Peipsiveere programm

 

 Suletud (taotlusi saab RTK-le esitada ainult tegevuskavas kinnitatud projektidele)

Sihtgrupp: 

Peipsiveere piirkonna kohalikud omavalitsused ja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

2016. - 2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

E-teenindus

Programmi sihtpiirkond on:

Alutaguse vald, Mustvee vald, Peipsiääre vald, Luunja vald, Kastre vald, Räpina vald ja Tartu vald Piirissaare ulatuses.

 

Tingimused

 

2020. aastal kehtiv programmi määrusteavitamise juhend (418.51 KB, PDF), 2020. aasta programmi tegevuskava (223.72 KB, PDF), teavituseks vajalikud logod on leitavad siit

2019. aastal kehtiv programmdokument (609.45 KB, PDF), 2019. aasta tegevuskava (362.91 KB, PDF) ja teavitamise juhend (258.14 KB, PDF).

2018. aasta taotlusvoorule kehtiv programmdokument (512.55 KB, PDF), 2018. a tegevuskava (448.18 KB) ja teavitamise juhend. (434.04 KB, PDF) Teavituseks vajalikud logod on leitavad siit.  

 

 • Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle eesmärgiks on programmi sihtpiirkonna arendamine, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka; samuti programmi sihtpiirkonnas asuvad kohalikud omavalitsused.
 • Toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot, tegevustoetustel 20 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 3200 eurot.
 • Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse ja välisabiprojekti kaasfinantseerimise korral võib toetuse määr olla kuni 100% abikõlblikest kuludest.
 • Projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Ehitise projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja või üks omanikest või valdajatest.
 • Kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul.
 • Kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, peab kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei või ületada Peipsiveere programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust.
 • Välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabileping või tehtud toetuse eraldamise otsus. 
 • Hoone või rajatise ehituslik projekti dokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile vastavalt standardile “EVS 932".
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.

Toetatavad tegevused

 • ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere ettevõtetega;

 • ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine;

 • Peipsiveere mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;

 • investeeringud laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega seonduvad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;

 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;

 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;

 • trahvid, kohtukulud, viivised;

 • erisoodustusmaks;

 • esinduskulud;

 • kingitused;

 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;

 • mitterahaline oma- või kaasfinantseering;

 • muud abikõlblike tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;

 • tegevused, mis ei toeta programmi eesmärki;

 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;

 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (nt kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, haridusasutuse ruumid jne);

 • tegevused, mis annavad ärilise eelise konkreetsele ettevõtjale;

 • kinnisasja ost.

 

 

Taotlemine

 

Peipsiveere programmi 2020. aasta eeltaotluste Tartumaa Omavalitsuste Liidule esitamine lõppes 20.04.2020. Täpsem info on leitav Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel 

Riigi Tugiteenuste Keskusele saab taotlusi esitada ainult eeltaotlusvooru tulemusena programmi tegevuskavas kinnitatud projektidele e-toetuse keskkonna kaudu. Taotlused palume kindlasti esitada hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

 

Taotlusvormi täitmise juhend (60.34 KB, DOCX)

Olulised tähelepanekud seoses e-toetuses taotluse esitamisega! (12.49 KB, DOCX) 

Muudatused programmis 2020. aastal (437.84 KB, PDF) 

E-toetus keskkond

 

Kontakt

 

Birgit Diedrichsen

 Telefon: 663 1883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

 

 

Hindamine

 

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab Tartumaa Omavalitsuste Liit  välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks, mida hindab programminõukogu, kes teeb ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks.

Programmi tegevuskava kinnitab riigihalduse minister.

Aruandlus

 

Aruanded esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu. 

 

10.06.2020