Tervisekeskuste kaasajastamine

 

Taotlemine: Suletud 

 

Sihtgrupp: 

KOV-id,  üldarstiabi osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluva eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad ja  eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutaja​

 

 

 

Kogueelarve

85 500 000 €

 

Eesmärk

Meetme tegevuse eesmärk on tagada elanikele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus, toetades inimeste tööhõives püsimist ja hõivesse naasmist

 

Tulemused

ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust ja üks esmatasandi tervishoiuga võrgustunud kaasajastatud üldhaigla.

 

 

Tingimused


Detailselt on toetust käsitlev informatsioon kirjas meetme tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ toetuste andmise tingimustes ja seletuskirjas.

Toetatavad tegevused


Toetatakse tervisekeskuste infrastruktuuri ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurdepääsu, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

 

Taotlemine


Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest annab RTK teada oma kodulehel.

 

E-toetus keskkond

Kontakt

Marek Atonen

 Telefon: 663 1909
marek.atonen@rtk.ee

 

 

 

Taotlusvoorud

 

II taotlusvoor:


II taotlusvoorus oli taotlemine 09.04.2018-23.07.2018 ning toetatakse esimese taotlusvooru tulemusena katmata jäänud piirkondlikesse tõmbekeskustesse esmatasandi tervisekeskuste rajamist ja maakondliku tervisekeskuse loomist. Tegevusi rahastatakse ERF kaudu 27,9 miljoni euro ulatuses, millele lisandub toetuse saajate omafinantseering vähemalt 25% ulatuses kogusummast

 

 

I taotlusvoor:


2016. aasta esimeses pooles 21.01.2016-09.05.2016 oli avatud I taotlusvoor, kus sai taotleda esmatasandi tervisekeskuse ja selle teise tegevuskoha ehitamise ja rekonstrueerimise toetamist ERF-ist.

Toetuse taotlemine toimus kahes etapis. 

Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava, mille Vabariigi Valitsus kinnitas 8.09.2016, kavasse kantud projektid said toetuse saamiseks esitada taotlused kuni 8.03.2017. Kokku laekus 56 taotlust, millest vastavaks tunnistati ja rahuldamise otsuse said 55 projekti, millele eraldatav ERF summa on 57,3 miljonit eurot.

 

Hindamine

 

Hindamine toimub esitatud taotluse põhjal, vastavalt meetme tegevuse määrusele ja hindamise juhenditele (II taotlusvoorus):
 
Hindepunktide põhjal moodustub pingerida. Kui esmatasandi keskuse koondhinne on vähem kui50%, siis projekti nimekirja ei arvata. Maakondliku keskuse puhul on lävend 70 punkti.
Täpsemad tingimused on toodud välja toodud meetme tegevuse määruses ja seletuskirjas.
 

Tervisekeskuste kaasajastamine - Dokumendid

21.08.2018