Territoriaalse koostöö programmid

Eestis koordineerib Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi tegevusi Rahandusministeerium. RTKs asuvad Interreg Eesti-Läti ja Eesti ELi välispiiri programmi korraldusasutused ja sekretariaadid, Kesk-Läänemere programmi infopunkt ning Interreg projektide Eesti partnerite finantskontroll.
 • Korraldusasutus vastutab programmi nõuetele vastava elluviimise ja finantsjuhtimise eest.
 • Sekretariaat teenindab teisi programmiasutusi ning on keskne kontaktpunkt toetuse taotlejatele ja saajatele. Kesk-Läänemere programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning RTK täidab Eesti infopunkti rolli. 
 • Eesti riigi esindaja Interreg programmide juures, Eesti-Läti ja Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmide auditeeriv asutus ning Interreg programmide audiitorite grupi liikmed asuvad Rahandusministeeriumis

Rahandusministeeriumi kodulehelt on leitav terviklik ülevaade Interreg programmidest, kus Eestis osaleb.  


Projektide järelevalve:

Eesti projektipartnerite kulude ja tegevuste kontrolli perioodil 2014-2020 ja 2021-2027 teostab RTK toetuste rakendamise osakonna Interreg kontrolli ja regionaalarengu talitus.

Lisaks täiendab kontrolli talitus aruandluse reeglistikku ning juhendmaterjale ning vajadusel teostab kontrolli toetuse kasutamise üle projekti partnerite juures kohapealse kontrolli raames.

Kontrolli ülesandeks on veenduda, et projektides näidatud tegevused ja kulud on abikõlblikud ning vastavad taotlusvormis kirjeldatule. Kontrollitakse, kas on järgitud ELi ning Eesti kui liikmesriigi õigusaktides sätestatut, programmi ning toetuslepingu tingimusi, kas kõik kulud on korrektselt dokumenteeritud ning põhjendatud, kas tegevused on reaalselt aset leidnud ning soetatud kaupu ja teenuseid on reaalselt kasutatud projekti eesmärkide saavutamiseks. Ühtlasi kontrollitakse riigihangete läbiviimise protsessi korrektsust, avalikustamise reeglite täitmist jpm.

Projektiga seotud kulude esitamine kontrolliks

Läänemere piirkonna (BSR), Interreg Euroopa (IE) ja Urbact programmide projektipartnerite aruannetes esitatavate kulude dokumendid tuleb edastada RTK-sse kontrollimiseks läbi failivahetuskeskkonna avaneb uues vahekaardis, märkides saaja e-posti aadressiks aruanded@rtk.ee ning lisainfo väljale projekti nimetus ja saatja kontaktandmed. Pärast dokumentide üles laadimist võib meilt e-kirjaga üle küsida, kas dokumendid jõudsid meile kohale.

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmis esitatakse aruanded koos lisadokumentidega läbi seiresüsteemi eMS.

Eesti-Läti ning Kesk-Läänemere piirkonna programmides esitatakse: 

 • perioodi 2014-2020 aruanded koos lisadokumentidega läbi seiresüsteemi eMS,
 • periood 2021-2027 aruanded koos lisadokumentidega läbi seiresüsteemi Jems.Interreg projektikulude kontrollispetsialistide kontaktid on:
 

Helje Martinfeld  663 1898 helje.martinfeld@rtk.ee
Katrin Veering   663 1897  katrin.veering@rtk.ee
Ruslan Prohhorenko 663 1895 ruslan.prohhorenko@rtk.ee

10.märtsil toimus Läänemere piirkonna 2021-2027 programmiperioodi I vooru projektipartneritele infoseminar. 
Infoseminaril kästletud teemad: 

 • aruandlus,
 • auditid,
 • hanked,
 • personalikulud ja BAMOS+.

Infoseminari ettekanded ja slaidid.

Viited riigihankeid puudutavatele abimaterjalidele: 


Territoriaalse koostöö programmid:

Eesti-Läti programm

Eesti-Läti programm 2021-2027 on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (INTERREG) piiriülese koostöö programm, on suunatud Eesti lõuna- ja lääneosa ning Läti põhja- ja lääneosa koostööprojektidele, kus partneriteks on osalised mõlemast riigist. Programm toetab piiriülese koostöö projekte ettevõtluse ja innovatsiooni, keskkonna ning turismi valdkonnas. 

Loe lisa programmi alamlehelt.


Eesti välispiiri programm

Eesti välispiiri programm toetab ühepoolseid projekte välispiiri regioonide toetamiseks.

Loe lisa programmi alamlehelt.


Kesk-Läänemere programm

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha.

Fondi toetus:

 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Kesk-Läänemere programmile on 115 miljonit eurot.

Loe lisa programmi alamlehelt.


Teised koostööprogrammid

Ülevaade teistest Interreg programmidest, kus Eesti partnerid saavad osaleda (täpsem info Rahandusministeeriumi kodulehel):  
 

 • Läänemere piirkonna programm

  Läänemere piirkonna programm on riikidevahelise koostöö programm, mille eesmärk on rakendada riikidevahelise koostöö kaudu Läänemere piirkonna kodanike huvides innovaatilisi, vett säästvaid ja kliimaneutraalseid lahendusi. Programmi panustab ka Euroopa Liidu Läänemere  piirkonna strateegiasse (LMS).
 • Interreg Euroopa programm

  Interreg Euroopa programm 2021-2027 on riikidevahelise koostöö programm, mille eesmärk on parandada regionaalarengu poliitika rakendamist Euroopa erinevates piirkondades, sealhulgas tööhõive ja majanduskasvu eesmärgi poliitikaid. See toimub kogemuste ja uuenduslike lähenemiste vahetamiste soodustamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu heade praktikate tuvastamiseks, levitamiseks ja ülekandmiseks erinevate Euroopa piirkondade poliitikadokumentides. 
 • URBACT IV programm

  URBACT IV 2021-2027 on Interreg egiidi all elluviidav piirkondadevaheline koostööprogramm, mille eesmärk on ühtekuuluvuspoliitika tõhustamine Euroopa linnades ja linnapiirkondades, edendada kogemuste vahetamist, uuenduslikke linnameetmeid ja suutlikkuse suurendamist seoses linnade säästva ja integreeritud arengu heade praktikate kindlakstegemise, ülekandmise ja ärakasutamisega. Programm toetab igas suuruses linnasid, elanike arvust sõltumata.
 • ESPON 2030 programm

  ESPON 2030 on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) all elluviidav piirkondadevahelise koostöö programm, mille eesmärk on luua ja vahendada ruumilise arengu alast teadmust toetamaks ruumiteadlikumat ja kohapõhist poliitikakujundamist ELi, liikmesriikide ja regioonide tasandil ning samuti kodanikele ja sidusgruppidele laiemalt.

Viimati uuendatud 30.03.2023