Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

 

Avatud: 20.03.2020-17.06.2020


Sihtgrupp: 

KOVi üksused, KOVi konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused, KOVi üksuste ühise valitseva mõju all olevad üksused​.

 

 

 

Kogueelarve

10 000 000€

 

Eesmärk

Avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

 

Tulemused

Energiatõhususe parandamise või taastuvenergia kasutusele võtmise kaudu on vähenenud avaliku sektori hoonete ülalpidamiskulud.

 

 

Tingimused

Tingimused on välja toodud riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a määruses „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja määruse seletuskirjas (856.04 KB, PDF).

Toetuse määr sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tuludest ja kohaliku omavalitsuse elanike arvust ning on vastavalt määruse lisale 1 (399 KB, PDF) 40–70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused

Energiatõhususe tööd ehk väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (ehk hoonesse) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavad ning energiasäästu suurendavad ja taastuvenergia kasutust edendavad rekonstrueerimistööd.

Nõuded rekonstrueeritavale hoonele:

  • hoone omanik on KOVi üksus, KOVi konsolideerimisgruppi kuuluv üksus või KOVi üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus
  • hoone on tervikuna või osaliselt kasutuses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse osutamiseks
  • hoonet kasutatakse pärast energiatõhususe töid vähemalt viie aasta jooksul kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatavate teenuste osutamiseks või muude avaliku sektori pakutavate teenuste osutamiseks vähemalt toetuse taotluses tooduga samas mahus

 

 

 

 
 

Taotlemine

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

 

E-toetus keskkond

Kontakt

Natalja Tšikova

 Telefon: 663 1919
natalja.tsikova@rtk.ee

 

 

 

Hindamine


Taotlusi hinnatakse viies territoriaalses grupis kooskõlas meetme määruse §-is 13 sätestatuga ning vastavalt meetme määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele.

29.05.2020