Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes

Suletud

 

Sihtgrupp: 

Eestis registreeritud juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsustevaheline organisatsioon.​

 

 

Kogueelarve

2 859 647 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

 

Tulemused

Toetuse andmise väljundnäitajateks on kogu taotlusvooru peale kumulatiivselt kokku:

 1. restaureeritud on vähemalt 7 hoonet linnakeskuste muinsuskaitsealadel;
   
 2. restaureerimisprojektides on osalenud vähemalt 7 kohalikku omavalitsust partneritena või elluviijatena

 

 

Toetatavad tegevused


Taotlusvoorust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Taotluse objektiks olev hoone peab asuma Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. Eelistatakse hooneid, mis asuvad Eesti Arhitektide Liidu programmi „Hea avalik ruum“ konkursi objektiks olnud keskväljaku või kesktänava võistlusalal või sellega külgneval kinnistul.

Tingimused

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 30 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot
 • Toetuse maksimaalsed määr on 80% abikõlblikest kuludest
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 20% abikõlblikest kuludest 
 • Käesoleva taotlusvooru raames jagatavat toetust võidakse käsitleda kui vähese tähtsusega riigiabi vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklile 3. (753.6 KB, PDF)
 • Käesoleva taotlusvooru raames jagatavat toetust võidakse käsitleda abina grupierandi raames vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (edaspidi EL grupierandi määrus) artiklile 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“.
 • Rahastatud projektide elluviijad osalevad Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandi Ameti projektis „Ajalooliste linnakeskuste elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“, mida rahastatakse samuti Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2014-2021 ja loovad oma restaureeritaval objektil tingimused koolitustegevuste läbiviimiseks.
 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud 01.07.2020 – 30.11.2020 kell 17.00. 
 • Taotlemise üksikasjalik juhend on leitav siit.  (58.87 KB, DOCX)
 • Taotlusvooru etappide joonist saab vaadata siit.  (3.55 MB, PDF)
 • E-toetuste keskkonna kasutusjuhendid ja muud taotlemiseks vajalikud infomaterjalid leiab Kasulik teada alalehelt.

Taotluse juurde lisab taotleja:

 

 • Projektijuhi CV;
 • projekti finantsanalüüsi;
 • restaureeritava hoone eelprojekti, mis on saanud Muinsuskaitseameti heakskiidu;
 • projekti omafinantseeringu katmise kinnituse (nt panga kinnitus laenukõlblikkuse kohta, investori kinnitus, omavalitsuse eelarvestrateegia, volikogu kinnitus vms);
 • kohaliku omavalitsuse kinnitus selle kohta, et omavalitsus on tutvunud projekti sisuga;
 • volitus ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade omanikelt;
 • projekti partneri kaasamisel viimase nõusolek partnerina projektis osalemise kohta ja partneri rolli selgitus;
 • volikirja kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Kontakt

Kelly Poopuu

 Telefon: 663 1911 
kelly.poopuu@rtk.ee


Liina Breicis

 Telefon: 663 1952 
liina.breicis@rtk.ee


Pille Penk

 Telefon: 663 1856 
pille.penk@rtk.ee

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

Välislingid teistele Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetustele

Hindamine

 • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  • kriteerium 1: projekti kvaliteet;
  • kriteerium 2: Hoone, selle mõju linnaruumis ja funktsiooni mõju muinsuskaitsealale;
  • kriteerium 3: Hoone avaliku kasutuse osakaal ja ligipääsetavus;
  • kriteerium 4: Hoone projektieelne kasutuse määr ja tehniline seisukord;
  • kriteerium 5: Partnerite osalemine projekti planeerimisel ja elluviimisel. 

 

 

Infopäev


Taotlusvooru veebipõhine infopäev toimus 18. augustil 2020 kell 10:00 Zoomis. 

01.12.2020