Sotsiaalne taristu ja toetused

Sotsiaalse taristu valdkonna all rakendab RTK meetmeid 2.4. „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ ja 2.5. „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“, mis hõlmavad investeeringuid tervishoiu ja hoolekande taristusse. Investeeringud panustavad piirkondlikku ja kohalikku arengusse, vähendades tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust parandatud teenuste kättesaadavuse kaudu. Lisaks toetatakse siseriiklikest vahenditest kohaliku  omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamist ning hasartmängumaksu laekumisest sotsiaalvaldkonda.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

 

Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine“ toetatakse  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonete ümberehitamist ja rajamist.  Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust.

Otsus toetada SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kaasajastamist lähtub Rahvastiku tervise arengukavast 2009-2020, mille rakendusplaanis toodud investeerimisprojektid on kinnitanud Vabariigi Valitsus. 

Eelarve: ERF toetuse summa 46 miljonit eurot, maksimaalne toetuse määr 50%

Investeeringute kava (PDF)
Investeeringute kava lisa (PDF)
Toetuse andmise tingimused (TAT)

Tervisekeskuste kaasajastamine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: KOV-id,  üldarstiabi osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluva eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad ja  eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutaja.
Toetatakse tervisekeskuste taristu ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurde- ja ligipääsetavust, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.
Loe täpsemalt siit.

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: olenevalt toetatavast tegevusest praegune või tulevane erihoolekandeteenuse osutaja.
Toetatakse erihoolekande teenusekohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.
Loe täpsemalt siit.

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: KOV-id.
Meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks.
45 eluruumi kohandati katseprojekti raames, kus toetuse saajaks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja partneriks Tallinna Linnavalitsus. Toetuse taotlejaks on kohalikud omavalitsused, et nad saaksid toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse.
Loe täpsemalt siit.

KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 

Taotlemine:  Suletud  

Sihtgrupp: KOVi või KOVi konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.
Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.
Loe täpsemalt siit.

Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

Taotlemine:  Strateegilise partnerluse taotlusvoor (16.09.-31.10) AVATUD, Väikeprojektide taotlusvoor SULETUD (1.11 - 15.11)

Sihtgrupp: mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.
Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.
Loe täpsemalt siit.
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marek Atonen Talituse juhataja 663 1909 marek.atonen@rtk.ee
Natalja Tšikova Peaspetsialist 663 1919 natalja.tsikova@rtk.ee
Julia Troitskaja Peaspetsialist 663 1915 julia.troitskaja@rtk.ee
Kaari Lind Peaspetsialist 663 1916 kaari.lind@rtk.ee
Pille Lumi Peaspetsialist 663 1922 pille.lumi@rtk.ee
Jelena Malinina Peaspetsialist  663 1921 jelena.malinina@rtk.ee

 

16.09.2019