RRF protsess ja kaasamine

Senine protsess ja dialoog parteritega algas juba strateegia „Eesti 2035“ protsessis, kui ühiselt kaardistati Eesti ees seisvad väljakutsed, sõnastati strateegilised sihid ning lepiti üheskoos kokku vajalikes muudatustes, mis tuleks eesseisvatel aastatel ellu viia. RRF toel saame nii mõnelegi strateegias kokku lepitud reformile hoogu anda, mitmed valdkondlikes arengukavades planeeritud investeeringud teoks teha ning pakkuda erinevate toetusmeetmete kaudu tuge digi- ja rohepöörde elluviimiseks.

Taastekava aluseks on Riigikogus 12. mail 2021.a. heaks kiidetud riiklik strateegia „Eesti 2035“. Strateegia koostamise protsess toimus tihedas ja ulatuslikus koostöös kõigi huvirühmade, partnerorganisatsioonide ning laiema avalikkusega. Viimase kahe aasta jooksul peeti kõigi partnerite ja sidusrühmadega avatud ja sisukaid arutelusid, koguti kirjalikke ettepanekuid ja soovitusi.

Üle Eesti toimus sidusrühmadega arvukalt seminare ja arutelusid, et kaardistada Eesti arenguvajadused ja peamised väljakutsed ning leppida kokku peamistes reformides ja muudatustes, mis tuleb Eesti ees seisvate väljakutsete lahendamiseks ellu viia. Protsess andis väga selge ja laialdase ülevaate kiireloomulistest, keskpikkadest ja pikaajalistest vajadustest ja koos nendega reformidest ning investeeringutest, mida peame eelseisvatel aastatel ellu viima.

22.-26. märtsini 2021.a. toimusid sotsiaalpartnerite ja katusorganisatsioonidega aruteluseminarid RRFist ja Struktuurivahenditest planeeritavate prioriteetide täpsustamiseks, et ühiselt läbi rääkida võtmetegevused, vajalikud sihtrühmad ja toetusmeetmete disainimise üldised põhimõtted. Seminaride täpsem info ja materjalid on leitavad siin.

20. maist kuni 4. juunini toimus Taastekava eelnõu avalik konsultatsioon. Konsultatsiooni käigus kogunes ettepanekuid paarikümnelt organisatsioonilt ning eraisikult. Suur osa ettepanekuid puudutas RRF rahastamiskavasse uute investeeringute lisamist, mis väheneva toetusmahu tingimustes ja olukorras, kus kava on tõenäoliselt ülebroneeringus, ei ole teostatav.
Ülejäänud ettepanekud puudutasid Taastekavas plaanitud reformide ja investeeringute ning meetmete detailsemat sisustamist ja rakendamist, mille üksikasjad pannakse huvigruppide ja ministeeriumide koostöös täpsemalt paika lähikuudel meetme tingimusi disainides. Kava rakendamise läbipaistvuse ja infovahetuse tagamiseks otsime ühisosa struktuurivahendite seirekomisjoniga, kuhu on koondunud ka RRFi puhul asjakohane partnerite ja rakendajate ring.

Kontaktid, kelle poole teemade lõikes pöörduda, leiate failist:

Loe täpsemalt protsessist ja kaasamisest:

 

Viimati uuendatud 01.07.2022