Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Avatud

 

Sihtgrupp: 

Eesti era- või avalikusektori asutus (välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused). 

Infopäev

Meetme infopäev toimus 23. novembril 2020

Infopäeva salvestus ja materjalid:

 

 


 

 

 

Toetuse summa

1 820 000 €

 

 

 

Eesmärk

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

 

Tulemused

Suureneb ettevõtete ja teadlaste koostöös tehtud projektide arv (toetatud projektide arv), mille käigus suureneb teadmusmahukus era- ja avaliku sektori asutustes ning era- ja avaliku sektori kogemusega teadlaste hulk Eestis.

 

Tingimused


Kõik tingimused on leitavad sektoritevahelise mobiilsuse toetamise määrusest.

 • Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused), kes võtab tööle doktorikraadiga teadlase.
 • Taotlusvooru maht on kuni 1 820 000 eurot. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvooru mahust kuni 606 600 eurot.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30.11.2021. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kas taotlusvooru eelarve ammendumisel, toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel (sõltuvalt sellest, kumb tingimus ajaliselt varem saabub) või ekspertkomisjoni ettepanekul.
 • Abi andmisel lähtutakse tegevuse sisust (rakendusuuring või tootearendus) ja taotleja suurusest (väike-, keskmise suurusega või suurettevõte). Piirmäärasid kohaldatakse kõigi taotlejate puhul. Taotleja suurus määratakse vastavalt üldise grupierandi määruse lisa I artiklile 2.
 • Projektidele antav abi võib olla toetus, riigiabi või vähese tähtsusega abi.
 • Toetust antakse juhul kui  teadus- ja arendusprojekt on seotud mittemajandustegevusega.
 • Taotleja ei saa taotleda abi rohkem kui kahe teadlase palkamiseks abikõlblikkuse perioodi jooksul.
 • Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.
 • Teadlase tööjõukulud hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe kuu kohta on 3264 eurot. Ülejäänud abikõlblikud kulud hüvitatakse 40% ühtse määra alusel arvestatuna tööjõukuludest.
 • Maksimaalne toetuse määr on 70% ning omafinantseering vähemalt 30%.
 • Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 12. oktoober 2020 kuni 30. juuni 2023.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt kolm kuud ning maksimaalselt kaks aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast.

Toetatavad tegevused

 • Toetust antakse projektile, mille raames võetakse teadlane tööle Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.
 • Toetatakse projekte, mille raames toetuse saaja võtab tööle doktorikraadiga isikuid, kes
  • on taotluse esitamise kuupäevast viimase viie aasta jooksul kokku vähemalt kaks aastat töötanud positiivselt evalveeritud TA asutuses akadeemilise töötaja ametikohal Eestis või

  • on taotluse esitamise kuupäevast viimase viie aasta jooksul kokku vähemalt kaks aastat töötanud teadlase, õppejõu või inseneri ametikohal välismaal või

  • ei tööta taotluse esitamise kuupäeval positiivselt evalveeritud TA asutuses, kuid kellel on Eestis tunnustatud doktorikraadi kaitsmisest toetuse taotluse esitamise kuupäevaks möödunud mitte rohkem kui kolm aastat.

 • Taotleja ei saa taotleda toetust rohkem kui kahe teadlase palkamiseks abikõlblikkuse perioodi jooksul. Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.

 • Toetust ei anta projektile, kus esinevad järgmised tingimused:

  • projekti raames tööle võetav teadlane, tema abikaasa, tema vanavanem või tema abikaasa vanem ning tööle võetava teadlase vanema alaneja sugulane, sealhulgas tööle võetava teadlase laps ja lapselaps, on toetust taotlevas asutuses osanik või kuulub toetust taotleva asutuse juhtorganisse;

  • projekti raames tööle võetav teadlane on toetust taotlevas asutuses taotluse esitamise kuupäevale eelnenud aasta jooksul töötanud kokku vähemalt 3 kuud;

  • projekti raames on projekti teadus- ja arendustegevused tehtud enne taotluse esitamist.

 

Taotlemine

Taotlusi saab alates 20. novembrist esitada E-toetuste süsteemi kaudu  

Taotlusvormid ja juhendid

 

Kontakt

Tea Tassa

 Telefon:  663 2059
tea.tassa@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

Hindamine

Hindamisjuhendi leiab siit.  (475.21 KB, PDF)

Hindamiskriteeriumite kaalud

 • projekti vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele (tegemist on rakendusuuringu ja/või tootearendusega): jah/ei;
 • projekti mõju meetme eesmärkidele: 30% koondhindest;
 • projekti teaduslik tase, sealhulgas teadus- ja arendusprojekti teaduslik kvaliteet ja metoodika, teadlase võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava läbitöötamise tase: 30% koondhindest;
 • projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus ettevõtte või asutuse vajadustele, ettevõtte või asutuse valmisolek teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, ettevõtte või asutuse võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, ettevõtte omafinantseeringu tasumise suutlikkus: 30% koondhindest;
 • projekti mõju läbivatele teemadele, sealhulgas seotus Eesti majandusega, regionaalse arenguga, keskkonnahoiuga, kodanikuühiskonna arenguga, soolise võrdõiguslikkusega ja võrdsete võimaluste tagamisega, ühtse riigivalitsemisega, infoühiskonna edendamisega: 10% koondhindest.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti aruanded e-toetuse keskkonnas vähemalt kord kuue kuu järel.

 

Toetatud projektid


Projekt: Modulaarsed aku-energiasalvestid kodumajapidamiste alalisvoolu tarkvõrkudele​

 • Toetuse saaja: Ubik Solutions OÜ
 • Toetuse summa: 65 802,24 €
 • Sisu: Projekti eesmärk on arendada välja uudne, modulaarne, kuluoptimaalne ja lihtsasti integreeritav aku-energiasalvesti kontseptsioon alalisvoolu mikrovõrkudele. Selle eesmärk on suurendada meie ettevõtete konkurentsivõimet läbi uudse võrgulahenduse rakendamise, parendada aku energiasalvestite kättesaadavust ja integreeritavust, suurendada majapidamiste ja kogu energiasüsteemi energiaefektiivsust, vähendada hoonete süsiniku jalajälge ja seeläbi võimaldada riiklike kliimaeesmärkide saavutamist. 
03.03.2021