Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

 Avatud 

 

Sihtgrupp: 

Haridusasutused või haridusasutuste pidajad

 

 

 

Kogueelarve

1 000 000 eurot

 

 

Eesmärk

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 

Tulemused

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud õpetajate, haridusasutuste arv ning õppimist toetavate õpiürituste arv.

 

Taotlusvooru teemad

Tegevuse 7 õpiürituste teemad on:

 • haridusasutuse või kohaliku omavalitsuse arenguvajadustest lähtuvad haridusuuendused;
 • töösuhted;
 • töökorraldus;
 • õppiva organisatsiooni kujundamine.

Lisaks on määratletud õpiürituste prioriteedid, mida arvestatakse taotluste hindamisel ja need on järgmised:

 • mentorluse arendamine haridusasutuses;
 • koostöö korraldamine kaasava hariduse rakendamiseks;
 • koostöö kujundamine õpetaja ja õppimist toetava töötaja vahel.

Õpiürituste sihtrühm ei ole piiratud vaid õpetajate ja koolijuhtidega, vaid on laiem:

 • õpetajad, haridusasutuste juhid, tugispetsialistid jt haridusasutuse meeskonna liikmed alus-, üld- ja kutsehariduses;
 • kohaliku omavalitsuse või omavalitsusliidu ametnikud;
 • kooli hoolekogu liikmed;
 • haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed.

Õpetaja – koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutuses osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik. Osaleja sihtrühma kuulumist kontrollitakse vajadusel EHISe andmete alusel.

Haridusasutuse juht – koolieelset lasteasutust (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskooli (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutust juhtiv või selle juhtkonda kuuluv isik.

Toetuse määr

 • Tegevuses 4 “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” on taotletava toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.
 • Tegevuses 7 “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ on taotletava toetuse maksimaalne summa 5000 eurot taotluse kohta.
 • Taotletava toetuse määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetus makstakse välja kindlasummalise makse alusel pärast tegevuste elluviimist ja projekti tulemuste (sh näitajate) täielikul saavutamisel. Projekti tulemuste osalisel saavutamisel jääb toetus välja maksmata.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
 • Projektide maksimaalne kestus on kuni 20 kuud.

 

 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada alates 25. juunist 2019 e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Peale taotluse esitamist kontrollime taotleja ja taotluse nõuetele vastavust taotlusvooru määrusele ja taotlusvormile ning vajadusel saadame taotluse täiendamiseks. Peale taotluse nõuetele vastavaks tunnistamist edastame taotluse hindamiskomisjonile hindamiseks. Juhime tähelepanu, et vastavalt taotlusvooru määrusele on taotluste menetlemise tähtaeg kuni 60 tööpäeva alates taotluse registreerimisest, kuid praktikas toimub taotluste menetlemine enamasti kiiremini. Seetõttu soovitame esitada taotluse vähemalt kaks kuud enne projektitegevuste algust, et oleks võimalik otsus rahastamise või mitterahastamise kohta edastada enne tegevuste algust.

 

Kontakt

Katre Laagriküll

 Telefon: 663 2003 
katre.laagrikyll@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Infopäeva videoülekanne

Taotlusvoorue tutvustav esimene infopäev toimus Tallinnas 17. juunil 2019.

 

Toetatud projektid

14.09.2020