Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused

 Suletud 

 

Sihtgrupp: 

õpetajad ja haridusasutuste juhid

 

Kogueelarve

400 000 eurot;

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 400 000 eurot. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. 

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti abikõlbliku perioodi pikkus on kuni 30 kuud. Projekti tegevused peavad algama hiljemalt 28.03.2021.

 

Eesmärk

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 

Tulemused

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv

 

Toetatavad tegevused

Baaskoolitus - kutsestandardites kirjeldatud kompetentse arendavad ja riiklikest haridusprioriteetidest lähtuvad koolitused koos arendustegevustega, mida korraldavad ülikoolide kompetentsikeskused.
 
Õpetajate baaskoolituste ja arendustegevuste projektid peavad vastama järgmistele tingimustele:
  • koolituste pakkumine lähtub õpetajate ja kutseõpetajate 2019. ja 2020. aastal Hariduse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsestandardites kirjeldatud pädevustest;
  • prioriteetseteks teemadeks on õpetaja ja kutseõpetaja standardites kirjeldatud uued valitavad tööosad ning distantsõppe eripäradega toimetulek
  • pakkumine sisaldab iga õppekava juures viidet, milliseid kutsepädevusi ja millisel kutsetasemel vastava kursusega arendatakse;
  • koolitused ja arendustegevused toetavad läbivalt info ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise oskuse tõusu, õpetaja eneseanalüüsioskuste ja uurimispädevuste kasvu ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu;
  • pakutavate koolituste maht on vähemalt 32 tundi.
Koolituskulu hüvitatakse meetme määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel
 

Taotlemine

  • Taotlejaks võivad olla Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool
  • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
  • Taotluste esitamise tähtpäev on 29.09.2020 kl 17.

Tulemused

  • Rakendusüksusele esitati 2 taotlust, millega küsitakse toetust kokku 662 756,24 eurot.

Kontakt

Katre Laagriküll

 Telefon: 663 2003 
katre.laagrikyll@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

Hindamine

 

Toetatud projektid


ESF taotlusvoorust "ATV 5 Õpetajate baaskoolitused" (27.08.2020-29.09.2020) toetatud projektid

Projekti nimi Toetuse saaja Toetuse summa (€)
Tartu Ülikooli baaskoolitused V Tartu Ülikool 195 052,68
Õpetajate baaskoolitused Tallinna Ülikoolis  Tallinna Ülikool 205 861,28
Kokku 400 913,96

 

28.01.2021