Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

Suletud

 

Sihtgrupp: 

Riigi või kohaliku omavalitsuse hallatav kutseõppeasutus, mis omab õppe läbiviimise õigust isikuarengu õppekavarühmas

Infopäev

Taotlusvooru virtuaalne infopäev toimus 17. septembril 2020 kell 10:00 Zoom keskkonnas. 

Päevakava, video ja slaidid:

 

 

Kogueelarve

1 742 870 eurot. 

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli.

 

Tulemused

Toetuse andmise väljundnäitajad on kogu taotlusvooru peale kumulatiivselt kokku:
 
1. vähemalt 15 kutseõppeasutust on rakendanud madala haridustasemega ja/või riskigruppi kuuluvatele noortele mõeldud kutsevaliku õppekava; 
 
2. vähemalt 400 sihtrühma kuuluvat noort on osalenud kutseõppeasutuste poolt läbiviidavas kutsevaliku õppekava programmis. 
 
Toetuse andmise tulemusena on 2024. aastaks kutsevaliku õppekaval õppinud noortest vähemalt 50% valmis siirduma tööturule või jätkama õpinguid. 

 

 

Toetatavad tegevused


Toetatavad tegevused on kutsevaliku õppe rakendamisega seonduv arendustöö koolis ja õppe läbiviimine kutsevaliku õppekaval, sh kutsevaliku õppekava sisu kohandamine vastavalt sihtrühmale, muutmine ja täiendamine vastavalt rakendamiskogemusele ning partnerite ettepanekutele. 

Kutsevaliku õppekava arendustöö hõlmab koolisisese ja koolivälise tugivõrgustiku kaardistamist, koostöökokkulepete sõlmimist õppekava elluviimisel ning ettevalmistavaid tegevusi kutsevaliku õppekavaga seotud töötajate, koolipersonali ja partnerite kaasamiseks õppekava rakendamisel. Asjakohased on koolitused, koostöö- ja võrgustikukohtumised ning seminarid partneritega. Õppe võimaluste tutvustamiseks korraldab kool vähemalt ühe teavitusürituse.

Üldtingimused

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 30 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.
 • Õpet rahastatakse koolituskoha maksumuse ühikuhinna alusel.
 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud 01.09.2020 – 01.11.2020 kell 17.00. 
 • Taotluse juurde lisab taotleja
  • Projektijuhi CV;
  • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja;
  • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.
 • E-toetuste keskkonna kasutusjuhendid ja muud taotlemiseks vajalikud infomaterjalid leiab Kasulik teada alalehelt.
 • Vaata siit joonist (3.56 MB, PDF) taotlusvooru protsessi kohta. 

Kontakt

Kelly Poopuu

 Telefon: 663 1911 
kelly.poopuu@rtk.ee


Liina Breicis

 Telefon: 663 1952 
liina.breicis@rtk.ee


Pille Penk

 Telefon: 663 1856 
pille.penk@rtk.ee

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  • kriteerium 1: projekti põhjendatus ning kooli valmidus projekti läbiviimiseks; 
  • kriteerium 2: koostöö kooliväliste partneritega;
  • kriteerium 3: projekti mõju eesmärkide saavutamisele;
  • kriteerium 4: projekti jätkusuutlikkus.

 

06.11.2020