Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Taotlemine:

Suletud

Sihtgrupp: 

sihtasutused, mittetulundusühingud või avalik-õiguslikud isikud, kelle põhikirjaline tegevus, varasem kogemus või ellu viidud ühekordsed projektid toetavad käesoleva projekti elluviimist ja ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste arendamist.

Infopäev

Infopäev taotlemisest huvitatutele toimus veebiseminarina 16. juunil 2020.

Infopäeva slaidid (1.17 MB, PDF) 

 

Kogueelarve

Põhivarainvesteeringute projektide taotlusvooru maht: 1 650 000 €

Taotleja tegevuste arendamise projektide taotlusvooru maht:
467 000 €

 

Eesmärk

Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtluse elavdamine, nooremaealise elanikkonna väljavoolu pidurdamine ja piirkonna mahajäämuse vähendamine.

 

Tulemused

Ettevõtluse mitmekesistamist või inimeste tööturul rakendatavaid oskusi arendavate teenuste või tegevuste arvu kasv piirkonnas.

 

 

Tingimused


Loetletud tingimuste nimekiri ei ole lõplik ja seepärast soovitame kindlasti tutvuda toetuse andmise tingimuste määruse (kättesaadav siin) ja seletuskirjaga (79.16 KB, DOCX).

 • Toetuse taotlejatena nähakse üksusi, mis tegelevad peamiselt mittemajandusliku tegevusega. Sõltuvalt taotletavatest tegevustest, võivad need omada ka majanduslikku iseloomu, mille puhul käsitatakse taotlejat riigiabi reeglite mõistes ettevõttena.

 • Majanduslikele tegevustele antavat toetust käsitletakse riigiabina. Tutvuge riigiabi tingimustega SIIN.

 • Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks, ei tohi toetuse saajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada 200 000 eurot. Seega ka põhivarainvesteeringu projekti korral ei saa vähese tähtsusega abi korral maksimaalne toetuse summa ületada 200 000 eurot.

 • Käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projektis tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

 • Abikõlblikud on projektiga seotud kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ja tasutakse enne toetuse maksetaotluse esitamist.

 • Mitteabikõlblikud kulud on:

  • sularahas tasutud kulud;

  • kinnisasja soetamise kulud;

  • trahv, vaidlustega seotud õigusabikulud, kohtukulud ja viivis;

  • projektijuhtimise kulud;

  • erisoodustusmaks;

  • mitterahaline sissemakse;

  • kulud, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest või riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest;

  • kulud, mis on tehtud väljaspool projekti abikõlblikkuse perioodi.

 • Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru väljakuulutamise päeval, välja arvatud juhul, kui tegemist on põhivarainvesteeringu projektiga ning toetus on käsitatav riigiabina üldise grupierandi määruse mõistes.

 • Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt kuni taotlusvooru aastale järgneva aasta lõpuni (ehk käesoleva vooru korral 31.12.2021). 

 • Ühes taotlusvoorus saab taotleja esitada ühe taotluse. Kui samaaegselt on avatud taotlusvoor põhivarainvesteeringu projektidele ja tegevuskulude projektidele, saab taotleja esitada taotluse mõlemas voorus.

 • Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see peab olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

 • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

 

Taotlusi on võimalik esitada kahte vooru:

Põhivarainvesteeringute projektide taotlusvoor:

 • Toetus 40 000 kuni 1 650 000 eurot.
 • Toetuse osakaal kuni 75% abikõlblikest kuludest.
 • Abikõlblikud kulud: 
  • materiaalse põhivara soetamise kulud, sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamine;
  • põhivarainvesteeringu ettevalmistamisega seotud kulud: 
   • ehitusliku projekteerimise kulud;
   • ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kulud;
   • ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamise kulud;
   • ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde kulud;
   • keskkonnamõjude hindamise kulud;
   • ehitusloa väljastamisega seotud kulud;
   • muinsuskaitse eritingimuste koostamise ja selleks vajalike uuringute kulud.
  • immateriaalse põhivara soetamise, arendamise ja juurutamise kulud;
  • toetusest teavitamise kulud.
 • Taotlejal peab olema selle kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks või hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse, kasutusõigus, sealhulgas peab ta olema kinnistu omanik või omama kinnistu kasutamiseks tähtajalist rendi- või üürilepingut, hoonestusõigust või kasutusvaldust vähemalt viis aastat pärast projektile viimase makse tegemist.
 • Ehitamise korral peab valmiv ehitis olema kasutatav kõigile selle objekti kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele.
 • Antav toetus võib olla:
  • mitteriigiabi;
  • investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 14; 
  • kohalikule taristule antav abi üldise grupierandi määruse artiklile 56;
  • vähese tähtsusega abi.
 • Kui põhivarainvesteeringu projekti toetus on käsitatav riigiabina üldise grupierandi määruse artikli 14 mõistes, tuleb lähtuda üldise grupierandi määruse artikli 14 lõigetes 5–11 sätestatud erisustest.
 • Kui põhivarainvesteeringu projekti toetus on käsitatav riigiabina üldise grupierandi määruse mõistes, ei tohi taotleja projekti alustada ega võtta kohustusi projekti elluviimiseks enne taotluse esitamist rakendusüksusele.
 • Kui toetust käsitatakse regionaalabina üldise grupierandi määruse artikli 14 mõistes, on maksimaalne toetus suurettevõtja puhul 25%, keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja väikeettevõtja puhul 45% abikõlblikest kuludest.
 • Kui toetust käsitatakse abina kohalikule taristule üldise grupierandi määruse artikli 56 mõistes, ei tohi toetuse summa ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum tuleb abikõlblikest kuludest maha arvata eelnevalt asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.
 • Toetust antakse taotlejale üks kord. 

Taotleja tegevuste arendamise projektide taotlusvoor:

 • Toetus 10 000 kuni 200 000 eurot.
 • Toetuse määr kuni 90% abikõlblikest kuludest.
 • Abikõlblikud kulud: 
  • personalikulud;
  • üldkulud (hüvitusmääraga 25% otsestest personalikuludest);
  • uuringute, analüüside ja ekspertiiside tegemise kulud;
  • koolituste, nõustamiste, turundustegevuste, seminaride ja õppereiside korraldamise kulud;
  • teavitustegevuste, sealhulgas toetusest teavitamise kulud.
 • Edasiantava toetuse korral peab toetuse andmine olema korraldatud avalikult ja läbipaistvalt (nt pakub toetuse saaja toetusest tasustatavaid teenuseid ettevõtjatele turutingimustest soodsamalt, mille tulemusel muutub abi saajaks konkreetne soodsamatest tingimustest kasu saav ettevõte).
 • Sama taotleja ei saa toetust rohkem kui kahes järjestikuses taotlusvoorus.
 • Antav toetus võib olla:
  • mitteriigiabi;
  • vähese tähtsusega abi.

 

 

Taotlemine

 

 • Nii taotleja tegevuste arendamise kui ka põhivarainvesteeringute projektide taotlusvoor on avatud 8. juunist kuni 20. juulini 2020. aastal. 
 • Taotlusi saab esitada E-toetus keskkonna kaudu. Taotluse esitamise tähtaeg on 20.07.2020 kell 17:00.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvormi näidis (koos täitmise juhendiga) (60.94 KB, DOCX)
 • Põhivarainvesteeringu korral, kui taotleja ei ole kinnistu omanik, siis kinnistu kasutusõigust sisaldav rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 • Ehitamise korral eelprojekti staadiumile vastav ehitusprojekt
 • Kulutuste kalkulatsioonid ja nende aluseks olevate dokumentide koopiad, sealhulgas hinnapakkumised, hinnakirjad ja eelarved koos lähteülesandega
 • Kui toetust käsitatakse abina kohalikule taristule üldise grupierandi määruse artikli 56 mõistes, tuleb koos taotlusega esitada kulu-tulu analüüs. Vaata lähemalt juhiseid finantsanalüüsi tabeli täitmiseks.  (265.11 KB, XLSX)

Kontakt

Siret Soonsein

 Telefon:  663 1466
siret.soonsein@rtk.ee

 

Marina Bulatskaya (info vene keeles)

 Telefon:  663 1903
marina.bulatskaya@rtk.ee

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

Taotluste hindamisel võetakse aluseks hindamismetoodika (558.42 KB, PDF)arvestades järgmisi tingimusi: 

 • Projekti mõju meetme oodatavate tulemuste saavutamisele (osakaal 40%). 
 • Taotleja võimekus projekti elluviimiseks (osakaal 30%). 
 • Projekti tegevuste põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 30%).
 • Lisakriteerium - projektu uudsus (kuni 0,5 punkti).

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas. ​

Vahe- ja lõpparuannetes esitatakse info projekti edenemise ning oodatavate tulemuste ja väljundnäitajate saavutamise kohta rakendusüksuse ette antud vormil e-toetuse kaudu.

Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele koos vahe- ja / või lõpparuandega E-toetuse kaudu. 

 • Toetuse saaja võib taotleda toetuse väljamaksmist pärast kulu tekkimist ja omafinantseeringu tasumist. 
 • Tegevuskulude projekti korral võib taotleda osa toetuse väljamaksmist ettemaksena. Ettemakse suurus ei tohi ületada 60 protsenti kogu toetussummast. 
 • Lõppmakse summa peab moodustama vähemalt 10% abikõlblikest kuludest. 

Teavitamine

Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetust finantseeritakse Ida-Virumaa programmist.  Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine. Juhendmaterjal leitav SIIN (PDF)

Teavitusnõuete täitmist kontrollib RTK maksetaotluste ja aruannete käigus. Oluline on valida õige logo – Rahandusministeeriumi „Regionaalarengu toetuseks“ logo. 

12.08.2020