Hoolekanne

 Avatud 

 

Sihtgrupp: 

eakad ja erivajadustega inimesed ja nende pereliikmed ning toimetulekuraskustes inimesed

Infopäeva materjalid

 

 

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve on kokku 5 miljonit eurot

Toetuse vähim summa on 50 000 eurot ja suurim summa 300 000 eurot projekti kohta. 

Toetuse osakaal (75-85%) sõltub omavalitsusest, kus teenust osutatakse. Vaata lähemalt omaosaluse määrade tabelit. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

 

Tulemused

Toetuse andmise tulemusel on hoolekandeteenust saanud 5725 inimest.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid:

 1. koduteenus;
 2. tugiisikuteenus;
 3. isikliku abistaja teenus;
 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
 5. nõustamisteenused ja tugigrupid;
 6. integreeritud hoolekandeteenused.

Taotlejad ja partnerid

Taotleja ja partner võib olla:

 1. kohaliku omavalitsuse üksus;
 2. juriidiline isik;
 3. valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.
 • Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, mille territooriumil hakatakse teenust osutama.
 • Taotleja saab esitada jooksvas taotlusvoorus ühe taotluse. Jooksva taotlemise korral on taotlejal õigus esitada uus taotlus, kui taotluse kohta tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.
 

Taotlemine

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor avaneb 10. augustil 2020.
 • Jooksev taotluste esitamine lõppeb 31. detsember 2021 kell 17:00

 

Kontakt

Riina Penu

 Telefon: 663 2016 
riina.penu@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Määrus ja infomaterjalid

Infopäev

 

         Registreerimine infopäevale

Toetatud projektid

Taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” perioodil 29.04-29.08.2019 toimunud avatud taotlusvoorust toetuse saajad (30.10.2019)​

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti maksumus

ESF toetus

Omafinantseering

Haapsalu Sotsiaalmaja Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022 244 114,09 € 183 085,57 € 61 028,52 €
Jõelähtme Vallavalitsus Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas 204 660 € 153 495 € 51 165 €
Kastre Vallavalitsus Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas 298 978,05 € 224 233,54 € 74 744,51 €
Kohila Turvakeskus Integreeritud hooldusteenuste arendamine Kohila vallas 241 654 € 181 240,50 € 60 413,50 €
Põltsamaa Vallavalitsus Töölesaamist toetavate sotsiaalteenuste arendamine Põltsamaa vallas 120 638 € 90 478,50 € 30 159,50 €
Raasiku Vallavalitsus Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine 339 210 € 254 407,50 € 84 802,50 €
Rae Vallavalitsus Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamine ja osutamine Rae vallas 142 263,20 € 106 697,40 € 35 565,80 €
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Abiks hoolduskoormusega inimestele 499 829,50 € 374 872 € 124 957,50 €
Varajase Kaasamise Keskus OÜ Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule 330 157,72 € 247 618,29 € 82 539,43 €
Väärikas Vanadus OÜ Kilingi Villa Pansionaadi teenuskohtade juurde loomine ning hoolduspersonaali tasustamine 225 938,25 € 169 453,69 € 56 484,56 €
14.10.2020