Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Suletud

 

Alates 2019 aastast uusi taotlusvoore ei avata

Sihtgrupp: 

Kohalikud omavalitsused, va Tallinna linn; Mittetulundusühingud (MTÜ), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all; Sihtasutused (SA), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.

Hasartmängumaksuseaduse  § 7 lg 2 p 3 kohaselt eraldatakse  Rahandusministeeriumile programmi vahenditeks 12,7% hasartmängumaksu laekumistest.

Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

 

Eesmärk
 

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

 

 

 

Tingimused

Toetatavad tegevused

 • Programmi raames on abikõlblikud tegevused, mis on otseselt vajalikud programmi eesmärgi saavutamiseks;
 • Kohaliku tasandi teenustega seotud objekte toetatakse programmist üksnes tingimusel, et projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine;
 • Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks ning sihtotstarbelise mööbli või seadme, mille eluiga on vähemalt viis aastat, soetamiseks.
 • Abikõlblikud kulud on järgmised:
  • Ehitustöödega seotud kulud;
  • Mööbli ja/või seadme soetamine ja paigaldamine;
  • Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve;
  • Projekteerimine ja energiaaudit;
  • Toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.
 • Kulud on abikõlblikud alates taotlusvooru tähtpäevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast, mis ei tohi olla hilisem kui 6 kuud peale taotlusvooru tähtpäeva, kuni 24 kuud.
 • Projekteerimise ja energiaauditi koostamisega seotud kulud on abikõlblikud kuni kaks aastat enne projektiperioodi algust.
 

 

Taotlemine

 

Alates 2019. aastast uusi taotlusvoorusid ei avata.

Hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatud vahendite kasutamise aluseks on alates 2019. aastast Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatav määrus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse andmise tingimuste ja korra kohta.

 

E-teenindus

Kontakt

 

Terje Kuus

 Telefon: 663 1886
terje.kuus@rtk.ee

 

 

 

Aruandlus


Kõik maksetaotlused, muutmistaotlused ja aruanded peab esitama endiselt läbi EAS-i e-teeninduse! Maksetaotlusi, muutmistaotlusi ja aruandeid menetleb RTK. 

Iga toetatud projekti kohta tuleb pärast tegevuste elluviimist esitada lõpparuanne.

Kui toetussumma ületab 40 000 eurot, võib toetuse saaja esitada vahearuandeid iga kolme kuu järel või harvem.

Kui projekti eesmärgis, tegevustes, summades, eelarves või tähtaegades on vaja teha muudatusi, tuleb esitada projekti muutmise taotlus. Muutmistaotlus tuleb esitada projekti perioodi jooksul.

Kuludokumendid, va projekteerimise ja energiaauditi koostamisega seotud, peavad olema väljastatud projektiperioodil või projektiperioodile järgneva 20 tööpäeva jooksul.

Projekti lõppedes peab vastavalt Siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile olema paigaldatud teavitusilt.

Dokumendid:

Hindamine

 

Taotlusi hindab objekti asukohajärgne maakondlik komisjon, mille moodustab riigihalduse minister käskkirjaga. Projekte hinnatakse hindamismetoodika alusel, mille koostame koostöös Rahandusministeeriumiga. Tutvu hindamismetoodikaga siin (PDF).

Üleriigilise tähtsusega objekte hindab Rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon.

Komisjoni otsused:

 

 

17.01.2019