Väikesaarte programm

Avaneb 18. jaanuaril

 

Sihtgrupp: 

KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.

 

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Eesmärk

Aidata kaasa väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamisele ning nende kvaliteedi tõstmisele.

 

 

 

Tingimused

Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi määrusega ja teavitamise tingimustega (sh logod) kasulik teada lehel.

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
 • Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.

Riigiabi info

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 360/2012

Toetatavad tegevused

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja mootorsõiduki kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine, sh. abihoonete ehitus või kvaliteedi parandamine;
 • elektriautode laadimispunktide paigaldamine väikesaartele;
 • tõsteseadmete soetamine ja paigaldamine väikesaartel asuvatesse sadamatesse;
 • avaliku korra tagamiseks turvakaamerate soetamine; 
 • sadamate arendamisel toetatakse ainult neid sadamaid, mis on kohaliku omavalitusüksuse arengukavas või õigusaktis määratletud kui peamine sadam, mille kaudu toimub ühendus väikesaare ja mandri/suursaare vahel. Toetust saab eraldada arengukavas või kohaliku omavalitsusüksuse õigusaktis  peamise sadamana nimetamata sadamale ainult päästeteenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil;
 • teede osas toetatakse ainult sadama ja saarekeskuse vahelise ühe teelõigu ehitust või renoveerimist. 
 

 

 

Taotlemine

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Taotluse esitamise tähtaeg on  11.03.2020 kell 12.00. Taotlused esitati digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu. 

Loe pressiteadet siit. 

Väikesaarte programmi tutvustavad slaidid (624.06 KB, PPTX).

 

E-toetus keskkond

 

Taotlemise dokumendid:

Kontakt

 

Birgit Diedrichsen

 Telefon: 6631883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

 

 

Hindamine

Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel. 

Hindamiskriteeriumid:

 • projekti mõju programmi eesmärkide täitmisele;
 • projekti ettevalmistuse tase;
 • projekti tegevuste jätkusuutlikkus.

Tutvu hindamismetoodikaga. (95 KB, PDF)

KOMISJONI LIIGE ORGANISATSIOON
Lauri Alver Riigi Tugiteenuste Keskus
Tiina Sams Riigi Tugiteenuste Keskus
Riina Nurmsaar Rahandusministeerium
Kristiina Maripuu Saaremaa Vallavalitsus
Tiina Beldsinsky Harjumaa Omavalitsuste Liit
Heiki Mägi SA Pärnumaa Arenduskeskus
Ene Sarapuu SA Läänemaa
Tarmo Raudsepp Tartumaa Omavalitsuste Liit
Katrin Sarapuu SA Hiiumaa Arenduskeskus
Elvis Andersoo Muhu Vallavalitsus
Alar Mik Viimsi Vallavalitsus
Alo Tomson Pärnu Linnavalitsus
Tiiu Tulvik Lääne-Nigula Vallavalitsus
Maido Puna Tartu Vallavalitsus
Monika Pihlak Hiiumaa Vallavalitsus

 

Aruandlus

Aruanded tuleb esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

 

 

Väikesaarte programmis juulis 2019 tehtud rahastamisotsused:

 

Projekti nimi Toetuse saaja Projekti maksumus  Toetussumma
Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile Saaremaa Vallavalitsus 59 736,00 50 775,60
Piirissaare vallamaja saarevahi eluruumide kohandamine ja töötranspordivahendi soetamine Tartu Vallavalitsus 83 706,71 71 150,70
Päästevõimekuse tõstmine Piirissaarel Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts 33 942,53 28 851,15
Kihnu Lemsi küla tehnovõrkude ehitus Kihnu Vallavalitsus 172 904,29 95 876,67
Kihnu helikopteriplatsi ehitus Kihnu Vallavalitsus 190 620,05 130 000,00
Manija Muuseumiait Päästekuur Sihtasutus Kihnu Kultuuri Instituut 29 178,00 24 801,30
Naissaare Päästeseltsi reageerimisvõimekuse tõstmine Naissaare Päästeselts 78142,68 66420,85
Merepäästevõimekuse kvaliteedi tõstmine Abruka ja Ruhnu saarel MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts 49557,33 42123,73
Sireli talu elamu rekonstrueerimine Vormsi Vallavalitsus 354861 130000

Väikesaarte programmis 2020. aastal tehtud rahastamisotsused

Projekti nimi Toetuse saaja Projekti maksumus (€) Toetussumma (€)
Kiire interneti rajamine Kihnu keskushoonetele Kihnu Vallavalitsus 21 408,00 18 196,80
Kihnu kooli arvutiklassi rajamine Kihnu Vallavalitsus 10 009,40 8 507,99
Kihnu tankla makseterminali uuendamine Kihnu Vallavalitsus 9 255,00 7 951,75
Kooli puhasti rekonstrueerimine Kihnu Vallavalitsus 6 905,20 5 869,42
Kihnu valla veevarustuse toimepidevuse tagamine Kihnu Vallavalitsus 58 800,00 49 980,00
Kihnu päästehoone tuletõrjeautode täitetorustiku rajamine Kihnu Vallavalitsus 5 371,20 4 565,52
Abruka ja Ruhnu päästevarustuse täiendamine MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts 8 363,80 7 109,23
Hõljuki soetamine Saaremaa Vallavalitsus 144 007,20 122 406,12
Prangli Lõunasadama merepäästevõimekuse parendamine Prangli Saarte Selts 32 004,80 27 204,08
Kesselaiu sadama mudapump 2020 Kesse Kuningriik OÜ 65 365,00 55 560,25
Staadioni rajamine Vormsi kooli juurde Vormsi Vallavalitsus 158 023,24 130 000,00
Kihnu tervisekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine Kihnu Vallavalitsus 10 556,00 8 972,60
Piirissaare Tooni küla veetorustiku ehitus Tartu Vallavalitsus 48 476,40 41 204,94
Tuletõrjehüdrandi paigaldamine Kihnus Kihnu Külalistemaja OÜ 13 910,00 11 823,50
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine Töökoja, Roostiku ja Tööstuse kinnistuni Ruhnu Vallavalitsus 85 468,00 72 647,80
Hõljukikuuri ehitamine Manija sadamasse Pärnu Linnavalitsus 80 000,00 68 000,00
Kokku 640 000 €

 

15.01.2021