Eesti-Läti programm

Eesti-Läti programm 2021-2027 on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (INTERREG) piiriülese koostöö programm, on suunatud Eesti lõuna- ja lääneosa ning Läti põhja- ja lääneosa koostööprojektidele, kus partneriteks on osalised mõlemast riigist. Programm toetab projekte piiriülese koostöö, ettevõtluse ja innovatsiooni, keskkonna ning turismi valdkonnas. Perioodil 2021-2027 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti programmi 24,3 miljoni euroga.

Programmi prioriteetsed suunad on:

1. ROHKEM KOOSTÖÖD TEGEVAID PIIRIÜLESEID PIIRKONDI JA ÜHISTE TEENUSTE ARENDAMINE 

Alaprioriteet keskendub ühiste avalike teenuste kohandamise ja pakkumise tõhustamisele katsemeetmete abil, mis kõrvaldavad piiriala takistused uuteks ühisteks teenusteks; kohaliku omavalitsuse tasandi piiriülese koostöö tegevuste soodustamisele piiriüleste võrgustike, strateegiate ja katsemeetmete kaudu; teenuste parandamisele piirialadel ja asjaomaste organisatsioonide suutlikkuse suurendamisele; oskuste vahetamisele kogukondade vahel jms. 

2. ÜHISELT JA TARGALT KASVAVAD ETTEVÕTTED 

Alaprioriteet keskendub väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kasvu ja konkurentsivõime suurendamisele; teadusasutuste, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja avaliku sektori koostöö suurendamisele, et soodustada innovatsiooni ja ettevõtlust; rahvusvaheliste innovatsioonivõrgustike ja -klastrite loomine ja tugevdamisele ja rahvusvahelistumise toetamisele. 

3. JÄTKUSUUTLIK JA VASTUPIDAV PROGRAMMIALA  
 

Alaprioriteet keskendub looduskaitse ja elurikkuse ning rohetaristu edendamisele, eriti linnakeskkonnas; reostuse vähendamisele samuti pühendutakse piirialadel jäätmetekke vältimisele ning selle tarbeks uuenduslike ja jätkusuutlike strateegiate väljatöötamisele.  
 

4. LIGIPÄÄSETAVAM JA JÄTKUSUUTLIKUM PIIRIÜLESE TURISMI KOGEMUS 

Alaprioriteet keskendub kultuuri ja jätkusuutliku turismi rolli suurendamisele majandusarengus, sotsiaalses kaasamises ja sotsiaalses innovatsioonis; jätkusuutlike ja juurdepääsetavate turismitoodete ja -teenuste ühine arendamisele, mis põhineb programmiala mitmekesisel loodus- ja kultuuripärandil jms. 

Eestis on võimalikud toetuse saajad erinevad Ametiasutused riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, katusorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid, mittetulundusühingud ja sihtasutused, haridus- ja teadusasutused ning väikese ja keskmise suurusega eraettevõtted. Projektipartnerid peavad kõik olema juriidilised isikud. 

Projektipartnerite omafinantseeringu minimaalne määr on 20% ja programmi maksimaalne toetuse määr kuni 80%.

Programmi rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Eesti-Läti programmi korraldusasutuseks Eestis on Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Lisainfo:

Katrin Juhanson

Eesti-Läti programm
kommunikatsioonispetsialist

  •        +372 50 555 27
  •         katrin.juhanson@estlat.eu 

Viimati uuendatud 29.11.2022