Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

 

Taotlemine:
Strateegilise partnerluse I taotlusvoor (03.07-08.09) LÕPPENUD

Strateegilise partnerluse II taotlusvoor (16.09 - 31.10) LÕPPENUD

Strateegilise partnerluse III taotlusvoor (15.-10.12.2019) AVATUD
Väikeprojektide III taotlusvoor (01.-15.08) LÕPPENUD

Väikeprojektide IV taotlusvoor (01.-15.11) LÕPPENUD

Väikeprojektide IV taotlusvooru eelarve maht on kuni 400 000 eurot ning toetuse suurim summa 35 000 eurot taotluse kohta.

 


Sihtgrupp: 

mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​

 

 

 

Kogueelarve

4 200 000 € sh
väikeprojektid 400 000 €
strateegiline partnerlus 3 800 000 €

 

 

Eesmärk

Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.

 

Tulemused

Läbi projektide elluviimise toetatakse laste ja perede, puuetega inimeste, eakate, ning muude sihtrühmade heaolu ning hoolekande, tervise edendamise ja võrdsuspoliitika prioriteete.

 

 

 Väikeprojektide protsessi joonis

 

TingimusedTingimused on välja toodud Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri käskkirja „Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise tingimused ja kord“ ja selle seletuskirjas.

Toetuse suurus ühe väikeprojekti kohta on maksimaalselt 10 000 eurot ning strateegilise partnerluse projekti kohta vähemalt 10 000 eurot.

 

Väikeprojektide valdkondlikud prioriteedid (2020)
 

1. Sotsiaalvaldkond

 • Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine
 • Pereväärtusi ja vanemlust edendavad ning positiivseid pere- ja paarisuhteid toetavad tegevused, mis tõstavad lastega perede elukvaliteeti
 • Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused
 • Omastehooldajaid toetavad tegevused
 • Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
 • Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks
 • Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused
 • Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused

2. Tervisevaldkond

 • Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid
 • Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alase teadlikkuse tõstmine ja nõustamisteenuste kvaliteeti ning kättesaadavust suurendavad projektid
 • Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine

 

Taotlemine

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus. Väikeprojektide taotlusvoor oli avatud 01.05.-15.05.2019. 2019. aasta väikeprojektide taotlusvoorud toimuvad veel 01.08.-15.08.2019 ja 01.11.-15.11.2019. Iga taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot.

 

Strateegilise partnerluse I taotlusvooru kutsed

 

 

Strateegilise partnerluse II taotlusvooru kutsed

 

 

Strateegilise partnerluse III taotlusvooru kutse

 

Peresõbralik ja lasterikas Eesti  (521.63 KB, PDF)

Taotluse sisestamise juhend (362.3 KB, PDF) 

E-toetus keskkond

Kontakt

Marek Atonen

 Telefon: 663 1909
marek.atonen@rtk.ee

 

Anna Zolin

 Telefon: 663 1847
Anna.Zolin@rtk.ee

 

 

Infopäevad

 

Strateegilise partnerluse infotund

9. septembril kl 12.00 toimus ministeeriumide ühishoones strateegiliste partnerite otsingu infotund.

Infopäeva ettekanded:

Strateegiline partnerlus - Sotsiaalministeerium (284.64 KB, PDF)

Strateegiline partnerlus - RTK (231.3 KB, PDF)

 

Teise strateegilise partnerite vooru teemad on:

 • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine;
 • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine;
 • Vanemaealiste huvikaitse;
 • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes;
 • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.

 


Strateegilise partnerluse infotund (toimus 27.06)

Neljapäeval, 27. juunil toimus ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitati täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.

Esimene strateegiliste partnerite otsing toimub 3. juulist kuni 8. septembrini. Esimese strateegilise partnerite vooru teemad on:

 • Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine;
 • Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine;
 • Annetatud toidu jagamine enim puudust kannatavate inimestele
 • Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.

Taotluste esitamine toimub elektroonilise e-toetuste keskkonna kaudu. Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020.

Infopäeva slaidid

 

Strateegilist partnerlust ja väikeprojekte makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on strateegilise partnerluse eelarve 2020 a. 3,8 mln eurot.

 

Väikeprojektide taotlusvooru infotund

Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot, võtab vastu RTK neli korda aastas. Väikeprojektide taotlusvooru infopäev toimus 20. märtsil 2019. a. Täname kõiki osalejaid!

Toetuse andmise tingimused (185.61 KB, PDF) – Ester Timmas (sotsialaministeeriumi finantsosakonna toetuste juht).

Toetuse taotlemine (201.18 KB, PDF) – Marek Atonen 

 

Hindamine

 

Rakendusüksus menetleb taotlust ja kontrollib taotleja vastavust nõuetele ehk teeb esmakontrolli kümne tööpäeva jooksul (tehniline kontroll). Vajaduse korral küsitakse täiendava aja jooksul lisainfot, toetavat materjali või lastakse taotlust parandada. Kui taotlus vastab tingimustele, loetakse taotlus nõuetele vastavaks. Mittevastavaid taotlusi edasi ei menetleta.

Taotlusvooru vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse vastavalt käskkirjas toodud põhimõtetele ning kirjeldatud hindamiskriteeriumitele 20 tööpäeva jooksul. 

Taotlustest kuuluvad rahuldamisele need, mille koondhinne on vähemalt 13 punkti ja mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarve jääki. 

Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat kuue tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates. Otsus avalikustatakse RTK ja ministeeriumi kodulehel.

 

Toetatud projektid ja mitterahuldatud projektitaotlused

 

I taotlusvooru (27.03-16.04.2019) tulemused (414.06 KB, PDF)

II taotlusvooru (01.05-15.05.2019) tulemused (391.55 KB, PDF)

III taotlusvooru (01.08-15.08.2019) tulemused (69.09 KB, PDF)

 

 

15.11.2019