Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

 

Sihtgrupp: 

KOV-id

Toetust antakse uuringuteks, mis on vajalikud juba algatatud üldplaneeringu koostamiseks ja seotud planeerimisseaduse § 75 ülesannetega. 

 

 
 

Tingimused

  • Ministri käskkiri. (PDF)

  • Toetust antakse uuringuteks, mis on vajalikud juba algatatud üldplaneeringu koostamiseks ja seotud planeerimisseaduse § 75 ülesannetega. Näiteks rahvastikuprotsesside ja -prognooside kohapõhine täpsustamine, asustuse arengut täpsustavad arengustsenaariumid ja keskuste võrgustik, teenuste paiknemine, ettevõtlus ja tööhõive, sh ettevõtete ruumilise paiknemise eeldused ja põhimõtted, miljööväärtuslikud alad, taastuvenergia toomiseks võimalikud alad ja viisid, tehnovõrgud ja rajatised jne.

  • Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot.

  • Taotluste hindamisel eelistatakse ühistaotlusi. Hindamismetoodika (76.02 KB, DOCX).

 

 

Taotlemine


Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 6. maist ja taotluste esitamise tähtaeg lõpeb 5. augustil 2019. Taotlusvooru infopäev toimus Rahandusministeeriumis saalis Kask/Kõiv 30.05.2019 kell 10.00-10.45.

Infopäeva materjalid:

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • Taotlusvorm (58.68 KB, DOCX) (Taotlusvorm täidetakse e-toetus keskkonnas)
  • Partneri kinnituskiri RTK etteantud vormil. (XLSX) Projektis peab osalema vähemalt üks partner või kaasatud organisatsioon
  • Lähteülesanne ja selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised või hankedokumentatsioon.
  • Volikiri.
  • Üldplaneeringu lähteseisukohad
Toetuse saajad (11.48 KB, XLSX)

E-toetus keskkond

 

Kontakt 

Eelika Lumiste

 Telefon: 663 1962
eelika.lumiste@rtk.ee

 

 

Aruandlus

 

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu. Aruandevormi näidis (42.32 KB, DOCX)(täidetakse e-toetuses)

17.10.2019