Taastava õiguse arendamine Eestis

Suletud

 

Sihtgrupp: 

Eestis registreeritud avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.​

Taotlusvooru infopäev toimus Zoom e-keskkonna vahendusel 28. septembril kell 10:00.

 

 

 

Kogueelarve

400 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. 

 

Tulemused

Toetuse andmise väljundnäitajateks on kogu taotlusvooru peale kumulatiivselt kokku:
 
1. vähemalt 2 taastava õiguse teemalist teavituskampaaniat; 
2. vähemalt 3 uut taastava õiguse algatust kriminaaljustiitssüsteemis, koolides või kogukonnas; 
3. vähemalt 10 koolitajat koolitatud taastava õiguse alal. 
 
Toetuse andmise tulemusena väheneb 18%-lt 16%-le nende alaealiste osakaal, kes on elu jooksul toime pannud õigusrikkumisi (vastavalt alaealiste hälbiva käitumise uuringu tulemustele, mis viiakse läbi aastal 2023). 

 

 

Toetatavad tegevused

 • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm; 
 • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel; 
 • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm; 
 • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne; 
 • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine; 
 • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist. 

Tingimused

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.

 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 31.03.2023.

 • Taotlusvooru maht kokku on 400 000 eurot.

 • Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

 • Toetuse määr: 

  • 100% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; 

  • 90% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on valitsusväline organisatsioon; 

  • 85% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on punktides 1 ja 2 nimetamata isik. 

 • Taotlusvooru raames tegevuste toetamiseks antav abi võib olla käsitletav vähese tähtsusega abina.

 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud 16.09.2020 – 16.11.2020 kell 17.00. 
 • E-toetuste keskkonna kasutusjuhendid ja muud taotlemiseks vajalikud infomaterjalid leiab Kasulik teada alalehelt.
 • Vaata siit joonist (3.55 MB, PDF) taotlusvooru protsessi kohta. 
 • Taotluse jurude lisab taotleja:
  • Taotluse juurde lisab taotleja:

  • Projektijuhi CV;
  • taastava õiguse koolitaja CV ja/või taastaval õigusel põhineva lähenemise meetodi looja/rakendaja CV;
  • projekti detailne eelarve (lisa 1);
  • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja;
  • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Kontakt

Kelly Poopuu

 Telefon: 663 1911 
kelly.poopuu@rtk.ee


Liina Breicis

 Telefon: 663 1952 
liina.breicis@rtk.ee


Pille Penk

 Telefon: 663 1856 
pille.penk@rtk.ee

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  • kriteerium 1: Projekti põhjendatus, sh projekti eesmärgipüstitus ja tegevuste sobivus eesmärkide saavutamiseks; 
  • kriteerium 2: Projekti tegevuskava, sihtrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid;
  • kriteerium 3: meeskonnaliikmete taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus;
  • kriteerium 4: kommunikatsioon;
  • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus;
  • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus ja omafinantseering;
  • kriteerium 7: riskitegurid.
01.12.2020