Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Taotlemine:

Suletud

I taotlusvoor oli avatud 24.07-30.09.2019

Sihtgrupp: 

Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​

Infopäevad:

Infopäevad toimusid 1. augustil Võrus, 2. augustil Põlvas ja 5. augustil Valgas.

Rahandusministeeriumi infopäevade slaidid (357.56 KB, PDF)

RTK infopäevade slaidid (1.84 MB, PDF)

 

 

Kogueelarve

2 000 000 €
(perioodil 2019 - 2023)

Taotlusvooru eelarve 500 000 €

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

 

Tulemused

Maakonna keskmisest kõrgema palgaga töökohtade arvu kasv ja lisandväärtuse kasv töötaja kohta toetust saanud ettevõtetes.

 

 

Tingimused


Alljärgnevalt on ära toodud peamised toetuse andmise tingimused. Nimekiri pole lõplik ja seepärast soovitame kindlasti tutvuda toetuse määruse ja seletuskirjaga (52.57 KB, DOCX)

 • Taotlejaks võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.
 • Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.
 • Projekti asukohaks peab olema Valga, Võru või Põlva maakond.
 • Toetuse saaja on kohustatud saavutama tulemusnäitaja, mille kohaselt on toetatud ettevõtjal kasvanud ettevõtja lisandväärtus töötaja kohta, ning vähemalt ühe järgmistest väljundnäitajatest:
  • lisandunud on uus või oluliselt edasi arendatud toode või teenus;
  • välja töötatud ja ellu viidud on tootlikkuse parandamise või arengu kitsaskoha lahendus;
  • lisandunud on uus sihtturg, mille osakaal müügikäibest on üle seitsme protsendi.
 • Kui taotleja taotleb toetust ehitustöödeks, välja arvatud uue ehitise püstitamiseks, peab ehitis olema taotleja omandis või peab see olema talle antud õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks alates projekti lõppkuupäevast. Maa võib olla partneri omandis.
 • Kui ehitamisel on taotleja valdaja või üks valdajatest, kelle õigus ehitada tuleneb asjakohasest õigusaktist, siis kinnitab ta, et esitab taotluse ehitisealuse maa omaniku või ehitise omaniku teadmisel ja nõusolekul.
 • Ettevõtja vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot.
 • Kalamajandusliku vähese tähtsuse abi andmisel antud abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku ületada 30 000 eurot.
 • Projekti võib kaasata partneri. Partner on taotluses nimetatud juriidiline isik, kes osaleb projektis toetatavas tegevuses ja kellel tekivad selle käigus kulud.
 • Projekti maksimaalne kestvus on 18 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.
 • Antav toetus on vähese tähtsusega abi. NB! Soovitame tutvuda riigiabi tingimustega ja kontrollida ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki.

Toetust ei saa taotleda järgmiste tegevusvaldkondade projektid. (11.91 KB, DOCX)

Statistikaameti avaldatud 2017.a. keskmiste lisandväärtuste näitajatega tegevusala lõikes saate tutvuda siin. (124.83 KB, PDF)

Toetuse suurus:

 • Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot.
 • Kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmisel on toetuse maksimaalne suurus 30 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetatavad tegevused

 • Toetatakse järgmisi tegevusi
  • innovatsiooni ning toote- ja teenusearenduse tegevused;
  • investeeringud tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks;
  • turunduse ja müügiarenduse tegevused.
 • Abikõlblikuks kuluks loetakse toetuse saaja või projekti elluviimisesse kaasatud partneri põhjendatud, mõistlikud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud ning dokumentaalselt tõendatavad kulud, mis on otseselt vajalikud eelpool nimetatud toetatud tegevuste elluviimiseks ning toetuse eesmärgi  ja tulemuste saavutamiseks. 
 • Käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projektis tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 
 • Toetust ei anta projektile, mis viidi ellu või mille kulude tekkimise aluseks olevad tegevused tehti enne taotluse esitamist, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud.

Toetust ei saa kasutada järgmisteks kuludeks. (13.62 KB, DOCX)

 

Taotlemine


I Etapp
 

Enne toetuse taotlemist tuleb taotlejal esitada projektiplaan ja läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses. 

Eelnõustamise käigus hindab maakondlik arenduskeskus (MAK) kavandatava projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ning abistab taotlejat taotluse ja koos taotlusega esitatavate dokumentide ettevalmistamisel.

 • Esmalt täitke ära projektiplaani vorm (741.14 KB, XLSX) ja seejärel võtke ühendust enda maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga ning leppige kokku sobiv aeg eelnõustamiseks. 
 • Projektiplaan tuleb esitada e-kirja teel maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandile enne eelnõustamisele minemist. 
 • Eelnõustamise läbinule saadetakse kirjalikult projektiplaani hinnang. 
 • NB! Toetuse taotlemise eelduseks on maakondlikult arenduskeskuset positiivse hinnangu saanud projektiplaan.

Eelnõustamisel on võimalik osaleda 06. augustist kuni 13. septembrini. Nõustamiseks broneeri aeg enda piirkonna ettevõtluskonsultandid juurde: 

II Etapp
 

Taotluse võib esitada ettevõtja, kelle projektiplaan on maakondlikult arenduskeskuselt saanud positiivse hinnangu. Taotlusi saab esitada taotlusvoorus E-toetus keskkonna kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvormi näidis (56.89 KB, DOCX)
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 • Projektiplaan (741.14 KB, XLSX) koos maakondliku arenduskeskuse otsusega
 • Ehituse korral kavandatud lahendused vähemalt eelprojekti staadiumis
 • Kui taotleja ei ole kinnistu omanik, siis kinnistu omanikuga sõlmitud rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping
 • Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga
 • Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja puhul koos audiitori otsusega), kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav
 • Projekti tegevustega seotud võrreldavad hinnapakkumised,  hinnakirjad,  eelarved koos lähteülesandega vms dokumendid, mis on planeeritud kulutuste aluseks
 • Lisa 1 „Taotleja majandusnäitajad ja prognoosid“ (11.68 KB, XLSX)
 • Juhul kui projekti on kaasatud partner, tuleb esitada partneri kinnituskiri (52.72 KB, DOCX) projektis osalemise kohta.

Kontakt

Siret Soonsein

 Telefon:  663 1466
siret.soonsein@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 

Taotluste hindamisel võetakse aluseks hindamismetoodika arvestades järgmisi tingimusi: 

 • Projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele ja seotus piirkondliku omapära või kohaliku ressursi kasutusega (osakaal 50%)
 • Taotleja võimekus projekti elluviimiseks (osakaal 30%)
 • Projekti tegevuste põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 20%)

Hindamismetoodika (469.25 KB, PDF)

Aruandlus

 

Maksetaotluse ja seirearuande esitamise juhend (962.29 KB, DOCX) 

Aruandevorm  (35.1 KB, DOCX)

 • Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas.
 • Järelaruanded esitatakse pärast projekti lõppu rakendusüksuse nõutud tähtajaks.
 • Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele koos vahe- ja/või lõpparuandega E-toetuse kaudu.
 • Juhul kui toetus makstakse välja etapi kaupa, peab viimase makse suurus olema vähemalt 20% toetuse kogumaksumusest.
 • Toetus makstakse välja kindlasummaliste maksetena pärast seda, kui projekti tegevused on kavandatud mahus tehtud ja/või väljund- ja tulemusnäitajad on saavutatud. Projekti käigus ellu viidud tegevused ja saavutatud väljund- ja tulemusnäitajad peavad olema ette nähtud viisil tõendatud.

 

Teavitamine
 

Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine. Juhendmaterjal leitav SIIN (PDF) 

31.03.2020