Toetatud projektid

Siit leiab Euroopa Liidu struktuurifondide, taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF), React-EU ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programmi vahenditest rahastatud projektide info. Andmete allalaadimiseks liigu rakenduse lõppu, sealt leiab rahastatud projektide tabelid fondide ja perioodide kaupa. Infot uuendatakse iga kalendrikuu 1. kuupäeval struktuurivahendite infosüsteemi andmetega.
CF - Euroopa Ühtekuuluvusfond
ERDF - Euroopa Regionaalarengu Fond
ESF - Euroopa Sotsiaalfond
Norra - Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programm
React-EU - (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) COVID-kriisist väljumise ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks loodud fond
RRF - Taaste- ja vastupidavusrahastu
Rakendusasutus - konkreetse prioriteedi või meetme rakendamiseks määratud asutus ehk rakendusasutus, mis vastutab Vabariigi Valitsuse seatud eesmärkide saavutamise eest. Eestis on nendeks ministeeriumid ja Riigikantselei.
Rakendusüksus - rakendusüksuste ülesanded on toetuse taotluste menetlemine, toetuse väljamaksmine, aruandlus ning projektidele eraldatud toetuse kontroll ja seire. 72% Euroopa Liidu struktuuritoetustest rakendab RTK, teised kaks rakendusüksust on EIS (EAS ja Kredex ühendasutus) ning KIK. 
1 | 1

Viimati uuendatud 01.06.2023