Peipsiveere arenguprogramm

 

 Suletud (taotlusi saab esitada ainult tegevuskavas kinnitatud projektidele)

Sihtgrupp: 

Peipsiveere piirkonna KOV-id ja piirkonnas tegutsevad MTÜ-d ning SA-d.

Peipsiveere arenguprogramm on mõeldud piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilitamiseks kohaliku ettevõtlusaktiivsuse ja inimkapitali arendamise, piirkonna turundamise ja Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise kaudu. Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele. Alates 2016. aastast koordineerib programmi Maaeluministeerium.

Programmi sihtpiirkonnad on:

Programmi rakendamise piirkond on territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras Peipsiveere arenguprogrammi rakendamise piirkonnale (endine Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald Ida-Virumaal, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vald Jõgevamaal ning Kallaste linn ja Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre ja Alatskivi vald Tartu maakonnas) haldusreformile eelnenud piirides.

 

Tingimused

2019. aastal kehtiv programmdokument (609.45 KB, PDF), 2019. aasta tegevuskava (362.91 KB, PDF) ja teavitamise juhend (258.14 KB, PDF).

2018. aasta taotlusvoorule kehtiv programmdokument (512.55 KB, PDF), 2018. a tegevuskava (448.18 KB) ja teavitamise juhend. (434.04 KB, PDF) Teavituseks vajalikud logod on leitavad siit.  

2017. aasta taotlusvoorule kehtiv programmdokument (390.58 KB, PDF), 2017. aasta tegevuskava  (305.98 KB, PDF)ja teavitamise juhend (381.24 KB, PDF)

 • Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle eesmärgiks on programmi sihtpiirkonna arendamine, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka; samuti programmi sihtpiirkonnas asuvad kohalikud omavalitsused.
 • Projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Toitlustuskulu on abikõlblik summas kuni 10 eurot päevas isiku kohta.
 • Ehitise projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja või üks omanikest või valdajatest.
 • Taotleja ei pea olema projekti raames teostatava ehitise projekteerimise, rajamise või renoveerimise korral infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, kui mitut kohaliku omavalitsuse üksust hõlmava ühisprojekti puhul on taotlejaks sihtasutus või mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on kohaliku omavalitsuse üksuste ühisprojektide elluviimine ning mille asutajaks on kas maavalitsus, omavalitsus või omavalitsuste üksuste liit.
 • Kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul.
 • Kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, peab kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei või ületada Peipsiveere programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust.
 • Välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabileping või tehtud toetuse eraldamise otsus. 
 • Hoone või rajatise ehituslik projekti dokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile vastavalt standardile “EVS 932".
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimisest või taotluses määratud hilisemast tähtajast. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kalendrikuud.

Toetatavad tegevused

 • ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere ettevõtetega;

 • ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine;

 • Peipsiveere mainekujundustlik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;

 • investeeringud laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega seonduvad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;

 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;

 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;

 • trahvid, kohtukulud, viivised;

 • erisoodustusmaks;

 • esinduskulud;

 • kingitused;

 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;

 • mitterahaline oma- või kaasfinantseering;

 • muud abikõlblike tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;

 • tegevused, mis ei toeta programmi eesmärki;

 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;

 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (nt kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, haridusasutuse ruumid jne);

 • tegevused, mis annavad ärilise eelise konkreetsele ettevõtjale;
  kinnisasja ost.

 

 

Taotlemine

 

Peipsiveere arenguprogrammi 2019. aasta eeltaotlused tuleb esitada 08.04 – 07.05.2019 Tartumaa Omavalitsuste Liidule tol@tartumaa.ee.  Täpsem info eeltaotluste kohta on leitav siit.

Riigi Tugiteenuste Keskusele saab taotlusi esitada ainult programmi tegevuskavas kinnitatud projektidele. Tegevuskavas kinnitatud taotlused palume esitada e-teeninduse kaudu hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

 

 

E-toetus keskkond

 

Taotlemisel vajaminevad dokumendid

Kontakt

 

Birgit Diedrichsen

 Telefon: 663 1883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

 

 

Hindamine

 

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab Tartu Maavalitsus välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks, mida hindab vähemalt 5-liikmeline programminõukogu, kes teeb ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks.

Programmi tegevuskava kinnitab maaeluminister.

Aruandlus

 

E-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse samuti e-teeninduse kaudu.

Vahe- ja lõpparuande vorm (220.04 KB, PDF)

 

06.08.2019