Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas

Avatud 27. jaanuar 2021 - 1. aprill 2021

 

Sihtgrupp: 

Taotlejaks on Eestis registreeritud avaliku õiguse või eraõiguse alusel tegutsev juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon. ​

Infopäev

Taotlusvooru infopäev toimus 16. veebruaril 2021 Zoom e-keskkonnas

Infopäeva materjalid:

 

 

Kogueelarve

Taotlusvooru maht kokku on 500 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on ennetada ja vähendada kodus toimuvaid vigastusi ja varakult tuvastada ning toetada imikute ja väikelastega riskiperesid.  

 

Tulemused

Toetuse andmise väljundinäitajaks on kodukeskkonna vigastuste ennetamise metoodika ja imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise mudeli väljatöötamine ja piloteerimine. Kõikide ellu viidud projektide tulemusena peab kokku olema koolitatud vähemalt 500 spetsialisti üle Eesti, et arendada nende teadmisi ja oskusi kodukeskkonnas vigastusriskide vähendamisel ning imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamisel ja toetamisel

Toetuse andmise tulemusena rakendab üle Eesti kodukeskkonna vigastuste ennetamise metoodikat vähemalt 18 meeskonda ja imikute ning väikelastega riskiperede tuvastamise ja toetamise teenusest saab piloteerimise käigus abi vähemalt 40 riskirühma pere üle Eesti. Vähemalt üks meeskond peab tegutsema Kirde-Eestis.

 

Taotlusvooru raames toetatavad tegevused

 • kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine, erilise tähelepanuga kuni 4-aastastele lastele, vanemaealistele ning erivajadustega inimestele; kodukeskkonna vigastusriskide vähendamisega seotud ametiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahelise andmevahetuse, tööprotsesside ja töövahendite standardiseerimine ja piloteerimine.
 • imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise valideeritud hindamisinstrumendi loomine ning imikute ja väikelastega riskiperede toetamiseks kvaliteetse, integreeritud ja kättesaadava tugisüsteemi väljatöötamine ning piloteerimine.

Tingimused

 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse.
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 500 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.
  • Projektile, mis hõlmab vaid imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise tegevussuunda, eraldatakse toetus summas 200 000 eurot.
  • Projektile, mis hõlmab vaid kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise tegevussuunda, eraldatakse toetus vahemikus 200 000 – 300 000 eurot.
  • Nii imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise tegevussuunda kui ka kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise tegevussuunda hõlmavale projektile eraldatava toetuse maksimum on 500 000 eurot.
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;             
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel. 
 • Taotlusvooru raames jagatavat toetust võidakse käsitleda kui vähese tähtsusega riigiabi vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklile 3.
 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud 27.01.2021 – 1.04.2021 kell 17.00. ​

Taotluse juurde lisab taotleja

 • kirjelduse oma organisatsioonist ja selle tegevustest, mis kirjeldab taotleja pädevusi tulenevalt hindamiskriteeriumist 1.1;
 • meeskonnaliikmete CV-d;
 • projekti eelarve (lisa 1);
 • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja (lisa 2)
 • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Failid

 

  Kontakt

  Kelly Poopuu

   Telefon: 663 1911 
  kelly.poopuu@rtk.ee


  Liina Breicis

   Telefon: 663 1952 
  liina.breicis@rtk.ee


  Pille Penk

   Telefon: 663 1856 
  pille.penk@rtk.ee

  E-toetus keskkond

   

   

  Muud juhendid ja infomaterjalid

  Välislingid teistele Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetustele

  Hindamine

  • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
   • kriteerium 1: organisatsiooni ja projektimeeskonna taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus – maksimaalselt 16 punkti;
   • kriteerium 2: projekti tegevuskava, sihtrühma ja sidusrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid – maksimaalselt 20 punkti;
   • kriteerium 3: projekti teavitustegevused – maksimaalselt 3 punkti;
   • kriteerium 4: projekti riskitegurid – maksimaalselt 3 punkti;
   • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus – maksimaalselt 10 punkti;
   • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus – maksimaalselt 6 punkti;
  19.02.2021