Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Taotlemine:

Suletud

II taotlusvoor 20.07-14.09.2020

I taotlusvoor oli avatud 24.07-30.09.2019

Sihtgrupp: 

Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​

Infopäev:

Infopäev taotlemisest huvitatud ettevõtjatele toimus veebiseminarina 4. augustil 2020 kell 14:00. Infopäeva materjalid leiab siit:

 

 

Kogueelarve

2 000 000 €
(perioodil 2019 - 2023)

 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

 

Tulemused

Maakonna keskmisest kõrgema palgaga töökohtade arvu kasv.

 

 

Tingimused


Alljärgnevalt on ära toodud peamised toetuse andmise tingimused. Nimekiri pole lõplik ja seepärast soovitame kindlasti tutvuda toetuse määruse ja seletuskirjaga (52.57 KB, DOCX). NB! Tutvuge ka määruse muudatusi puudutava seletuskirjaga.  (247.76 KB, PDF)

 • Taotlejaks võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.
 • Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.
 • Projekti asukoht peab olema Valga, Võru või Põlva maakond.
 • Toetuse saaja on kohustatud saavutama vähemalt ühe järgmistest väljundnäitajatest: 
  • lisandunud on uus või oluliselt edasi arendatud toode või teenus;
  • on ellu rakendatud tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud arendused;
  • on ellu rakendatud väljatöötatud tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud arendused.
 • Kui taotleja taotleb toetust ehitustöödeks, välja arvatud uue ehitise püstitamiseks, peab ehitis olema taotleja omandis või peab see olema talle antud õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks alates projekti lõppkuupäevast. Maa võib olla partneri omandis.
 • Kui ehitamisel on taotleja valdaja või üks valdajatest, kelle õigus ehitada tuleneb asjakohasest õigusaktist, siis kinnitab ta, et esitab taotluse ehitisealuse maa omaniku või ehitise omaniku teadmisel ja nõusolekul.
 • Ettevõtja vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot.
 • Kalamajandusliku vähese tähtsuse abi andmisel antud abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku ületada 30 000 eurot.
 • Projekti võib kaasata partneri. Partner on taotluses nimetatud juriidiline isik, kes osaleb projektis toetatavas tegevuses ja kellel tekivad selle käigus kulud.
 • Projekti maksimaalne kestvus on 18 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.
 • Antav toetus on vähese tähtsusega abi. NB! Soovitame tutvuda riigiabi tingimustega ja kontrollida ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki.

Toetust ei saa taotleda järgmiste tegevusvaldkondade projektid. (11.91 KB, DOCX)

NB! 2020. aasta juulis jõustusid määruse muudatused. I vooru tingimused on kättesaadavad siin: www.riigiteataja.ee/akt/120072019001

Toetuse suurus:

 • Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot.
 • Kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmisel on toetuse maksimaalne suurus 30 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetatavad tegevused

 • Toetatakse järgmisi tegevusi
  • uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;
  • tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;
  • tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise või digitaliseerimisega seotud investeeringud ja personali koolitus; 
  • müügi- ja turundustegevused eelpool nimetatud tegevuste tugitegevustena, mis võivad moodustada kuni 10% eelpool nimetatud tegevuste abikõlblikest kuludest 
 • Abikõlblikuks kuluks loetakse toetuse saaja või projekti elluviimisesse kaasatud partneri detailselt kirjeldatud ja tõendatud planeeritavad kulud, mis on otseselt vajalikud eelpool nimetatud toetatud tegevuste elluviimiseks ning toetuse eesmärgi  ja tulemuste saavutamiseks. 
 • Käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projektis tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 
 • Toetust ei anta projektile, mis viidi ellu või mille kulude tekkimise aluseks olevad tegevused tehti enne taotluse esitamist, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud.

Toetust ei saa kasutada järgmisteks kuludeks. (13.66 KB, DOCX)

 

Taotlemine

 

 • Taotlusvoor on avatud 20.07.-14.09.2020.
 • Taotlusi saab esitada taotlusvoorus E-toetus keskkonna kaudu. Taotluse esitamise tähtaeg on 14.09.2020 kell 17:00.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvormi näidis (57.5 KB, DOCX)
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 • Ehituse korral kavandatud lahendused vähemalt eelprojekti staadiumis
 • Kui taotleja ei ole kinnistu omanik, siis kinnistu omanikuga sõlmitud rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping
 • Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga
 • Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja puhul koos audiitori otsusega), kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav
 • Projekti tegevustega seotud võrreldavad hinnapakkumised,  hinnakirjad, eelarved koos lähteülesandega vms dokumendid, mis on planeeritud kulutuste aluseks
 • Lisa 1 „Taotleja majandusnäitajad ja prognoosid“ (12.01 KB, XLSX)
 • Juhul kui projekti on kaasatud partner, tuleb esitada partneri kinnituskiri (52.72 KB, DOCX) projektis osalemise kohta.

Kontakt

Siret Soonsein

 Telefon:  663 1466
siret.soonsein@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 

Taotluste hindamisel võetakse aluseks hindamismetoodika (543.65 KB, PDF) arvestades järgmisi tingimusi: 

 • Projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele ja seotus piirkondliku omapära või kohaliku ressursi kasutusega (osakaal 50%)
 • Taotleja võimekus projekti elluviimiseks (osakaal 30%)
 • Projekti tegevuste põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 20%)

 

Aruandlus

 

Maksetaotluse ja seirearuande esitamise juhend 

Aruandevorm  (35.1 KB, DOCX)

 • Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded (35.1 KB, DOCX) E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas.
 • Järelaruanded esitatakse pärast projekti lõppu rakendusüksuse nõutud tähtajaks
 • Toetus makstakse välja kindlasummaliste maksetena ette- ja lõppmaksena
 • Ettemakse suurus on 70 protsenti toetusest ja see makstakse välja toetuse saajale üldjuhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Ettemakse saamiseks tuleb toetuse saajal esitada ettemaksutaotlus läbi E-toetuse
 • Lõppmakse makstakse välja toetuse saajale pärast lõpparuande kinnitamist, kui projekti tegevused on kavandatud mahus tehtud ja väljund- ja tulemusnäitajad on saavutatud. Projekti käigus ellu viidud tegevused ja saavutatud väljund- ja tulemusnäitajad peavad olema ette nähtud viisil tõendatud.

 

Teavitamine
 

Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine. Juhendmaterjal leitav SIIN (PDF) 

16.09.2020