Territoriaalse koostöö programmid

Eestis koordineerib Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi tegevusi Rahandusministeerium. RTKs asuvad Interreg Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmi korraldusasutused ja sekretariaadid, Kesk-Läänemere programmi infopunkt ning Interreg projektide Eesti partnerite finantstoimingute kontroll.
  • Korraldusasutus vastutab programmi nõuetele vastava elluviimise ja finantsjuhtimise eest.
  • Sekretariaat assisteerib teisi programmiasutusi ning on keskne kontaktpunkt toetuse taotlejatele ja saajatele. Kesk-Läänemere programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning RTK täidab Eesti infopunkti rolli. 
  • Eesti riigi esindaja Interreg programmide juures, Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmide auditeeriv asutus ning Interreg programmide audiitorite grupi liikmed asuvad Rahandusministeeriumis

Rahandusministeeriumi kodulehelt on leitav terviklik ülevaade Interreg programmidest, kus Eestis osaleb.  


Territoriaalse koostöö programmid:

Eesti-Läti programm

Eesti-Läti programm toetab koostööprojekte, kus eestlased ja lätlased koos ühise asja nimel pingutavad. Meie teemad on ettevõtlus, väikesadamad, loodus- ja kultuuripärandil põhinev turism, Valga ja Valka ühine linnasüda, säästva elustiili propageerimine, ühine veemajandus ja piiriülesed töösuhted.

Loe lisa programmi alamlehelt.


Eesti-Vene programm

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust kahe riigi piirialadel.

Fondi toetus:

  • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Vene programmile on 16,8 miljonit eurot, millele lisanduvad Venemaa föderaaleelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot ja Eesti riigieelarvest planeeritud 9 miljonit eurot.

Loe lisa programmi alamlehelt.


Kesk-Läänemere programm

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha.

Fondi toetus:

  • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Kesk-Läänemere programmile on 115 miljonit eurot.

Loe lisa programmi alamlehelt.


Muud interregionaalsed programmid

Ülevaade muudest Interreg programmidest, kus Eesti partnerid saavad osaleda:  
https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg  


Projektide järelevalve:

Eesti projektipartnerite kulude ja tegevuste kontrolli perioodil 2014-2020 teostab RTK toetuste rakendamise osakonna Interreg kontrolli ja regionaalarengu talitus.

Lisaks täiendab kontrolli talitus aruandluse reeglistikku ning juhendmaterjale ning vajadusel teostab kontrolli toetuse kasutamise üle projekti partnerite juures kohapealse kontrolli raames.

Kontrolli ülesandeks on veenduda, et projektides näidatud tegevused ja kulud on abikõlblikud ning vastavad taotlusvormis kirjeldatule. Kontrollitakse, kas on järgitud ELi ning Eesti kui liikmesriigi õigusaktides sätestatut, programmi ning toetuslepingu tingimusi, kas kõik kulud on korrektselt dokumenteeritud ning põhjendatud, kas tegevused on reaalselt aset leidnud ning soetatud kaupu ja teenuseid on reaalselt kasutatud projekti eesmärkide saavutamiseks. Ühtlasi kontrollitakse riigihangete läbiviimise protsessi korrektsust, avalikustamise reeglite täitmist jpm.

Viimati uuendatud 05.05.2021