Noored Setomaale

Sihtgrupp: 

21–40aastased Setomaal elavad noored ja nende pered

 
 

 


 

 

 

Kogueelarve
 

Programmi riigipoolne panus 2019. a. taotlusvooru on 30 000 eurot

 

Eesmärk

Tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist

Pidurdada noorte lahkumist Setomaalt

Kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus

Aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele

 

 

Tingimused

 

 • Taotleja peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:

  • taotleja on füüsiline isik

  • taotleja on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga 21–40 aastane

  • taotleja on Setomaal asuva eluruumi, millele toetust taotletakse, omanik

  • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald.

  • tal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud kui see on ajatatud

 

 • Maksimaalse toetuse määrab kohalik omavalitsus, riigi rahaline panus ühe taotleja kohta ei või ületada 10 000 eurot
 • Toetusskeemi sihtpiirkond on Setomaa vald
 • Taotleja omafinantseering peab olema rahaline, omafinantseeringu hulka arvatakse vaid dokumentaalselt tõendatud abikõlblikud kulud
 • Ülejäänud detailid on toodud tingimustes ja korras. (293.38 KB, PDF)

Toetatavad tegevused

 

 

Toetatakse toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd). Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid.

Abikõlblikud kulud:

 • ehitusmaterjalide ost ja transport
 • eluruumi paigaldatavate seadmete ost ja transport
 • ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent
 • tööjõukulud
 • riigilõivud
 • projekteerimiskulud
 • omanikujärelevalve kulud
 • veekvaliteedi analüüsi kulud

Mitteabikõlblikud kulud:

 • korteri, maja või kinnistu ostu kulud
 • korteri, maja või kinnistu kasutamisega seotud kulud
 • uue elamu ehitamine ja sellega kaasnevad kulud
 • ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete ostmine
 • ehitustööde tegemiseks vajalike tööriistade ja muude abivahendite ostmine
 • puurkaevude ehitamise kulud
 • mitterahalised kulud

 

 

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamise teates toodud tähtpäevaks eluruumi asukohajärgsele KOVile.

KOVis võetakse taotlusi vastu taotlusvooru väljakuulutamise teates määratud tähtpäevani. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastab KOV läbivaatamata.

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 

 • Taotlusvorm (492 KB, DOC)
 • Eelarve vorm (69 KB, XLS) (RTK koostatud vormil)
 • Garantiikiri (37 KB, DOC)
 • Motivatsioonikiri (48.5 KB, DOC) (sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga järgneva viie aasta jooksul)
 • CV (54 KB, DOC)
 • Eelarves toodud tegevuste kohta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust tööde või tegevuste teostajalt. Juhul kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.

 

NB! Sõltuvalt projekti iseloomust võib lisanduda veel dokumente.

Kontakt

Birgit Diedrichsen

 Telefon: 663 1883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

 


 

 

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon, mille koosseis avalikustatakse valla veebilehel kahe nädala jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates. Taotlusi võib hinnata ka komisjon, mis on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks.

Komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamisjuhendi (216.01 KB, PDF) alusel, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • kavandatava projekti vajalikkus ja olulisus
 • projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendatus
 • kohaliku omavalitsuse üksuse eelistatud piirkonda kuulumine, kui kohaliku omavalitsuse üksus on eelistatud piirkonna määranud

 

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab rahastamisotsuse teinud kohaliku omavalitsuse üksusele aruande toetuse kasutamise kohta.

Aruandluseks vajalikud dokumendid:

18.12.2019