Haldusvõimekus

RTK rakendab haldusvõimekuse prioriteetse suuna meetmeid 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ja nr 12.2. „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Meetmete eesmärgiks on investeeringud institutsionaalsesse suutlikkusse ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi avaliku halduse ja avalike teenuste tohususse, pidades silmas reforme, paremat õiguslikku reguleerimist ja head haldustava.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

Inimressursi koolitus ja arendamine

Sihtgrupp: Riigisektori ja KOVi ametnikud ja töötajad (jt vastavalt toetuse andmise tingimuste §3-le)

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on avaliku sektori ameti- ja erialase pädevuse tõstmine ning juhtimisvõimekuse parendamine. Ameti- ja erialase pädevuse ning juhtimisvõimekuse kasv saavutatakse läbi vajalike koolitus- ja arendustegevuste läbiviimise ning sihtrühmade arendamise. Toetuse andmise tulemusena soovitakse saavutada olukord, kus avalikus sektoris on kasvanud ameti- ja erialane pädevus ning paranenud juhtimis- ning koostöövõimekus.

 Soovitud olukorra saavutamiseks keskendutakse peamiselt kolmele toetatavale tegevusele:

 • riigivalitsemise kompetentside arendamine ning personalijuhtimise ja tugitegevuste kvaliteedi tõstmine (sh asutusteülese koostöövõimekuse arendamine);
 • Eesti eesistumise läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine;
 • juhtimiskvaliteedi tõstmine

Meetme tegevuse 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" toetuse andmise käskkiri (465.55 KB, PDF)

Seletuskiri käskkirja lisa „Toetuse andmise tingimused tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ elluviimiseks“ juurde (789.91 KB, PDF)

Meetme tegevuse 12.1.1. „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad​ (787.82 KB, PDF) (rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.09.2018) 

Meetme tegevuse 12.1.1. „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF) (kehtiv kuni 31.08.2018)

Tippjuhtide arendamine

Sihtgrupp: Riigisekretär ning ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid; Riigikantselei direktorid; ametite ja inspektsioonide peadirektorid (jt vastavalt toetuse andmise tingimuste §3-le).

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks.

Meetme tegevuse 12.1.2. „Tippjuhtide arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid, kes aitavad kaasa valitsuse eesmärkide saavutamisele.

Meetme tegevuse eesmärgi saavutamiseks toetatakse erinevaid arendustegevusi ja –projekte, mis jagunevad kolmeks toetatavaks tegevuseks:

 • tippjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekuse arendamine;
 • tippjuhtide järelkasvu tagamine;
 • tippjuhtide värbamise ja valiku ning hindamise ja arendamise süsteemi uuendamine.

Meetme tegevuse 12.1.2 "Tippjuhtide arendamine" käskkiri (409.3 KB, PDF)

Meetme tegevuse 12.1.2 "Tippjuhtide arendamine" käskkirja seletuskiri (633.83 KB, PDF)

Meetme tegevuse 12.1.2. „Tippjuhtide arendamine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (540.78 KB, PDF) (rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.09.2018)

Meetme tegevuse 12.1.2. „Tippjuhtide arendamine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF) (kehtiv kuni 31.08.2018)

Struktuurireformide toetusprogramm

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Selleks loodi struktuurireformide toetusprogramm nimetusega SRSP (The Structural Reform Support Programme).
Toetusmeede pakub spetsiaalselt toetuse saaja jaoks kohandatud nn„tailor-made“  toetust kõikidele ELi riikidele nende institutsiooniliste, haldus- ja majanduskasvu edendavate reformide jaoks. SRSP toetus hõlmab kogu reformiprotsessi alates ettevalmistamisest ja kavandamisest kuni reformide elluviimiseni. See on nõudluspõhine ja ei nõua ELi riikide kaasrahastamist.

Struktuursete reformide programmi (SRSP) üldeesmärk on anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides, osutades liikmesriigi ametiasutustele abi meetmetes, mis on suunatud institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse ning majandus- ja sotsiaalvaldkonna reformimisele ja tugevdamisele reageeringuna majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele eesmärgiga parandada ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, tootlikkust, jätkusuutlikku majanduskasvu, töökohtade loomist ja investeerimist, eelkõige majandusjuhtimise protsesside raames, sealhulgas liidu fondide tõhusa, tulemusliku ja läbipaistva kasutamise toetamise teel.

Programmi kohta loe lähemalt siit

Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

Sihtgrupp: Valitsussektori organisatsioonid (v.a. kohalikud omavalitsused)

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust. Juhtimisvõimekuse tõus organisatsioonilisel ja institutsionaalsel tasemel saavutatakse valitsussektoris juhtimise võimekust tõhustades, st läbi põhi- ja tugiprotsesside, inimressursi ning finantsressursside juhtimise. Toetatakse neid tegevusi, mis annavad tõuke selleks, et juhtimine oleks rohkem teadmistel põhinev.

Toetatavad tegevused:

 • Institutsionaalse võimekuse suurendamine
 • Organisatsioonide võimekuse tõstmine

Meetme tegevuse 12.1.3. „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (PDF) (kehtiv kuni 31.08.2018)

Meetme tegevuse 12.1.3. „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise tingimused ja selle lisad (902.67 KB, PDF) (rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.09.2018)

Meetme tegevuse 12.1.3 "Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine" käskkirja seletuskiri (894.78 KB, PDF)

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Taotlemine: Suletud

Sihtgrupp: KOV-id, KOV liidud, maavalitsused, MAK-id, MTÜ-d või SA-d või nende esindusorganisatsioonid, riigi ametiasutused.

Meetme tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ toetuse andmise eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Pärast toetuse eraldamise taotluses kokkulepitud tegevuste läbiviimist peab paranema kohalike avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet piirkonnas, teenuseid osutatakse kohalike omavalitsusüksuste koostöös ja kodanikeühenduste kaasabil ning omavalitsusüksuste vabatahtlikud ühinemised viiakse läbi mõtestatult ning eelkõige kohalike inimeste huvidest lähtuvalt.

Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks, määrus

Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks, seletuskiri.

Loe edasi siit.

Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Taotlemine: Avaneb 1. oktoobril

Sihtgrupp: maakonna arengustrateegia koostamise eest vastutav organisatsioon (kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuste liit või maakondlik arenduskeskus)​

Taotlusvooruga toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks.

Loe edasi siit.

Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Sihtgrupp: Valitsusasutused ja teised poliitikakujundamise osalised (vastavalt toetuse andmise tingimustele)

Rakendusskeem: Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on Parem poliitikakujundamise protsess juurutades mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele.

Toetuse andmise tulemusena suureneb valitsussektori võimekus lahendada riigi pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme, tõhustades selleks mõeldud poliitika kujundamist ja elluviimist ning toetades struktuurseid muudatusi, mis parandavad avaliku sektori teenuseid

Meede jaguneb järgmisteks meetme tegevusteks:

 • 12.2.1. Poliitikakujundamist toetava analüütilise võimekuse suurendamine
 • 12.2.2. Kaasamise arendamine
 • 12.2.3. Tööturu osaliste (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine.
 • 12.2.4 Strateegilise juhtimise arendamine
 • 12.2.5. Rakke- ja eksperdirühmad
 • 12.2.6. Õiguse revisjon
 • 12.2.7. Õigusloome arendamine

Toetuse andmise tingimused ja selle lisad (909.25 KB, PDF) (kehtib alates 17.04.2020)

Toetuse andmise tingimuste seletuskiri (1.06 MB, PDF) (kehtib alates 17.04.2020)

Toetuse andmise tingimused ja selle lisad (940.98 KB, PDF) (kehtis 21.12.2018-17.04.2020)

Toetuse andmise tingimuste seletuskiri (292.91 KB, PDF) (kehtis 21.12.2018-17.04.2020)

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine

Sihtgrupp: Keskvalitsuse üksused, keskvalitsuse poolt kasutatavate hoonete omanikud, riigivara valitseja​.

Loe edasi siit.

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Taotlemine: 20.03.2020-17.06.2020

Sihtgrupp: 
Kohaliku omavalitsuse üksused, kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused, kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olevad üksused.


Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.
Loe edasi siit.
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lagle Reidma  Projektikoordinaator (haldusvõimekus, SRSP) 663 1918 lagle.reidma@rtk.ee
Natalja Tšikova Teenusekoordinaator (CO2 keskvalitusus) 663 1919 natalja.tsikova@rtk.ee
Eelika Pärna  Projektikoordinaator (kohalik ja regionaalne arendusvõimekus) 663 1962 eelika.parna@rtk.ee
Marek Atonen Talituse juhataja 663 1909 marek.atonen@rtk.ee

 

31.08.2020