Avatud taotlusvoorud RTK-s

Siin on kajastatud kõik praegu avatud taotlusvoorud, mida Riigi Tugiteenuste Keskus pakub. Taotlusvoore rahastatakse nii Euroopa Liidu struktuurifondidest, Rahandusministeeriumi siseriiklikest programmidest kui ka Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammidest. Erinevaid toetusi vahendavad ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (vt kik.ee) ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (Kredexi ja EAS ühendasutus, vt eas.ee ja kredex.ee), põllumajandustoetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (pria.ee)

Avatud taotlusvoorud valdkonniti:

Regionaalarengu valdkonnas avatud taotlusvoorud

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

Loe lähemalt

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Loe lähemalt

Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine

Meetme eesmärk on suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi võimekust kavandada piirkondlikku arengut, saavutada maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärgid ning valmistada ette ja viia ellu mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule.

Loe lähemalt

Riigivalitsemise valdkonnas avatud taotlusvoorud

Reformide ettevalmistamise rahastu TSI (Technical Support Instrument)

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu. Selleks loodi struktuurireformide toetusprogramm nimetusega SRSP (The Structural Reform Support Programme), mille eesmärk on anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides.

Loe lähemalt

Sotsiaalkaitse ja tervise valdkonnas avatud taotlusvoorud

Hoolekanne- tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamise toetamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saaja lõimumist Eesti ühiskonda.

Loe lähemalt

Teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse valdkonnas avatud taotlusvoorud

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut

Loe lähemalt

Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

Väike- ja keskmise suurusega ettevõttetele pakutakse antud meetme raames laenusid ja käenduseid, mida vahendab KredEx.

Loe lähemalt

Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamise rakendussüsteem Fondifond

EstFundi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 fondidest 48 miljoni euroga ja EIF investeerib 12 miljonit eurot enda poolt hallatavat kapitali.

Loe lähemalt

Hariduse valdkonnas avatud taotlusvoorud

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. 

Loe lähemalt

Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine

Taotlusvoor on avatud 26.07.2022  kuni 26.09.2022 kella 17:00ni

Toetuse andmise tulemusena luuakse liitumise võimalus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga.

 

Loe lähemalt

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 01.09.2022