Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

 

Sihtgrupp: 

maakonna arengustrateegia koostamise eest vastutav organisatsioon (kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuste liit või maakondlik arenduskeskus)​

 

 

Taotlusvoor on avatud 01.10-30.10.2020 16:30

 
 

Tingimused

Ministri käskkirja leiab siit. (481.67 KB, PDF) 

Toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks:

  1. arengu kohandamine muutustega rahvastikus, sh valdkondade ja teenuste määratlemine, mida on vaja esmajärjekorras ümber korraldada seoses rahvastiku vähenemise ja vananemisega;
  2. teenuse osutamise võrgustiku terviklik korraldamine rahvastikumuutustega arvestavalt, sh teenuse osutamise viiside, infrastruktuuri, personali jne vastavusse viimine teenuse osutamise vajadusega;
  3. majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimalused, sh konkurentsieeliste arendamise või arengu kitsaskohtade kõrvaldamise võimalused, suurima mõjuga ühistegevuste valik ettevõtjate arengu toetamiseks, asukohavalik infrastruktuuri arendamiseks, võimalused haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtete koostöö süvendamiseks jne.

 

​Eelarve ja toetuse määr

  • Taotlusvooru eelarve on 471 453 eurot. 
  • Maksimaalne toetuse summa ühte maakonda hõlmava projekti kohta on 25 000 eurot, mitut maakonda hõlmava projekti kohta 35 000 eurot.
  • Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust (ühte maakonda hõlmava projekti taotlust või mitut maakonda hõlmava projekti ühistaotlust)
  • Toetuse määr on kuni 85 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

 

 

Taotlemine

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 1. oktoobrist ja taotluste esitamise tähtaeg on 30. oktoobril kell 16:30.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Hindamine

E-toetus keskkond

Kontakt

Eelika Pärna

 Telefon: 6631962
eelika.parna@rtk.ee

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu. Aruandevormi näidis (42.32 KB, DOCX) (täidetakse e-toetuses)

15.10.2020