Avatud taotlusvoorud RTK-s

Siin on kajastatud kõik praegu avatud taotlusvoorud, mida Riigi Tugiteenuste Keskus pakub. Taotlusvoore rahastatakse nii Euroopa Liidu struktuurifondidest, Rahandusministeeriumi siseriiklikest programmidest kui ka Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammidest. Erinevaid toetusi vahendavad ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (vt kik.ee) ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (Kredexi ja EAS ühendasutus, vt eas.ee ja kredex.ee), põllumajandustoetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (pria.ee)

Avatud taotlusvoorud valdkonniti:

Regionaalarengu valdkonnas avatud taotlusvoorud

Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Loe lähemalt

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

Loe lähemalt

Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine

Meetme eesmärk on suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi võimekust kavandada piirkondlikku arengut, saavutada maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärgid ning valmistada ette ja viia ellu mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule.

Loe lähemalt

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Loe lähemalt

Riigivalitsemise valdkonnas avatud taotlusvoorud

Hetkel avatud taotlusvoore ei ole

Hetkel avatud taotlusvoore ei ole

Teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse valdkonnas avatud taotlusvoorud

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut

Loe lähemalt

Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

Väike- ja keskmise suurusega ettevõttetele pakutakse antud meetme raames laenusid ja käenduseid, mida vahendab KredEx.

Loe lähemalt

Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamise rakendussüsteem Fondifond

EstFundi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 fondidest 48 miljoni euroga ja EIF investeerib 12 miljonit eurot enda poolt hallatavat kapitali.

Loe lähemalt

Hariduse valdkonnas avatud taotlusvoorud

Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Hetkel avatud taotlusvoore ei ole

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist

Meetmega parandatakse keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.


Loe lähemalt

Viimati uuendatud 10.01.2023