Territoriaalne koostöö

RTKs asuvad Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmi korralduasutused ja sekretariaadid, Kesk-Läänemere programmi infopunkt ning Interreg projektide Eesti partnerite finantstoimingute kontroll. Korraldusasutus vastutab programmi nõuetele vastava elluviimise ja finantsjuhtimise eest. Sekretariaat assisteerib teisi programmiasutusi ning on keskne kontaktpunkt toetuse taotlejatele ja saajatele. Kesk-Läänemere programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning RTK täidab Eesti infopunkti rolli. 

Eesti riigi esindaja Interreg programmide juures, Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide auditeeriv asutus ning Interreg programmide audiitorite grupi liikmed asuvad Rahandusministeeriumis. 

Rahandusministeeriumi kodulehelt on leitav terviklik ülevaade Interreg programmidest, kus Eestis osaleb.  

 

Eesti-Läti Programm

Eesti-Läti programm toetab koostööprojekte, kus eestlased ja lätlased koos ühise asja nimel pingutavad. Meie teemad on ettevõtlus, väikesadamad, loodus- ja kultuuripärandil põhinev turism, Valga ja Valka ühine linnasüda, säästva elustiili propageerimine, ühine veemajandus ja piiriülesed töösuhted. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Läti programmile on 35,3 miljonit eurot.
Rohkem informatsiooni leiate programmi veebilehelt

Eesti-Vene Programm

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust kahe riigi piirialadel. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Vene programmile on 16,8 miljonit eurot, millele lisanduvad Venemaa föderaaleelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot ja Eesti riigieelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot.
Programmi veebileht: www.estoniarussia.eu 

Kesk-Läänemere Programm

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha.
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Kesk-Läänemere programmile on 115 miljonit eurot. 
Kesk-Läänemere programmi 4. taotlusvoor: 15.10 - 16.11.2018
Programmi veebileht: www.centralbaltic.eu

Muud programmid

Projektide järelevalve

Eesti projektipartnerite kulude ja tegevuste kontrolli perioodil 2014-2020 teostab toetuste rakendamise osakonna Interreg projektide järelevalve talitus. Lisaks järelevalve koostab ja täiendab aruandluse reeglistikku ning juhendmaterjale ning vajadusel teostab ka projektide jooksvat seiret toetuste saajate üle kohapealse kontrolliga.

Projektipartnerite ülest järelevalvet teostatakse selleks, et projektide näidatud tegevused ja kulud oleksid abikõlblikud ning vastaksid taotlusvormis kirjeldatule. Kontrollitakse, kas on järgitud ELi ning Eesti kui liikmesriigi õigusaktides sätestatut, programmi ning toetuslepingu tingimusi, kas kõik kulud on korrektselt dokumenteeritud ning põhjendatud, kas tegevused on reaalselt aset leidnud ning soetatud kaupu ja teenuseid on reaalselt kasutatud. Ühtlasi kontrollitakse riigihangete läbiviimise protsessi korrektsust, avalikustamise reeglite täitmist jpm.
 

 Kontakt

 


Interreg projektide järelevalve talitus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Aita Teder Talituse juhataja 663 1892 aita.teder@rtk.ee
Katrin Veering Peaspetsialist 663 1897 katrin.veering@rtk.ee
Ruslan Prohhorenko Nõunik 663 1895 ruslan.prohhorenko@rtk.ee
Helje Martinfeld Peaspetsialist 663 1898 helje.martinfeld@rtk.ee
Marin Olo Nõunik 663 1893 marin.olo@rtk.ee
Riin Tuttelberg Nõunik 663 1894 riin.tuttelberg@rtk.ee
Katrin Helendi Nõunik 663 1896 katrin.helendi@rtk.ee

Eesti-Läti programmi sekretariaat

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helena Järviste Sekretariaadi direktor        663 1870 helena.jarviste@rtk.ee
Janika Friedenthal Programmi konsultant 663 1871 janika.friedenthal@rtk.ee
Krista Statškevits Programmi konsultant 663 1872 krista.statskevits@rtk.ee
Laura Lulle Programmi konsultant 663 1873 laura.lulle@rtk.ee
Inese Nikopensius Programmi konsultant 663 1874 inese.nikopensius@rtk.ee
Krista Rander Assistent   krista.rander@rtk.ee
Peep Purje Infosüsteemi haldur 663 1876 peep.purje@rtk.ee

Eesti-Vene programmi sekretariaat

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Unda Ozolina       Sekretariaadi direktor 663 1877 unda.ozolina@rtk.ee
Polina Zaytseva Programmi konsultant 663 1879 polina.zaytseva@rtk.ee
Riina Vaap Programmi konsultant 663 1880 riina.vaap@rtk.ee
Liane Rosenblatt Kommunikatsiooni konsultant 663 1877 liane.rosenblatt@rtk.ee
Marleen Kirsipuu Assistent 663 1878 marleen.kirsipuu@rtk.ee
Peep Purje Infosüsteemi haldur 663 1876 peep.purje@rtk.ee

Kesk-Läänemere programmi infojuht

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Johanna Joosep Kesk-Läänemere programm 663 1869 johanna.joosep@rtk.ee

 

21.08.2018