Väikesaarte programm

Suletud 

 

Sihtgrupp: 

KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.

 

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

 

E-teenindus

 

Eesmärk

Aidata kaasa väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamisele ning nende kvaliteedi tõstmisele.

 

 

 

Tingimused

Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi määrusega  ja teavitamise tingimustega (sh logod) kasulik teada lehel.

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
 • Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.

Riigiabi info

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 360/2012

Toetatavad tegevused

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.
 

 

 

Taotlemine

2018.a taotlusvoor oli avatud alates 11.juunist kuni 13.august kell 16:00. Taotlused ja aruanded esitatakse e-teeninduse kaudu.

Palume eelnevalt tutvuda e-teeninduse kasutamise tingimustega siin.

 

E-teenindus

 

Taotlemise dokumendid:

Kontakt

 

Birgit Diedrichsen

 Telefon: 6631883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

 

 

Hindamine

Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel. 

Hindamiskriteeriumid:

 • projekti mõju programmi eesmärkide täitmisele;
 • projekti ettevalmistuse tase;
 • projekti tegevuste jätkusuutlikkus.

Tutvu hindamismetoodikaga (695.18 KB, PDF).

Programmi hindamiskomisjoni liikmete nimekiri:

1. Jaak Puistama – komisjoni esimees, Riigi Tugiteenuste Keskus;
2. Urmo Merila – komisjoni liige, Riigi Tugiteenuste Keskus;
3. Riina Nurmsaar – komisjoni liige, Rahandusministeerium;
4. Marili Niits – komisjoni liige, Saaremaa Vallavalitsus, Saaremaa arendusorganisatsiooni esindaja;
5. Elvis Andersoo – komisjoni liige, Muhu Vallavalitsus, Saaremaa väikesaarte esindaja;
6. Tiina Beldsinsky – komisjoni liige, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa arendusorganisatsiooni esindaja;
7. Igor Ligema – komisjoni liige, Viimsi Vallavalitsus, Harjumaa väikesaarte esindaja;
8. Heiki Mägi – komisjoni liige, Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnumaa arendusorganisatsiooni esindaja;
9. Alo Tomson – komisjoni liige, Pärnu Linnavalitsus, Pärnumaa väikesaarte esindaja;
10. Ene Sarapuu – komisjoni liige, Sihtasutus Läänemaa, Läänemaa arendusorganisatsiooni esindaja;
11. Tiiu Tulvik – komisjoni liige, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Läänemaa väikesaarte esindaja;
12. Tarmo Raudsepp – komisjoni liige, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa arendusorganisatsiooni esindaja;
13. Jaana Puur – komisjoni liige, Tartu Vallavalitsus, Tartumaa väikesaare esindaja

 

 

Aruandlus

E-teeninduses menetletud taotluste aruanded esitatakse samuti e-teeninduse kaudu. 2018.a taotlusvooru projektide vahe- ja lõpparuandevorm (198.56 KB, PDF).

2017. aastal kinnitatud programmdokument (492.25 KB, PDF)programmi kord (274.26 KB, PDF) ja tagasinõuete kord (282.84 KB, PDF)

 

 

12.10.2018