Haldusvõimekus

RTK rakendab haldusvõimekuse prioriteetse suuna meetmeid 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ja nr 12.2. „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Meetmete eesmärgiks on investeeringud institutsionaalsesse suutlikkusse ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi avaliku halduse ja avalike teenuste tohususse, pidades silmas reforme, paremat õiguslikku reguleerimist ja head haldustava.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

 

Inimressursi koolitus ja arendamine

Sihtgrupp: Riigisektori ja KOVi ametnikud ja töötajad (jt vastavalt toetuse andmise tingimuste §3-le)

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on avaliku sektori ameti- ja erialase pädevuse tõstmine ning juhtimisvõimekuse parendamine. Ameti- ja erialase pädevuse ning juhtimisvõimekuse kasv saavutatakse läbi vajalike koolitus- ja arendustegevuste läbiviimise ning sihtrühmade arendamise. Toetuse andmise tulemusena soovitakse saavutada olukord, kus avalikus sektoris on kasvanud ameti- ja erialane pädevus ning paranenud juhtimis- ning koostöövõimekus.

 Soovitud olukorra saavutamiseks keskendutakse peamiselt kolmele toetatavale tegevusele:

 • riigivalitsemise kompetentside arendamine ning personalijuhtimise ja tugitegevuste kvaliteedi tõstmine (sh asutusteülese koostöövõimekuse arendamine);
 • Eesti eesistumise läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine;
 • juhtimiskvaliteedi tõstmine

 Meetme tegevuse 12.1.1. „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF)

Tippjuhtide arendamine

Sihtgrupp: Riigisekretär ning ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid; Riigikantselei direktorid; ametite ja inspektsioonide peadirektorid (jt vastavalt toetuse andmise tingimuste §3-le).

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks.

Meetme tegevuse 12.1.2. „Tippjuhtide arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid, kes aitavad kaasa valitsuse eesmärkide saavutamisele.

Meetme tegevuse eesmärgi saavutamiseks toetatakse erinevaid arendustegevusi ja –projekte, mis jagunevad kolmeks toetatavaks tegevuseks:

 • tippjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekuse arendamine;
 • tippjuhtide järelkasvu tagamine;
 • tippjuhtide värbamise ja valiku ning hindamise ja arendamise süsteemi uuendamine.

Meetme tegevuse 12.1.2. „Tippjuhtide arendamine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF)

Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

Sihtgrupp: Valitsussektori organisatsioonid (v.a. kohalikud omavalitsused)

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust. Juhtimisvõimekuse tõus organisatsioonilisel ja institutsionaalsel tasemel saavutatakse valitsussektoris juhtimise võimekust tõhustades, st läbi põhi- ja tugiprotsesside, inimressursi ning finantsressursside juhtimise. Toetatakse neid tegevusi, mis annavad tõuke selleks, et juhtimine oleks rohkem teadmistel põhinev.

Toetatavad tegevused:

 • Institutsionaalse võimekuse suurendamine
 • Organisatsioonide võimekuse tõstmine

Meetme tegevuse 12.1.3. „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF)

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Taotlemine: Suletud 

Sihtgrupp: KOV-id, KOV liidud, maavalitsused, MAK-id, MTÜ-d või SA-d või nende esindusorganisatsioonid, riigi ametiasutused.

Meetme tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ toetuse andmise eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Pärast toetuse eraldamise taotluses kokkulepitud tegevuste läbiviimist peab paranema kohalike avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet piirkonnas, teenuseid osutatakse kohalike omavalitsusüksuste koostöös ja kodanikeühenduste kaasabil ning omavalitsusüksuste vabatahtlikud ühinemised viiakse läbi mõtestatult ning eelkõige kohalike inimeste huvidest lähtuvalt.

Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks, seletuskiri.

Loe edasi siit.

Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Sihtgrupp: Valitsusasutused ja teised poliitikakujundamise osalised (vastavalt toetuse andmise tingimustele)

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on Parem poliitikakujundamise protsess juurutades mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele.

Toetuse andmise tulemusena suureneb valitsussektori võimekus lahendada riigi pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme, tõhustades selleks mõeldud poliitika kujundamist ja elluviimist ning toetades struktuurseid muudatusi, mis parandavad avaliku sektori teenuseid

Meede jaguneb järgmisteks meetme tegevusteks:

 • 12.2.1. Poliitikakujundamist toetava analüütilise võimekuse suurendamine
 • 12.2.2. Kaasamise arendamine
 • 12.2.3. Tööturu osaliste (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine.
 • 12.2.4 Strateegilise juhtimise arendamine
 • 12.2.5. Rakke- ja eksperdirühmad
 • 12.2.6. Õiguse revisjon
 • 12.2.7. Õigusloome arendamine

Toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF)

Toetuse andmise tingimuste seletuskiri (PDF)

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karen Veidik Nõunik 663 1912 karen.veidik@rtk.ee
Lagle Reidma  Peaspetsialist 663 1918 lagle.reidma@rtk.ee
Taisi Valdlo  Nõunik 663 1959 taisi.valdlo@rtk.ee

 

20.11.2018