Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

 

Taotlemine: Suletud


Sihtgrupp: 

mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​

 

 

 

Kogueelarve

4 200 000 €

 

Eesmärk

Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.

 

Tulemused

Läbi projektide elluviimise toetatakse laste ja perede, puuetega inimeste, eakate, ning muude sihtrühmade heaolu ning hoolekande, tervise edendamise ja võrdsuspoliitika prioriteete.

 

 

TingimusedTingimused on välja toodud Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri käskkirja „Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise tingimused ja kord“ ja selle seletuskirjas.

Toetuse suurus ühe väikeprojekti kohta on maksimaalselt 10 000 eurot ning strateegilise partnerluse projekti kohta vähemalt 10 000 eurot.

Valdkondlikud prioriteedid (2019)
 

1. Sotsiaalvaldkond

 • Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum  toetamine
 • Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused
 • Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
 • Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks
 • Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused
 •  Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused

2. Tervisevaldkond

 • Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid
 • Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamise projektid
 • Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Kohalikul tasandil sotsiaal- ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine

 

Taotlemine

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus. Väikeprojektide taotlusvoor oli avatud 01.05.-15.05.2019. 2019. aasta väikeprojektide taotlusvoorud toimuvad veel 01.08.-15.08.2019 ja 01.11.-15.11.2019. Iga taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot.

 

E-toetus keskkond

Kontakt

Marek Atonen

 Telefon: 663 1909
marek.atonen@rtk.ee

 

Anna Zolin

 Telefon: 663 1847
Anna.Zolin@rtk.ee

 

 

Infopäev

 

Väikeprojektide taotlusvooru infopäev toimus 20. märtsil 2019. a. Täname kõiki osalejaid!

Toetuse andmise tingimused (185.61 KB, PDF) – Ester Timmas (sotsialaministeeriumi finantsosakonna toetuste juht).

Toetuse taotlemine (201.18 KB, PDF) – Marek Atonen 

 

Hindamine

 

Rakendusüksus menetleb taotlust ja kontrollib taotleja vastavust nõuetele ehk teeb esmakontrolli kümne tööpäeva jooksul (tehniline kontroll). Vajaduse korral küsitakse täiendava aja jooksul lisainfot, toetavat materjali või lastakse taotlust parandada. Kui taotlus vastab tingimustele, loetakse taotlus nõuetele vastavaks. Mittevastavaid taotlusi edasi ei menetleta.

Taotlusvooru vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse vastavalt käskkirjas toodud põhimõtetele ning kirjeldatud hindamiskriteeriumitele kolme nädala jooksul. 

Taotlustest kuuluvad rahuldamisele need, mille koondhinne on vähemalt 13 punkti ja mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarve jääki. 

Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat kuue tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates. Otsus avalikustatakse RTK ja ministeeriumi kodulehel.

 

Toetatud projektid ja mitterahuldatud projektitaotlused

 

I taotlusvooru (27.03-16.04.2019) tulemused (414.06 KB, PDF)

 

 

12.06.2019