Hoolekanne

 Suletud 

 

Sihtgrupp: 

Eakad, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimesed ning nende pereliikmed

 

 

Kogueelarve

Taotlusvooru eelarve on kokku 7 miljonit eurot

Toetuse vähim summa on 50 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot projekti kohta. 

Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

 

Tulemused

Toetuse andmise tulemusel on hoolekandeteenust saanud 5725 inimest.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid:

 1. koduteenus;
 2. tugiisikuteenus;
 3. isikliku abistaja teenus;
 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
 5. nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele;
 6. integreeritud hoolekandeteenused.

Taotlejad ja partnerid

Taotleja ja partner võib olla:

 1. kohaliku omavalitsuse üksus;
 2. juriidiline isik;
 3. valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.
 • Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, mille territooriumil hakatakse teenust osutama.
 • Taotleja võib esitada igas taotlusvoorus ainult ühe taotluse.​
 

Taotlemine

 • Taotlusi sai esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotluste esitamine lõppes 29. augustil 2019 kell 17:00

 

Kontakt

Kaili Taalmann

 Telefon: 663 2024  
kaili.taalmann@rtk.ee

 

E-toetus keskkond

 

 

Infopäevade materjalid

Infopäevad taotlejatele toimusid 23. mail 2019 Tartus ja 24. mail 2019 Tallinnas:

Toetatud projektid

Taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” perioodil 29.04-29.08.2019 toimunud avatud taotlusvoorust toetuse saajad (30.10.2019)​

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti maksumus

ESF toetus

Omafinantseering

Haapsalu Sotsiaalmaja Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022 244 114,09 € 183 085,57 € 61 028,52 €
Jõelähtme Vallavalitsus Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas 204 660 € 153 495 € 51 165 €
Kastre Vallavalitsus Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas 298 978,05 € 224 233,54 € 74 744,51 €
Kohila Turvakeskus Integreeritud hooldusteenuste arendamine Kohila vallas 241 654 € 181 240,50 € 60 413,50 €
Põltsamaa Vallavalitsus Töölesaamist toetavate sotsiaalteenuste arendamine Põltsamaa vallas 120 638 € 90 478,50 € 30 159,50 €
Raasiku Vallavalitsus Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine 339 210 € 254 407,50 € 84 802,50 €
Rae Vallavalitsus Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamine ja osutamine Rae vallas 142 263,20 € 106 697,40 € 35 565,80 €
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Abiks hoolduskoormusega inimestele 499 829,50 € 374 872 € 124 957,50 €
Varajase Kaasamise Keskus OÜ Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule 330 157,72 € 247 618,29 € 82 539,43 €
Väärikas Vanadus OÜ Kilingi Villa Pansionaadi teenuskohtade juurde loomine ning hoolduspersonaali tasustamine 225 938,25 € 169 453,69 € 56 484,56 €
12.05.2020