Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine

 

Sihtgrupp: 

KOV-id, KOV-ide liidud, MAK-id, MTÜd, SAd ja nende esindusorganisatsioonid.

 
 
 

Tingimused

 • Käskkiri (485.08 KB, PDF) taotlusvooru „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine“ avamise ja tingimuste kohta.

 • Hindamismetoodika (600.7 KB, PDF)

 • Toetame määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusi lõikes 1 nimetatud valdkondades, sh:
  • kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste korraldamise ja osutamise muutmine ja disain (sh ülesannete osutamine omavalitsuste koostöös, teenuskorralduse mudelite väljatöötamine ja käivitamine);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste ühisasutuste ja ühisametite kujundamine ja käivitamine (sh koostöövajaduse määratlemine, ülesannete ühise täitmise alternatiivide ja kaasnevate kulude ja tulude hindamine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine, koostööorganisatsiooni struktuuri väljatöötamine, koostööorganisatsiooni moodustamise ja käivitamisega seotud muud tegevused);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutuste ja hallatavate asutuste struktuuride kujundamine, millega kaasneb tõhusam juhtimine, seadustega ettenähtud ülesannete täitmine ja teenuste korraldus või osutamine;
  • kohaliku omavalitsuse üksuse sisekontrollisüsteemi kujundamine ja väljaarendamine (sh olemasolevate protsesside hindamine, põhimõtete ja tegevuste määratlemine sisekontrollisüsteemi arendamiseks, kordade ja menetlusreeglite väljatöötamine ning rakendamine);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõimekuse tõstmine läbi maakondlike ja regionaalsete kohaliku omavalitsuse üksuste liitude või maakondlike arenduskeskuste (sh koostöövajaduse analüüsimine, liitude kompetentside konsolideerimise vajaduse ja võimaluste analüüs, regionaalse kohaliku omavalitsuse üksuste liidu koostöömudeli kujundamine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine ning muud koostöö kujundamise ja käivitamisega seotud tegevused);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõimekuse tõstmine läbi üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimisvõimekuse arendamise (sh poliitika kujundamises osalemise võimekuse arendamine ning omavalitsuste huvide esindamisel vajalike kompetentside väljaarendamine, sh teiste riikide vastavate kogemustega tutvumine ja nende põhjal Eestile sobivate lahenduste kujundamine ja rakendamine).
  • avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil (sh avatud valitsemise põhimõtetes kokkuleppimine kogukondade esindajatega, avatud valitsemise tegevuskava koostamine, avatud valitsemise põhimõtteid tutvustavate tegevuste läbiviimine ja kaasav eelarve).
 • Projekti rakendamisel peab osalema vähemalt üks partner või kaasatav organisatsioon.

 • Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Maksimaalne toetussumma taotleja kohta on 25 000 eurot, välja arvatud avatud ja kaasava valitsemise valdkonna projektidel, mille maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot. Minimaalne toetussumma on 8500 eurot. Toetusmäär on kuni 85%

 

 

Taotlemine


Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 1. oktoobrist 2019 ja taotluste esitamise tähtaeg lõpeb 30. november 2019 kell 16:30.


Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvorm (60.35 KB, DOCX)
  Taotlusvorm täidetakse e-toetuse keskkonnas.
 • Taotleja põhikirja koopia
  Juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.
 • Majandusaasta aruande koopia
  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav (MTÜ ja SA korral).
 • Partneri kinnituskiri RTK etteantud vormil. (35.4 KB, XLSX) Projektis peab osalema vähemalt üks partner või kaasatud organisatsioon.
 • Hinnapakkumised. 
  Lähteülesanne, selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või hinnapakkumised või hankedokumentatsioon.
 • Volikiri

E-toetus keskkond

Kontakt

Eelika Lumiste

 Telefon: 6631962
eelika.lumiste@rtk.ee

 

Infopäev

Taotlusvooru tutvustati omavalitsuste arendustöötajate seminari raames 24. septembril. Kaie Küngase ettekanne (258.79 KB, PDF).

Aruandlus

 

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu, aruandevormi näidis (42.32 KB, DOCX).

 

Toetatud projektid

 

Nimi

Projekti nimetus

Toetuse summa

Jõgeva Vallavalitsus

Põltsamaa valla ja Jõgeva valla ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

21 445,50

Türi Vallavalitsus

Türi valla põhikoolivõrgu korrastamine

10 030

Raplamaa Omavalitsuste Liit

Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine

24 965,60

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus

Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine

24 990

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Edukuse võti - oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises.

24 990

Anija Vallavalitsus

Anija ja Raasiku valdade majandusvaldkonna analüüs ja haldusteenuse mudeli loomine

23 684,40

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Hariduse tugiteenuse ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain

21 250

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Jõgeva maakonna koostöö arendamine hariduse- ja kultuurivaldkondades

20 536

Viljandi Linnavalitsus

Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses

18 360

Tõrva Vallavalitsus

Tõrva valla ja Otepää valla ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

24 480

Rakvere Linnavalitsus

Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres

8 542,37

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös

23 467,14

 

17.02.2020