Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine

 

Sihtgrupp: 

KOV-id, KOV-ide liidud, MAK-id, MTÜd, SAd ja nende esindusorganisatsioonid.

 
 
 

Tingimused

 • Käskkiri (483.42 KB, PDF) taotlusvooru „Kohaliku omavalituse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine“ avamise ja tingimuste kohta.

 • Toetame määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusi lõikes 1 nimetatud valdkondades, sh:

  • Omavalitsusüksuste ühiste avalike teenuste osutamise ettevalmistamine ja käivitamine (sh koostöövajaduse määratlemine, teostatavus- ja tasuvusanalüüsi läbiviimine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine ning muud koostöö käivitamisega seotud tegevused);

  • Omavalitsusüksuste ühisasutuste ja ühisametite kujundamine ja käivitamine (sh koostöövajaduse määratlemine, teostatavus- ja tasuvusanalüüsi läbiviimine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine, koostööorganisatsiooni struktuuri väljatöötamine, koostööorganisatsiooni moodustamise ja käivitamisega seotud muud tegevused);

  • Ühinenud omavalitsusüksuse ametiasutuste ja hallatavate asutuste uute juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuride kujundamine ja muudatuste rakendamine (sh ühinemisjärgse optimaalse hallatavate asutuste piirkondliku struktuuri kujundamine);

  • Omavalitsusüksuse sisekontrollisüsteemi ja selleks vajalike protsesside kujundamine ja väljaarendamine (sh olemasolevate protsesside hindamine, põhimõtete ja tegevuste määratlemine sisekontrollisüsteemi loomiseks ja arendamiseks, kordade ja menetlusreeglite väljatöötamine ning kehtestamine ja rakendamine);

  • Avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil (sh avatud valitsemise põhimõtetes kokkuleppimine kogukondade esindajatega, avatud valitsemise tegevuskava koostamine, avatud valitsemise põhimõtteid tutvustavate tegevuste läbiviimine);

  • Omavalitsusüksuste koostöövõimekuse tõstmine läbi maakondlike ja regionaalsete kohaliku omavalitsuse üksuste liitude (sh koostöövajaduse analüüsimine, liitude kompetentside konsolideerimise vajaduse ja võimaluste analüüs, regionaalse  kohaliku omavalitsuse üksuste liidu koostöömudeli kujundamine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine ning muud koostöö kujundamise ja käivitamisega seotud tegevused);

  • Omavalitsusüksuste koostöövõimekuse tõstmine läbi üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimisvõimekuse arendamise (sh  poliitika kujundamises osalemise võimekuse arendamine ning omavalitsuste huvide esindamisel vajalike kompetentside väljaarendamine, sh teiste riikide vastavate kogemustega tutvumine ja ülekandmine).

 

 

Taotlemine


Taotlemine oli avatud kuni 31.10.2018 kell 16:30.

Taotlusvooru infoseminar toimus Rahandusministeeriumis 24.09.2018 kell 13:00-15:00. 

Hindamismetoodika. (537.51 KB, PDF)


Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvorm (60.1 KB, DOCX)
  Taotlusvorm täidetakse e-toetuse keskkonnas.
 • Taotleja põhikirja koopia
  Juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.
 • Majandusaasta aruande koopia
  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav (MTÜ ja SA korral).
 • Partneri kinnituskiri RTK etteantud vormil. (35.4 KB, XLSX) Projektis peab osalema vähemalt üks partner või kaasatud organisatsioon.
 • Hinnapakkumised. Lähteülesanne, selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või hinnapakkumised või hankedokumentatsioon.
 • Volikiri

Taotlusvooru infopäeva materjalid​ (24.09.2018)

 

1. Ave Viks "Ülevaade meetme eesmärkidest" (161.74 KB, PPTX)

2. Mikk Lõhmus "Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine - Praktilisi mõtteid" (745 KB, PPT)

3. Rivo Noorkõiv "KOV koostöö kavandamine ja ettevalmistamine, vead ja õppetunnid varasematest projektidest" (271.51 KB, PPTX)

4. Lona Pärtel "Taotlemise protseduurist"  (150.67 KB, PPTX)

 

Toetatud projektid

 

NIMI PROJEKTI NIMETUS TOETUSE SUMMA
Valga Vallavalitsus Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas 9 713,38
Raplamaa Omavalitsuste Liit Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine 25 000,00
Pärnumaa Omavalitsuste Liit Pärnumaa kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi ja selle protsesside kujundamine ning väljaarendamine 17 034,00
Järva Vallavalitsus Järva vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine 9 996,00
SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise 25 000,00
Rõuge Vallavalitsus Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine 10 000,00
Sihtasutus Läänemaa Juhtimisvõimekuse tõstmine Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa arendusorganisatsioonides 16 186,55
Viljandi Linnavalitsus Kohaliku omavalitsuse ühisameti mudeli väljatöötamine Viljandi linna ja Viljandi valla koostööna 23 001,00
Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus Ida-Viru maakonna haridusvaldkonna klastripõhise tegutsemise mudeli väljatöötamine ja klastrilepingute sõlmimine 25 000,00
Põltsamaa Vallavalitsus Põltsamaa vallale, Mustvee vallale ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine 25 000,00
Harjumaa Omavalitsuste Liit Eesti regionaaltasandi arengu analüüs 25 000,00
Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöövõimekuse suurendamine ja arendamine 15 775,01
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus Võru maakonna ühise koostöö arendamine 13 464,00
Põlva Vallavalitsus Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas 8 576,50

E-toetus keskkond

 

Kontakt 

Eelika Lumiste

 Telefon: 663 1962
eelika.lumiste@rtk.ee

 

 

Aruandlus

 

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu, aruandevormi näidis (42.32 KB, DOCX).

11.02.2019