Taotlusvoorude ajakava

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide meetmete taotlusvoorude ajakava on ministeeriumide poolt esitatud hinnanguline prognoos, mis võib jooksvalt muutuda tulenevalt sellest, kuidas õigusakte jõutakse ette valmistada. Andmeid uuendatakse kord kuus. Taotlemiseks juba avatud taotlusvoorusid näeb RTK avatud taotlusvoorude menüüst, KIKi ja EISi kodulehelt.

2023. aasta

Toetusmeede Rakendusasutus Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond Rahandusministeerium RTK SA, MTÜ, avalik-õiguslik ülikool ja kutsehariduskeskus 83,9 miljonit eurot kuni 75% AVATUD

Toetusmeede Rakendusasutus Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Linnapiirkonna tegevuskava koostamine Rahandusministeerium RTK kohaliku omavalitsuse üksused, sihtasutused ja mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud 70% alates märtsist

Toetusmeede Rakendusasutus Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
VKEde konkurentsivõime tugevdamine Kagu-Eestis (Põlva, Valga, Võru maakond) Rahandusministeerium RTK Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud. 7,5 miljonit eurot 60% aprill
Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused Rahandusministeerium RTK Taotlejaks võib olla kahaneva rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksus, piirkondlik vee-ettevõtja, sihtasutus ja mittetulundusühing. 70 miljonit eurot Ida-Viru, Võru, Põlva, Valga MK 70%, teised 60% aprill
Tahkel kütusel (puit,kivisüsi) põhineva kütteseadme uuendamine, vahetamine taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadme vastu või kaugküttega liitumine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium EIS Füüsilised isikud 18,5 miljonit eurot 50% eelduslikult aprilli lõpp
Teadlaste ja ettevõtlusspetsialistide liikumine Haridus- ja Teadusministeerium RTK Teadusasutused, ettevõtted, avaliku sektori asutused 31,4 miljonit eurot

Voorude avanemist ei prognoosita.

Toetusmeede Rakendusasutus Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse Rahandusministeerium RTK KOV 20 miljonit eurot 40-70% juuni
Toetusmeede Rakendusasutus Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Kombineeritud sadeveesüsteemide sh. lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamise toetamine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK KOV-id ja KOV vee-ettevõtjad 25 miljonit eurot 85% eelduslikult III kvartal
Ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite kasutusele võtu edendamine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK Ettevõtted, MTÜ-d, KOV-d, vabakond, audiitorid 4,5 miljonit eurot 50% eelduslikult III kvartal
Ettevõtete ressursi- ja kemikaaliauditite toetamine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK Tööstus -ja teenindusettevõtted 34,5 miljonit eurot 33% eelduslikult III kvartal
Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine Sotsiaalministeerium RTK Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana 5 miljonit eurot 100% eelduslikult III kvartal

Toetusmeede Rakendusasutus Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Kohalike omavalitsuste toetamine kliimameetmete rakendamiseks (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK KOV 3,2 miljonit eurot 85% eelduslikult IV kvartal
Linnade elurikkuse suurendamine, sh linnade rohestamise kava koostamine, rohealade täiendav rajamine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK KOV 2,55 miljonit eurot 85% eelduslikult IV kvartal
Jäätmetekke ja pakendamise vältimine ja vähendamine, toodete korduskasutuse edendamine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK Ettevõtted, KOV-d, MTÜ-d, korduskasutuskeskused, kõrgkoolid 10 miljonit eurot 50% eelduslikult IV kvartal
Jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri toetamine (vooru nimi võib muutuda!) Keskkonnaministeerium KIK KOV-d ja KOV ühendused, riik, MTÜ-d 5,5 miljonit eurot 50% eelduslikult IV kvartal
Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondade jalgrattataristu meede Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium RTK Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnad KOVid, ehk ümbritsevad vallad, v.a keskuslinnad.
 
4 miljonit eurot IV kvartal
Vanemaealiste eluaseme toetamine Sotsiaalministeerium RTK KOV 18 miljonit eurot

Püsivalt taotlemiseks avatud voorud

Toetusmeede Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus EIS Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:
  • mäetööstus
  • töötlev tööstus
  • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
  • info ja side ettevõtlus
  • kutse, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus
153 miljonit eurot min 35%
Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine RTK Taotleja võib olla:
  • kohaliku omavalitsuse üksus;
  • maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
  • maakondlik arenduskeskus.
1,2 miljonit eurot

Avaliku sektori innovatsioonivõimekus

RTK

Info Riigikantselei kodulehel

Avaliku sektori asutused: põhiseaduslikud institutsioonid,valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust.

44,2 miljonit eurot

Viimati uuendatud 28.03.2023