Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

 

NB! Tulenevalt muudetud toetuse andmise tingimustest on alates 17. juulist 2020 hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamisel rakendusüksuse rollis Sotsiaalministeerium.

Projektide elluviimise osas toetuse andmise tingimustes sisulisi muudatusi ei tehtud.

Sotsiaalministeeriumil on hasartmängumaksu toetustele oma koduleht (link). Toetuste üldinfot saab jätkuvalt lugeda ka sellelt lehelt. 

Projektide kontakt on Piret Audovapiret.audova@sm.ee, tel: 626 9224.

Taotlemine:

Väikeprojektide I taotlusvoor (01.-17.02 kell 17.00) LÕPPENUD 

Väikeprojektide II taotlusvoor (01.-15.05) TÜHISTATUD

Väikeprojektide III taotlusvoor (01.-15.08) TÜHISTATUD

Väikeprojektide IV taotlusvoor (01.-15.11) TÜHISTATUD

Strateegilise partnerluse I taotlusvoor (14.07-14.08) ANTUD ÜLE SOTSIAALMINISTEERIUMILE

Sihtgrupp: 

mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​

 

 

 

Kogueelarve


väikeprojektidel 400 000 €
 

 

 

Eesmärk

Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.

 

Tulemused

Läbi projektide elluviimise toetatakse laste ja perede, puuetega inimeste, eakate, ning muude sihtrühmade heaolu ning hoolekande, tervise edendamise ja võrdsuspoliitika prioriteete.

 

 

 Väikeprojektide protsessi joonis

 

TingimusedTingimused on välja toodud Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri käskkirja „Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise tingimused ja kord“ ja selle seletuskirjas.

Toetuse suurus ühe väikeprojekti kohta on maksimaalselt 10 000 eurot ning strateegilise partnerluse projekti kohta vähemalt 10 000 eurot.

 

Väikeprojektide valdkondlikud teemad (2020)
 

1. Sotsiaalvaldkond

 • Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine
 • Pereväärtusi ja vanemlust edendavad ning positiivseid pere- ja paarisuhteid toetavad tegevused, mis tõstavad lastega perede elukvaliteeti
 • Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused
 • Omastehooldajaid toetavad tegevused
 • Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused
 • Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks
 • Soolist ebavõrdsust ennetavad ja vähendavad, eelkõige soolise segregatsiooni ja stereotüüpide ning soolise vägivalla kaotamisele suunatud tegevused
 • Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ja kaasatuse suurendamisele ning diskrimineerimise vähendamisele suunatud tegevused

2. Tervisevaldkond

 • Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid
 • Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alase teadlikkuse tõstmine ja nõustamisteenuste kvaliteeti ning kättesaadavust suurendavad projektid
 • Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Laste tasakaalustatud toitumiseks vajalike võimaluste, teadmiste ja oskuste suurendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas
 • Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine

 

Taotlemine

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus. Iga väikeprojektide taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot.

 

Strateegilise partnerluse I taotlusvooru kutsed (2019)

 

 

Strateegilise partnerluse II taotlusvooru kutsed (2019)

 

 

Strateegilise partnerluse III taotlusvooru kutse (2019)

 

Peresõbralik ja lasterikas Eesti  (521.63 KB, PDF)

Taotluse sisestamise juhend (362.3 KB, PDF) 

E-toetus keskkond

Kontakt

Piret Audova

 Telefon: 626 9224
piret.audova@sm.ee 

 

Infopäevad

 

Strateegilise partnerluse infotund

9. septembril kl 12.00 toimus ministeeriumide ühishoones strateegiliste partnerite otsingu infotund.

Infopäeva ettekanded:

Strateegiline partnerlus - Sotsiaalministeerium (284.64 KB, PDF)

Strateegiline partnerlus - RTK (231.3 KB, PDF)

 

Teise strateegilise partnerite vooru teemad on:

 • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine;
 • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine;
 • Vanemaealiste huvikaitse;
 • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes;
 • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.

 


Strateegilise partnerluse infotund (toimus 27.06)

Neljapäeval, 27. juunil toimus ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitati täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.

Esimene strateegiliste partnerite otsing toimub 3. juulist kuni 8. septembrini. Esimese strateegilise partnerite vooru teemad on:

 • Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine;
 • Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine;
 • Annetatud toidu jagamine enim puudust kannatavate inimestele
 • Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.

Taotluste esitamine toimub elektroonilise e-toetuste keskkonna kaudu. Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020.

Infopäeva slaidid

 

Strateegilist partnerlust ja väikeprojekte makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on strateegilise partnerluse eelarve 2020 a. 3,8 mln eurot.

 

Väikeprojektide taotlusvooru infotund

Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot, võtab vastu RTK neli korda aastas. Väikeprojektide taotlusvooru infopäev toimus 20. märtsil 2019. a. Täname kõiki osalejaid!

Toetuse andmise tingimused (185.61 KB, PDF) – Ester Timmas (sotsialaministeeriumi finantsosakonna toetuste juht).

Toetuse taotlemine (201.18 KB, PDF) – Marek Atonen 

 

Hindamine

 

Rakendusüksus menetleb taotlust ja kontrollib taotleja vastavust nõuetele ehk teeb esmakontrolli kümne tööpäeva jooksul (tehniline kontroll). Vajaduse korral küsitakse täiendava aja jooksul lisainfot, toetavat materjali või lastakse taotlust parandada. Kui taotlus vastab tingimustele, loetakse taotlus nõuetele vastavaks. Mittevastavaid taotlusi edasi ei menetleta.

Taotlusvooru vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse vastavalt käskkirjas toodud põhimõtetele ning kirjeldatud hindamiskriteeriumitele 20 tööpäeva jooksul. 

Taotlustest kuuluvad rahuldamisele need, mille koondhinne on vähemalt 13 punkti ja mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarve jääki. 

Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat kuue tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates. Otsus avalikustatakse RTK ja ministeeriumi kodulehel.

 

Toetatud projektid ja mitterahuldatud projektitaotlused

 

 

2020 aasta tulemused

I taotlusvooru (1.-17.02.2020) tulemused (226.33 KB, PDF)

 

2019 aasta tulemused

 

Väikeprojektide taotlusvoorude tulemused:

 

I taotlusvooru (27.03-16.04.2019) tulemused (414.06 KB, PDF)

II taotlusvooru (01.05-15.05.2019) tulemused (391.55 KB, PDF)

III taotlusvooru (01.08-15.08.2019) tulemused (69.09 KB, PDF)

IV taotlusvooru (01.11-15.11.2019) tulemused (302.79 KB, PDF)

 

Strateegilise partnerluse taotlusvoorude tulemused

 

22.12.2020