Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

 Avatud 16.11.2020 - 15.01.2021 

 

Sihtgrupp: 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.
Rahandusministeeriumi pressiteade (374.44 KB, PDF)
RTK pressiteade 23.12.2019 (415.95 KB, PDF)

 

 

 

Kogueelarve 2020. aastal

7,49 miljonit

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. aasta korraldusega nr 107 kinnitatud „Eesti regionaalarengu strateegiast 2014–2020“.

 

Tulemused

Toetuse andmise oodatav tulemus koosmõjus teiste regionaaltoetustega on kõigi maakondade sisemajanduse koguprodukti kasv ja keskmiste reaalsissetulekute kasv.

Väljundnäitajad on: 

  1. abi saavate ettevõtjate arv; 
  2.  lisanduvate töökohtade arv, sealhulgas maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohad; 
  3. elukeskkonda arendavate projektide toetuse maht.
 

Tingimused

Tingimused on välja toodud määruses „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ ja määruse seletuskirjas.

Tutvu määrusega  
Määruse seletuskiri (1.05 MB, PDF)

Ettepaneku vorm (38.04 KB, DOCX)

Hindamise juhis (547.39 KB, PDF)

 

Toetatavad tegevused

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (edaspidi MATA) toetatakse määruse § 12 lõikes 1 nimetatud taotlemisõigusega projektide nimekirjas olevate projektide elluviimist.

Taotlemisõigusega projektide nimekirja ettepanekute esitamine

Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks (edaspidi ettepanek) esitab Maakondlik arendusorganisatsioon (edaspidi MARO) projektide kohta, millega panustatakse „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ ja maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse ning mis ei ole vastuolus riigi valdkondlike arengudokumentidega, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju, Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju, ja mille rahastamise allikaks tegevuskavas on märgitud MATA või millele ei ole määratud muud kindlat rahastamise allikat.

MAROd esitavad RTKle ettepanekud 2021. aastal ühes taotlusvoorus:

  • 16. november –  15. jaanuar 2021 (taotlemisõigusega projektide nimekiri kinnitatakse hiljemalt 15. märtsil)

Ettepanekud esitatakse: tiina.loorand@rtk.ee ja eelika.parna@rtk.ee

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 30 000 eurot ja põhivarainvesteeringute projekti puhul 50 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on kuni 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Kindlasummaliselt hüvitatava toetuse maksimaalne määr on kuni 75 protsenti projekti eelarve aluseks olevast hinnakalkulatsioonist. Kui toetust antakse riigiabina, järgitakse riigiabina käsitatavate tegevuste osas lisaks §-s 11 sätestatut.

 

TaotlemineToetust saab taotleda taotlemisõigusega projektide nimekirjas olevatele projektidele. 

Taotlus esitatakse e-toetuse kaudu kuue kuu jooksul taotlemisõigusega projektide nimekirja MAROle teatavaks tegemisest arvates.

Taotlusvormi näidis (54.88 KB, DOCX) (täidetakse e-toetuskeskkonnas)

Eelarve koostamise juhend  (312.95 KB, DOCX)

Taotlemisõigusega projektide nimekiri (23.19 KB, XLSX)

Rahandusministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta (418.51 KB, PDF)

Palume tutvuda programmi teavitamise tingimustega (sh logod) kasulik teada lehel.

Kontakt

 

Tiina Loorand

 Telefon: 663 1888
tiina.loorand@rtk.ee

Eelika Pärna

 Telefon: 663 1962
eelika.parna@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 

Rakendusüksus moodustab hindamiskomisjoni, mille ülesandeks on ettepanekute hindamine ja taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamine.
Hindamiskomisjon hindab ettepanekutes esitatud projektide vastavust järgmistele kriteeriumidele: 

  1. projekti vastavus „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ eesmärkidele; 
  2. projekti panus maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse; 
  3. kas projekti mõju on vähemalt maakondliku ulatusega, Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju ulatusega; 
  4. projekti asjakohasus ja kulutõhusus punktides 1 ja 2 nimetatud eesmärkide ning projektis kavandatavate väljundite ja tulemuste saavutamise seisukohast; 
  5. projekti tulemuste jätkusuutlikkus.

Hindamiskomisjoni koosolekul osaleb MARO esindaja, kelle ülesandeks on põhjendada esitatud projektide valikut ning selgitada projektide valiku protseduuri.

Hindamiskomisjon koostab oma koosoleku tulemusena taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Rakendusüksus kinnitab taotlemisõigusega projektide nimekirja ja teeb selle MAROle kirjalikult teatavaks, avalikustades nimekirja ka omal veebilehel 40 tööpäeva jooksul pärast ettepanekute esitamise tähtpäeva.

Hindamiskomisjoni koosseis:


Priidu Ristkok (Rahandusministeerium) – komisjoni esimees
Kaire Ööbik (Rahandusministeerium) – asendusliige
Jaak Puistama (Riigi Tugiteenuste Keskus) – liige
Tiina Sams (Riigi Tugiteenuste Keskus-) – asendusliige
Monica Hankov (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – liige  
Riin Roosalu (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) –asendusliige
Maria Värton (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) –asendusliige
Kaupo Sempelson (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) – liige
Kaarel Lehtsalu (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)- asendusliige
Piret Arusaar (ekspert) - liige
Kristi Ploom (Haridus- ja Teadusministeerium) – asendusliige 
Mait Palts (ekspert) – liige
Ülari Alamets (ekspert) – asendusliige
Risto Kask (Rahandusministeerium) – liige
Kaire Ööbik (Rahandusministeerium) – asendusliige

11.11.2020