Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel

 Suletud 

 

Sihtgrupp: 

Projekti tegevuste sihtgrupp on tööandjad, tööandja poolsed praktikajuhendajad, õppeasutused, õpetajad, õppejõud ja teised õppeasutuste töötajad, kes on seotud õppurite praktikaga.

Taotlejad võivad olla õppeasutused, kes omavad õppe läbiviimise õigust.

Infopäev

Meetme infopäev toimus 27. oktoobril kell 10:00-12:00 Zoomi virtuaalkeskkonnas.

Infopäeva materjalid:

 

 

 

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot.

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 300 000 eurot. Taotleja võib esitada kuni 3 taotlust, millel on erinevad ja üksteisest sõltumatud tulemused ning tulemuste saavutamiseks tehtavad tegevused ei kattu.

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti tegevused ei tohi alata varem kui 5.10.2020 ja lõppeda hiljem kui 30.06.2022. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

 

Tulemused

Toetust saav projekt peab panustama väljundnäitajasse „praktikajuhendamise koolitustel osalenud juhendajate arv“.

 

 

Toetatavad tegevused

  1. Praktikajuhendajate koolitamine;
  2. Õppeasutuse praktika ja töökohapõhise õppe süsteemi arendamine;
  3. Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine;
  4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures;
  5. Praktikute kaasamine õppetöösse.
Iga projekt peab sisaldama vähemalt tegevust nr 1 ja tegevustest 2–5 lisaks vähemalt ühte tegevust. Tegevuse 1 koolituskulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 15%. 
 
Praktikajuhendajate koolituskulu hüvitatakse meetme määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel. Tegevuste „Õppeasutuse praktika ja töökohapõhise õppe süsteemi arendamine“ ja „Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine“ kulu hüvitatakse kindlasummaliste maksete alusel. Tegevuste „Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures“ ja „Praktikute kaasamine õppetöösse“ kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel.
 
Taotlejad: õppeasutused, kes omavad õppe läbiviimise õigust.

Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partner peab olema õppeasutus, kes omab õppe läbiviimise õigust, või erialaliit.
 

Taotlemine


Taotlusi saab esitada digitaalselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu.

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 19. november 2020 kell 17:00
  • Taotlusvooru esitati 32 taotlust, millega taotletakse toetust kokku 2 094 261,70 eurot. 
  • Tulemused selguvad hiljemalt veebruaris 2021.

Kontakt

Katre Laagriküll

 Telefon: 663 2003
katre.laagrikyll@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

Varasemad määrused ja seletuskirjad on leitavad struktuurifondidide veebist. 

07.01.2021