Väikesaarte programm

Suletud 

 

Sihtgrupp: 

KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.

 

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Eesmärk

Aidata kaasa väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamisele ning nende kvaliteedi tõstmisele.

 

 

 

Tingimused

Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi määrusega  ja teavitamise tingimustega (sh logod) kasulik teada lehel.

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
 • Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.

Riigiabi info

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 360/2012

Toetatavad tegevused

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.
 

 

 

Taotlemine

2019. a. taotlusvoor lõppes 18. aprillil kell 12.00. Taotlused ja aruanded esitatakse RTK-le e-toetuse keskkonna kaudu. Loe pressiteadet.

Väikesaarte programmi infopäev toimus 20. märtsil kell 11.00 Riigi Tugiteenuste Keskuse aadressil Lõkke 4, Tallinn II korrus. Infopäeva slaidid. (422.01 KB, PDF)

 

E-toetus keskkond

 

Taotlemise dokumendid:

Kontakt

 

Birgit Diedrichsen

 Telefon: 6631883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

 

 

Hindamine

Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel. 

Hindamiskriteeriumid:

 • projekti mõju programmi eesmärkide täitmisele;
 • projekti ettevalmistuse tase;
 • projekti tegevuste jätkusuutlikkus.

Tutvu hindamismetoodikaga (65.39 KB, PDF).

KOMISJONI LIIGE ORGANISATSIOON
Jaak Puistama Riigi Tugiteenuste Keskus
Urmo Merila Riigi Tugiteenuste Keskus
Riina Nurmsaar Rahandusministeerium
Kristiina Maripuu Saaremaa Vallavalitsus
Tiina Beldsinsky Harjumaa Omavalitsuste Liit
Heiki Mägi SA Pärnumaa Arenduskeskus
Ene Sarapuu SA Läänemaa
Tarmo Raudsepp Tartumaa Omavalitsuste Liit
Katrin Sarapuu SA Hiiumaa Arenduskeskus
Elvis Andersoo Muhu Vallavalitsus
Igor Ligema Viimsi Vallavalitsus
Alo Tomson Pärnu Linnavalitsus
Tiiu Tulvik Lääne-Nigula Vallavalitsus
Jana Puur Tartu Vallavalitsus
Monika Pihlak Hiiumaa Vallavalitsus

 

Aruandlus

EASi e-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse kuni 21.06.2019 samuti EASi e-teeninduse kaudu. Peale 21.06.2019 kuupäeva tuleb aruanded esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

 

 

Väikesaarte programmis juulis 2019 tehtud rahastamisotsused:

 

Projekti nimi Toetuse saaja Projekti maksumus  Toetussumma
Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile Saaremaa Vallavalitsus 59 736,00 50 775,60
Piirissaare vallamaja saarevahi eluruumide kohandamine ja töötranspordivahendi soetamine Tartu Vallavalitsus 83 706,71 71 150,70
Päästevõimekuse tõstmine Piirissaarel Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts 33 942,53 28 851,15
Kihnu Lemsi küla tehnovõrkude ehitus Kihnu Vallavalitsus 172 904,29 95 876,67
Kihnu helikopteriplatsi ehitus Kihnu Vallavalitsus 190 620,05 130 000,00
Manija Muuseumiait Päästekuur Sihtasutus Kihnu Kultuuri Instituut 29 178,00 24 801,30
Naissaare Päästeseltsi reageerimisvõimekuse tõstmine Naissaare Päästeselts 78142,68 66420,85
Merepäästevõimekuse kvaliteedi tõstmine Abruka ja Ruhnu saarel MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts 49557,33 42123,73
Sireli talu elamu rekonstrueerimine Vormsi Vallavalitsus 354861 130000

 

28.07.2019