Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Avatud

 

Sihtgrupp: 

Ettevõtted, kes soovivad läbi viia rakendusuuringut või tootearendust

 

 

 

Kogueelarve
 

I taotlusvoor - 9 000 000 €
II taotlusvoor - 9 000 000 €
III taotlusvoor - 15 000 000 €
IV taotlusvoor - 9 604 713 €


 

 

 

Eesmärk
 

Toetuse andmise eesmärk on: 

1) Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;

2) Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;

3) Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

 

Tulemused
 

1) Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks;

2) Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega. 

Vaata ka Eesti Teadusagentuuri koostatud meetme edenemise kokkuvõtet aastatest 2016-2019. (PDF)

 

Tingimused

Kõik tingimused on leitavad Nutika spetsialiseerumise määrusest.  

Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:

 • väikeettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 50 ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot)
 • keskmise suurusega ettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 250 ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot)
 • suurettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on 250 või suurem ja 100% väliskontserni omandusse kuuluvad ettevõtted).

Toetatavad tegevused

 1. Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
   
 2. Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
   
 3. Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.
   
 4. Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
   
 5. Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
   
 6. Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.
 

Taotlemine


Taotlusi esitati digitaalselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

Kontakt

Tea Tassa

 Telefon: 663 2059 
tea.tassa@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine
 

Tervet hindamisjuhendit saab vaadata sellelt lingilt. (542.7 KB, PDF) 

Taotluse hindaja leiab tehnilise juhendi sellelt lingilt.  (220.95 KB, PDF)

Hindamiskriteeriumite kokkuvõte:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele - 30%
 • Projekti majanduslik mõju ja efektiivsus - 30%
 • Projekti põhjendatus ja teostatavus - 30%
 • Projekti mõju läbivatele teemadele - 10%

Aruandlus

 

Toetuse saaja esitab projekti aruanded vähemalt korra aastas. Lõpparuanne esitatakse 2 kuu jooksul pärast projekti lõppu.

Maksetaotlustega seotud vormid

Aastaaruandega esitatavad vormid​

 

Taotlemise hetkeseis

IV taotlusvoor

Kuu/ aasta Esitatud taotlusi Taotletud toetuse kogusumma Hinnatud taotlusi kokku Rahastatud projekte Rahastatud projektide kogumaksumus (summa koos omafinantseeringuga) Projektidele eraldatud toetuse summa Taotlusvooru jooksev toetuse jääk
veebr.19 1 73 205,80 € 0 0 0 € 0 € 9 604 713,12 €
märts.19 0 0 € 0 0 0 € 0 € 9 604 713,12 €
aprill.19 1 1 355 000 € 0 0 0 € 0 € 9 604 713,12 €
mai.19 5 2 467 027,50 € 0 0 0 € 0 € 9 604 713,12 €
juuni.19 3 412 912,77 € 3 1 100 734 € 70 513,80 € 9 534 199,32 €
juuli.19 2 1 445 000 € 0 0 0 € 0 € 9 534 199,32 €
august.19 4 2 679 270 € 4 3 1 718 056,51 € 1 005 800,57 € 8 528 398,75 €
sept.19 5 2 297 689,36 € 2 1 600 000 € 395 000 € 8 133 398,75 €
okt.19 2 550 051,80 € 5 3 900 100 € 476 270 € 7 657 128,75 €
nov.19 3 3 777 335,80 € 3 1 36 000 € 20 350 € 7 636 778,75 €
dets.19 7 2 079 669,27 € 1 0 0 € 0 € 7 636 778,75 €
jaan.20 2 811 067,30 € 7 3 1 149 173,64 € 717 132,47 € 6 919 646,28 €
veebr.20 5 726 937,73 € 3 2 273 500 € 184 050 € 6 735 596,28 €
märts.20 6 2 145 324,54 € 6 4 2 005 884,80 € 1 336 381,36 € 5 399 214,92 €
aprill.20 3 1 475 576,15 € 4 2 474 979,88 € 294 685,92 € 5 104 529 €
mai.20 4 486 822,50 € 5 3 942 981,49 € 469 106,75 € 4 635 422,25 €
juuni.20 2 2 139 887,60 € 3 2 1 067 414,36 € 820 760,05 € 3 814 662,20 €
juuli.20 6 2 870 969 € 1 1 284 666,67 € 153 633,33 € 3 661 028,87 €
aug.20 6 1 711 466,60 € 4 2 256 090,86 € 172 763,60 € 3 488 265,27 €
Kokku 68 29 567 609,74 €
51 28 9 809 582,21 €
6 116 447,85 €
3 488 265,27 €

Vastavaks mitte tunnistatud/tagasi võetud: 6

 

Toetatud projektid

Projekti nimi Toetuse saaja Teostaja Eesmärk Toetuse summa
Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele
OÜ Click & Grow Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Click & Grow eesmärk on edasi arendada oma stabiliseeritud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Ettevõte soovib asendada polümeermaterjali sarnaste omadustega, kuid loodusliku, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu. 176 400 €
Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus OÜ Celsius Healthcare TTÜ eMeditsiini laboratoorium Tallinna Tehnikaülikool arendab Celsius Healthcare tellimusel välja kliinilise otsustustoe prototüübi, mis annab arstidele soovitusi ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele. Rakendusuuringule järgneva tootearendusfaasi järel tuuakse 2017. aastal Balti riikide e-teenuste turgudele ravimite doseerimise e-teenus. 42 350 €
Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks Instigo Eesti OÜ, partner: Reach-U AS Eesti Lennuakadeemia Mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna. 432 506 €
Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid Mooncascade OÜ Tartu Ülikool Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt. 174 090 €
Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus Tartu Ülikool Luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega. 105 000 €
Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks dikarboksüülhapete derivaatideks OÜ Kerogen Tallinna Tehnikaülikool Kaevandatava põlevkivi vääristamine kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks. Samuti luuakse laboratoorne- ja pilootkatseseade, hindamaks püsiva protsessi võimalusi ja selle sobitumist olemasolevate tootmisüksustega. 645 309 €
Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus Tervise Arengu Instituut Uuringu eesmärgiks on luua andmebaas valitud toiduainetes sisalduvatest kiudainetest ja vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele koostada toiduainete soovitused, mida testitakse kontrollitult uurimisgruppides. Reaalselt saab inimene oma toiduga paljusid erineva koostisega kiudaineid, kuid projekti tulemusena saab mikrobioomianalüüsi põhjal hinnata personaalset kiudainete vajadust ja läbi selle parandada inimeste üldtervislikku seisundit (nt läbi kaalulanguse või ainevahetuse parandamise). 66 500 €
Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse hindamiseks GoSwift OÜ TÜ Arvutiteaduste Instituut GoSwift’i kasvustrateegia järgselt on otsustatud luua projekt, et luua lisaväärtust teenuse osutamisega tekkivatest andmetest andme- ja protsessi kaeve abil, mis võimaldaks realiseerida seni kasutamata potentsiaali. Projektist oodatakse kahte tulemust – leida võimalusi, kuidas parendada olemasolevat GoSwift teenust ning teiseks: arendada piiripunktides kasutusele võetavat uut elektroonilist turvateenust. 52 088 €
BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine Guardtime AS TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone. 85 065 €
Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine Estelaxe OÜ TÜ Tehnoloogiainstituut Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal kasutavale ühiskondliku (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete padjade tootmiseks kasutatavale polüuretaan vahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853. 210 000 €
Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine Eesti Kindlustusseltside Liit TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Füüsika Instituut ning TTÜ Küberneetika Instituut Luua üleriigiline tormi ohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis. Tormi ohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga. 63 877 €
Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute teostamine CybExer Technologies OÜ TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeoleku-alaseid aspekte. 206 640 €
Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis Swedbank AS TÜ Arvutiteaduse instituut Tegemist on sügavdatud erakliendi segmendi analüütika arendusega, mis võimaldab mikrosegmenteerimise, ennustava analüütika ja dünaamilise hinnastamise ning diskonteerimise kasutuselevõttu. 127 537 €
Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad Thinnect OÜ TTÜ Automaatikainstituut Thinnect OÜ pakub Intelligentset valgustuse juhtimise toodet ärihoonetele. Thinnecti tehnoloogia võimaldab Intelligentset Valgustuse laiemat kasutuselevõttu. Thinnecti võrgutehnoloogia rakendatav kõikide Targa Keskkonna valdkondadele ja pea kõigile Asjade Interneti Sektoritele. 946 733 €
Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele Thermory AS TTÜ Küberneetika Instituut Saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli väljatöötamine 22 354 €
Energiamuundamiskadude väljaselgitamine ja vähendamine ökonoomsetes päikesepatareides Crystalsol OÜ TÜ Füüsika instituut Projekt on suunatud kuluefektiivsete päikesepatareide valmistamise tehnoloogia arendamisele. Kõige efektiivsem päikesepatarei tootmiseks vajaminevate ressursside kasutamise viis on Cu2ZnSn(SSe)4 päikesepatarei kasuteguri suurendamine, mis on hetkel limiteeritud energiamuundumiskadude tõttu. 421 216,25 €
Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid) Selfdiagnostics OÜ TÜ tehnoloogiainstituut Projekti eesmärk on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks. 1 616 013 €
Utorubitsiinil põhinevad innovatiivsed vähiravimi kandidaadid ToxInvent OÜ TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut Projekti eesmärk on toksiini sünteesiradade optimeerimine, ning afiinsussuunatud ravimikandidaat-konjugaatide omaduste testimine in vitro ja in vivo. Töö tulemus on innovatiivsed ravimikandidaatide prototüübid suunatud vähiteraapiaks. Projekti järgselt litsenseeritakse väljatöötatud ravimikandidaatide edasiarendamine suurematesse ravimifirmadesse. 612 500 €
Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks AS Värska Sanatoorium TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine. 20 000 €
Platvormtehnoloogia mikroorganismide kasvu optimeerimiseks AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus TÜ tehnoloogiainstituut Eesmärk on välja töötada anaeroobsete bakterite kasvatamise platvormtehnoloogia, mille kasutuselevõtt lubab kiiresti leida sobivaid kasvatustingimusi paljudele mikroobidele ja sillutab teed uue põlvkonna probiootikumidele. 1 277 500 €
Mehhaniseeritud laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring Eesti Energia AS TTÜ geoloogia instituut Eesmärk on uurida ja katsetada kombainkaevandamisel tekkiva mäemassi erinevaid rikastamismeetodeid. Uuringu tulemusena leitakse madalama omahinnaga rikastamismeetodid ning arvutuslik mudel, mida saab edaspidi juurutada allmaakaevanduste tingimustes. 51 127 €
Teekatte defektide automaatse tuvastamise metoodika väljatöötamine Reach-U AS TTÜ tarkvarateaduste instituut Rakendusuuringu lähteülesandeks on kõvakattega teedel teepinna defektide automaatne tuvastamine. Uuringu tulemiks on tee defektide automaatse tuvastamise metoodika ning selle abil loodud demonstreeritav näidiskiht defektidest. 69 300 €
Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talituse kompleksse optimeerimise ja varustuskindlus tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine OÜ VKG Energia TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Eesmärk on tootmisprotsesside optimeerimine arvestades tehnoloogiliste seadmete ja kütuste omadusi ning nutikate automatiseeritud lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu. 89 500 €
Teravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine AS TATOLI Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut Eesmärk on välja töötada uus teravilja kuivatamise meetod, mis rajaneb teravilja eelnevalt kuni 1% kuivatatud õhuga kuivatamisel ning võimaldab läbi viia teravilja järelküpsemist. Teravilja järelküpsemise tulemusena võib teravilja kvaliteediklass tõusta ühe-kahe klassi võrra. 120 000 €
Energiatõhusa universaalse autonoomse töölaeva kontseptsiooni väljatöötamine Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ TTÜ Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Eesmärk on luua uue põlvkonna autonoomse pealvee ujuvvahendi (ASV) prototüüp, mida on võimalik edasi arendada ja kohandada erinevate ülesannete lahendamiseks (nt reostustõrje või keskkonnaseire rannikualadel). Uudse toote peamisteks klientideks on sadamad ja merendusega seotud organisatsioonid. 223 916 €
Adaptiivsed monitooringu ja teabe süsteemid rahapesu tõkestamiseks Swedbank AS TÜ Arvutiteaduste instituut Swedbank’i rahapesu tõkestamise võimekuse ja kuluefektiivsuse tõstmine. Projekti raames arendatakse meetodeid keeruliste ja struktureerimata andmete eeltöötlemiseks ning andmeteaduse lahendusi kahtlustäratavate finantstegevuste tuvastamise täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutmiseks. 103 043 €
Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks AS Milrem TÜ ja TTÜ teadlaste konsortsium Eesmärgiks on arendada kaugjuhitavate sõidukite võimet väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja satelliitpositsioneerimine võib katkeda. 1 999 200 €
Alexela Energia AS rakendusuuring klientide elektritarbimise prognoosimudeli väljatöötamiseks Alexela Energia AS TTÜ tarkvarateaduse instituut Eesmärgiks on tuvastada ettevõtte klientide elektritarbimise prognoosimiseks parim metoodika ja mudel. See aitab parandada lühiajaliste tarbimisprognooside tegemist ning loob seeläbi kuluefektiivsust. 27 012 €
Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste rakendusuuring Eesti Energia AS TTÜ geoloogia instituut Eesmärgiks on välja arendada pool- ja täisautomaatseid kaugseirelahendusi kasutav mõõdistus- ja analüüsimeetod, mis tõhustaks ja muudaks ohutumaks markšeidertööde teostamist, suurendaks tootlikust ja vähendaks kadusid Eesti põlevkivikaevandustes. 34 678 €
Mehaanoteraapiline seade ja meetod genu valgum asendi korrigeerimiseks The Health Clinic OÜ TÜ tehnoloogia instituut Eesmärgiks on töötada välja juhtmevaba signaali salvestuse ja seadme aku laadimisega uue toote variant, kus võetakse arvesse EU meditsiiniseadmete direktiivis toodud nõudeid. Projekti käigus valmistatakse juhtmevaba mehaanoteraapilise seadme katsepartii 10 eksemplari ja selle järel teostatakse rakendusuuring 10 vaatlusalusel. 73 954,68 €
Gelatex rakendusuuringud viimistlustehnoloogiate ning tootmisliini prototüübi arenduseks Gelatex Technologies OÜ TÜ füüsika instituut Eesmärk on proteiinil põhineva fiibrilise tekstiilmaterjali hõõrdekindluse suurendamine, tekstuuride ja värvimislahenduste väljatöötamine, selle saavutamiseks suures mahus tootmiseks sobivate viimistlustehnoloogiate väljatöötamine ning erinevaid tootmisetappe integreeriva ja materjali ladustamiseks sobival kujul koguva automatiseeritud tootmisliini prototüübi arendamine. 28 816,67 €
Kompensaatorite monitooring kasutuskohas: tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine Osaühing Pentamet TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Eesmärk on töötada välja enamlevinud kompensaatori konfiguratsioonide monitoorimise kontseptuaalne lahendus. 210 980 €
Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine AS Värska Sanatoorium TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut Eesmärk on uurida ja analüüsida Värskas pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele. 41 510 €
Automaatkäigukastide mõõtemetoodikad Hõbenool OÜ TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut Eesmärk on uurida uusi mõõtemeetodeid automaatkäigukastide juures. Meetodid peaksid aitama hinnata automaatkäigukastide remondi tulemuslikkust. 67 900 €
Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem AS ESTIKO – PLASTAR TÜ füüsika instituut Eesmärk on välja töötada metodoloogia lekkivate pakendite tuvastamiseks vahetult pakkeliinil toiduainetööstuses. 56 500 €
Uudne nutika voodi kontseptsioon Marexa OÜ TÜ füüsika instituut Eesmärk on töötada välja teaduslikud alused uudse, õhku puhastava ja magava inimese aktiivsust ning unerütme monitooriva voodi madratsi disainimiseks. 499 687 €
Põlevkivi väävlisisalduse mõju lõpptoote omadustele Eesti Energia Aktsiaselts TÜ keemia instituut Eesmärk on uurida väävlisisalduse ja teiste põlevkivi kvaliteeti mõjutavate faktorite toimet lõpptoote omadustele. 56 954 €
Põlevkivi alküülresortsiinidest liimvaikude omaduste optimeerimise rakendusuuring VKG OIL AS TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut Eesmärk on arendada tehnoloogia põlevkivivaikude tootmiseks kummi- ja puidutööstusele. 92 554 €
Kuluefektiivse ühildatava geodeetilise täpsusega 3D ruumiandmete taristu loomise rakendusuuring AS Reach-U TalTech tarkvarateaduste instituut Eesmärk on uue ruumiandmete infrastruktuuri uuring ja loomine haldamaks, standardiseerimaks ja integreerimaks mitmesuguseid andmeid erinevatest allikatest, hoides samal ajal kõrget andmete täpsusastet. 1 663 200 €
Rakendusuuring pilliroogbiokomposiit-materjalide kasutamiseks biolagunevates toidunõudes Sutu OÜ TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut Eesmärk on pilliroo baasil biokomposiitmaterjali väljatöötamine kasutuspotentsiaaliga loodussõbralike ja biolagunevate ühekordsete nõude tootmises. 136 956 €
E-kaubanduse EL käibemaksu- ja tollideklaratsioonide (alates 2021. aastast) digitaliseerimise rakendusuuring AURORA SOLUTION OÜ Tallinna Tehnikaülikool ja Cybernetica AS Eesmärk on luua e-kaubanduse tollideklaratsioonide teenusplatvormi mudel. 1 301 575 €
Kiuto hooneautomaatika süsteemi probleemsete komponentide rakendusuuring ja tootearendus Domotics OÜ TalTech Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut Eesmärk on muuta hooneautomaatika süsteemi töökindlamaks ja kasutajasõbralikumaks. 357 053 €
Madalsurve valu tehnoloogia välja töötamine eelvahustatud mittepõlevast silikoonvahust istmepatjade valmistamiseks Estelaxe OÜ TÜ tehnoloogiainstituut Eesmärk on välja töötada tööstuslikele mahtudele skaleeritav tehnoloogia mittepõlevatest silikoonvahtudest polstrimaterjalide madalsurvevaluks. 633 839 €
Sensorite reaalajalise andmekogu kombineerimine täpsema subjekti asukoha, orientatsiooni ning suuna informatsiooni tagamiseks AS Bercman Technologies TÜ tehnoloogiainstituut Eesmärk on arendada ülimalt täpne ning kõrgetasemeline objektituvastusplatvorm, mis võimaldaks Nutika Ülekäiguraja seadmele tagada potentsiaalselt kellegi elu päästva situatsiooniteadlikkuse. 70 514 €
Isesõitvate autode rakendusuuring Bolt Technology OÜ TÜ arvutiteaduste instituut Eesmärk on viia läbi isesõitvate autode rakendusuuring, mis keskendub vabavaraliste lahenduste kasutamise võimalikkusele isesõitvate autode ja sellele tugineva sõidujagamisteenuse turule toomiseks aastaks 2026 720 600 €
Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise Estonian Plywood AS TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut Eesmärk: Projekti tulemusena saab ettevõte uudse teadmise, milliste omadustega puitpolümeerkomposiitmaterjale vajatakse erinevates tööstusharude sektorites ning kas ja kuidas on võimalik kombineerida kasepuiduga muid erinevaid lehtpuiduliike, et saavutada soovitud vastupidavus- ja tugevusomadused. 125 167 €
Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine transfektsioonireagendina Icosagen Cell Factory OÜ TÜ tehnoloogiainstituut Eesmärk: Valkude tootmine imetajarakkudes QMCF tehnoloogial on multikomponentne protsess, mille tulemus tervikuna sõltub erinevate alamprotsesside efektiivsusest. Käesolev projekt võimaldab mõista seoseid tootmise efektiivsust mõjutavate tegurite vahel, mille tulemusena võimaldab loodav tehnoloogia efektiivset valkude tootmist. 160 034 €
Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon Ruumab OÜ Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut Eesmärk: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega. 395 000 €
Kiudainete sobivuse hindamine pikendatud säilivusega funktsionaalsete piimatoodete valmistamiseks Aktsiaselts Farmi Piimatööstus Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS Eesmärk: Antud projekti raames uuritakse millised on võimalused erinevete kiudainetega rikastatud piimatoodete tööstuslikuks valmistamiseks. Lisaks viiakse läbi uuringud, et välja töötada ja juurutada uudne metagenoomika meetoditel põhinev kvaliteedisüsteem. 476 000 €
Masinõppel ja reeglipõhisel veatuvastusel põhinevad automaatsed meetodid ventilatsiooniseadmete efektiivsuse suurendamiseks ruut8 OÜ TalTechi Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ning Arvutisüsteemide Instituut Eesmärk: Projekti käigus läbi viidava rakendusuuringu tulemusena töötatakse välja metoodika ventilatsiooniseadmete soojustagastuse ja filtrite mehaanilise korrasoleku automaatseks hindamiseks. Projekti hinnangulise tulemusena peaks olema võimalik tänu projekti lõppu järgnevale tootearendusele säästa potentsiaalset ventilatsiooniseadmete optimeerimisega kuni 2% rohkem hoone üldistest energikuludest. 165 360 €
Piimarasva sisaldava imikupiimasegu tehnoloogia täiustamine AS Solbritt TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituut Eesmärk: Rakendusuuring, mille tulemuseks on uuendatud tehnoloogia (madal kuumtöötlemisreziim, minimaalne mehaaniline töötlus) uuendatud koostisega imikupiimasegude tootmiseks koos vajalike analüüside metoodikatega. Uuendatud tehnoloogia võimaldab edaspidi ka teiste toodete valmistamist viisil, mis kaitseb bioloogiliselt aktiivseid ühendeid toodetes. 20 350 €
Rakendusuuring elektrituru nõudlusele reageerimise teenusplatvormi intelligentse planeerimis- ja juhtimissüsteemi arendamiseks ning keerukate koduste elektriseadmetega ühendamiseks GridIO 2.0 OÜ TalTechi tarkvarateaduse instituut Eesmärk: Rakendusuuringud arendamaks paremaks elektrituru nõudlusele reageerimise turul (I) olukorrateadlik suure võimsusega kodumasinate ja akude reaalajas juhtimise süsteem ning (II) uue põlvkonna algoritmid võrgu tasakaalustamiseks lõpptarbijate intensiivsema ja nutikama kaasamisega. 112 930,85 €
R-S OSA Service OÜ põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimaluste rakendusuuring R-S OSA Service OÜ TalTechi materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut Eesmärk: Viia läbi rakendusuuringu projekt põlevkivituhkade väärindamiseks. 204 190,82 €
Rakendusuuring tehisintellekti prototüübi arendamiseks FoodDocs’i toiduohutusplatvormile FoodDocs OÜ STACC Eesmärk: Viia ellu toiduohutusplatvormi tehisintellekti rakendusuuringu projekt, mille raames arendatakse välja ettevõtte toiduohutusplatvormi tehisintellekti ja juturoboti prototüüp. 400 010,80 €
Ettevõtete ebaõnnestumise prognoosimine OÜ Krediidiregister TÜ Majandusteaduskond Eesmärk: Luua mudelid, mis võimaldaksid reaalajas prognoosida ettevõtte maksejõuetust lähtudes nii ettevõtte, sellega seotud isikute kui ka sektori andmetest, arvestades samas ka ettevõtte eripäradega, nagu näiteks tegevusvaldkond, suurus ja vanus. 44 400 €
Alkoholivabade jookide fermentatsiooni protsessi parameetrite määramine kasutades erinevaid starterkultuure ja kasvukeskkondi OÜ Gurmeeklubi TFTAK Eesmärk: Projekti raames katsetatakse erinevaid starterkultuure eesmärgiga toota mittealkohoolseid fermenteeritud jooke. Projekti eesmärk on kirjeldada erinevate starterkultuuride kasvuparameetreid erinevates kasvukeskkondades ning saadavate lõpp-produktide omadusi. 139 650 €
Tehniline platvorm põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks muutmisel OÜ Kerogen TalTech keemia ja biotehnoloogia instituut Eesmärk: Põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks töötlemise platvorm 828 023 €
Personaliseeritud toiduvalikute pakkumise võimalikkus suurköögi tootmise ja jaekaubanduse tingimustes Coop Eesti Keskühistu TFTAK Eesmärk: Uurida, kuidas on võimalik siduda innovaatilised IT-lahendused ja laboratoorsed analüüsid ning nende põhjal antavad personaalsed toitumissoovitused jaekaupluse tingimustes selliselt, et need toetaks kliendi tervislikke valikuid 54 335 €
Universaalne jõuelektroonika sidumismuundur päikesepaneelide ja akusalvestite integreerimiseks kodumajapidamiste alalisvoolu-elektrivõrkudesse Ubik Solutions OÜ TalTech elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Eesmärk: Täiesti uudse tehnilise võimekuse, jõuelektroonilise sidumismuunduri loomine, mis toetaks massilist alalisvoolu-energiavõrkude kasutamist kodumajapidamiste ja väiketööstuse hoonetes.  75 600 €
Päikesepaneelide vastupidavuse suurendamine keskkonna mõjudele läbi polümeerse hermeetiku parendamise Roofit Solar Energy OÜ TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut Eesmärk: Parendada katusematerjalina toimivates päikesepaneelides kasutatavat hermeetikut, et tagada paneelide kõrge kvaliteet ja vastupidavus keskkonnatingimustele 378 423,36 €
Click & Grow siseaiandustehnoloogiaid toetavate materjalitehnoloogiate arendus OÜ Click & Grow TÜ Füüsika instituut Eesmärk: Projekti raames arendatakse välja uue kasvusubstraat ja seda sisaldava seadme kontseptsioon. 200 185,92 €
Taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmine – rakendusuuring Eesti Energia Aktsiaselts TalTech Virumaa kolledž Eesmärk: Teadusuuringu eesmärk on saada teaduslikult põhjendatud hinnang jäätmeplastiku kui tooraine kasutamise mõjudele vedelkütuste tootmise protsessis, toote omadustele ja kvaliteedi parameetritele. 94 500 €
Coop kaupluste sisese soovitussüsteemi automatiseerimine Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ majandusteaduskond Projekti käigus töötatakse välja eristuvad kliendiprofiilid ning testitakse ultrahelil baseeruvat poesisest klientide positsioneerimise süsteemi, millest saadavaid andmeid kombineeritakse klientide ostuajaloo andmetega, et töötada välja eelnimetatud kliendiprofiilide leidmise algoritmid. Projekt on suunatud Coopi jaekaubandusketi teeninduskulude optimeerimisele ja tööjõupuuduse vähendamisele läbi teeninduse automatiseerimise. 57 606,75 €
Põlevkiviõli tootmise CO2 jalajälje vähendamise rakendusuuring Eesti Energia Aktsiaselts Taltech energiatehnoloogia instituut Projekti eesmärk on viia teaduspartneri läbi rakendusuuring põlevkiviõli tootmises sobivaima CCS/CCU tehnoloogia leidmiseks ning rakendamiseks Eesti Energia põlevkiviõlitööstuses. 200 000 €
Rakendusuuring väävliühendite vähendamiseks põlevkiviõli toodetest Eesti Energia Aktsiaselts TalTechi sisene konsortsium Teadusuuringu eesmärgiks on leida võimalused väävli sisalduse vähendamiseks õlitoodetes uurides pürolüüsi protsessi parameetrite ning võimalike lisandite mõju väävli sisaldusele pürolüüsiõli fraktsioonides. 211 500 €
Hüpoallergeensete piimasegude tehnoloogia välja töötamine AS Solbritt AS TFTAK Antud projektis luuakse oskusteave hüpoallergeense(HA) piimasegu bioloogiliste, füüsikaliste ning keemiliste omaduste kui ka parima võimaliku tootmisprotsessi kohta. Saadud tulemusi saab AS Solbritt tulevikus kasutada uudsete retseptuuride väljatöötamisel, et tagada kõrge kvaliteediga HA piimasegude tootmine imikutele. 98 770 €
Vaakum nanoelektroonikal toimiva püroelektrilise röntgengeneraatori väljatöötamine ja valideerimine põlemisprotsessi optimeerimisel ja kahjulike suitsugaaside lagundamisel EFENCO OÜ TalTech Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut, Energiatehnoloogia instituut ja Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut ning Tartu Ülikooli Füüsika instituut Käesoleva rakendusuuringu tulemus on süsteemselt läbitöötatud teadmised optimaalse tehnoloogilise lahenduse osas HERC plasma püroelektrilise plasma generaatori osas siirdumaks järgnevasse tootearenduse faasi. 721 990,05 €
Lotus Timberi isekohaneva tootmise juhtimise tarkvara rakendusuuring Lotus Timber OÜ TalTech Tarkvarateaduse instituut Projekti käigus luuakse puidutööstuse spetsiifiline isekohanev tootmisjuhtimise tarkvara mille erisus kommerts ERP-idest on isekohanevus. Infotehnoloogiline keerukus seisneb isekohanevuse masinõppes. Tarkvaralahendus koostab mõõdukadusid vähendava täpsema lõikuskava mis optimeerib materjali kasutust; tarkvara poolt automaatselt koostatud plaan suurendab tootmise efektiivsust sh. pikemad tootmistsüklid, vähem mõõduvahetusi, materjali õigeaegne töötlemine töökeskustes, vähenevad tööseisakud jms. 153 633,33 €
Elektroonsete märgiste (RFID) ja GPS/GNSS rakendamine välilao automatiseerimisel Proven OÜ TÜ Füüsika instituut Betoonist ehitusdetaile tootvate tehaste käsitööl baseeruv laomajandus on ebaefektiivne ja tööjõumahukas ning vajab kaasajastamist. Välilao automatiseerimiseks töötatakse välja kaugloetavatel raadioidentifikaatoritel (RFID) ja sildkraanade GPS/GNSS täppispositsioneerimisel baseeruv süsteem, mis on kiire, täpne ja töökindel. Uuritakse eri tüüpi raadioidentifikaatorite sobivust betoonil kasutamiseks, testitakse GPSi täpsust ja töökindlust ning monteeritakse ja katsetatakse seadme prototüüpi. 140 087,60 €
Jäätmete kasutamine komposiitehitusmaterjali tootmiseks Tasandusvalu OÜ TÜ Keemia instituut Orgaanilise-anorgaanilise jäätmete baasil uudse betoonivaba komposiitehitusmaterjali tootmine, mis võimaldaks valada ehitusplokke ja tarindeid. 38 676 €

 

14.09.2020