Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks

Suletud

 

Sihtgrupp: 

Taotleda saavad on Eestis registreeritud juriidiline isikud, ärilised või mitteärilised eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusvälised organisatsioonid või Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid.​

 

 

 

Kogueelarve

200 000 eurot. Toetus eraldatakse ühele projektile summas 200 000 eurot. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas. 

 

Tulemused

Toetuse andmise väljundnäitajaks on ellu viidud teadlikkuse tõstmise tegevused perevägivalla vähendamiseks ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks. 

Rahastatud projekti tulemusena on: 

1. läbi viidud vähemalt üks kampaania pere- ja soolise vägivalla teemadel, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud ka mehi; 

2. tehtud vähemalt kolm lastele ja noortele suunatud lühifilmi perevägivalla teemal; 

3. tehtud on vähemalt kaks teadlikkuse tõstmise tegevust tasulise seksi nõudluse vähendamiseks, millega on jõutud vähemalt 12 000 inimeseni Eestis. 

 

Toetatavad tegevused

 • perevägivallast ja soolisest vägivallast teadlikkuse tõstmise kampaania läbiviimine; 
 • lastele ja noortele suunatud perevägivalla teemaliste lühifilmide tegemine; 
 • teadlikkuse tõstmise tegevuste läbiviimine prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava inimkaubanduse teemadel. 

Tingimused

 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse. 
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 200 000 eurot. Toetus eraldatakse ühele projektile summas 200 000 eurot. 
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;             
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel. 
 • Taotlusvooru raames jagatavat toetust võidakse käsitleda kui vähese tähtsusega riigiabi vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklile 3.
 

Taotlemine

Kontakt

Kelly Poopuu

 Telefon: 663 1911 
kelly.poopuu@rtk.ee


Liina Breicis

 Telefon: 663 1952 
liina.breicis@rtk.ee


Pille Penk

 Telefon: 663 1856 
pille.penk@rtk.ee

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  • kriteerium 1: projekti meeskonnaliikmete kompetents, rollid ning projektimeeskonnaga seotud tööprotsessid; 
  • kriteerium 2: projektipartneri kaasatus ja rollid; 
  • kriteerium 3: perevägivallast ja soolisest vägivallast teadlikkuse tõstmise kampaania loovlahendus ja meediastrateegia; 
  • kriteerium 4: perevägivalla teemalised lühifilmid lastele ja noortele ning neid toetavad juhendmaterjalid/õppevahend ja nende näitamise, tutvustamise ning levitamise kava; 
  • kriteerium 5: teadlikkuse tõstmise tegevused prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava inimkaubanduse teemadel, sh kontseptsioon, aja- ning tegevuskava; 
  • kriteerium 6: projektitaotluses toodud tegevuste oodatavate tulemuste mõõdetavus; 
  • kriteerium 7: projekti uuenduslikkus ja lisaväärtus; 
  • kriteerium 8: riskitegurite hindamine ja maandamine; 
  • kriteerium 9: projekti majanduslik tõhusus – kulutuste vajalikkus, põhjendatus ning eelarve arusaadavus. 
 

Infopäev

Taotlusvooru infopäev toimus 12. augustil 2020 kell 10:00 Zoom keskkonnas. Ettekannete materjale saab alla laadida siit:

Vaata infopäeva ülekannet järele:

08.10.2020