Infoühiskond

Infoühiskonna valdkonnas arendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristut. Valdkonna programmide elluviijaks on RTK.

Millega tegeletakse infoühiskonna valdkonnas?

Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel.

Perioodil 2014–2020 toetab Euroopa Liit infoühiskonna arengut Eestis 181 760 000 euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering 24 928 235 eurot.

​​​​​​Toetust antakse kahel viisil:

Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)

Tegevusest 12.3.1 "Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)" antakse toetust avatud taotlusvoorude kaudu. 

Tegevuse dokumendid:

Selle valdkonna AVATUD taotlusvoorud:

Hetkel avatud taotlusvoore ei ole

Hetkel SULETUD meetmed:
 

Ehituse e-hüpe (RRF)

Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja, prototüübitakse või rakendatakse ehituse valdkonnas projekte, mis põhinevad e-ehituse platvormil või on eraldiseisvad innovaatilised digilahendused

Loe lähemalt

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine (RRF)

Toetuse andmise tulemusena luuakse liitumise võimalus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga

Loe lähemalt

Kultuuripärandi digiteerimine

Toetatakse ressursisäästlikku kultuuripärandi digiteerimist, ühtselt säilitamist ja avalikult kättesaadavaks tegemist.

Loe lähemalt

Maksu- ja tolliteenuste kaasajastamine

Toetust võivad taotleda maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused teenuste ümberkorraldamine IKT lahenduste abil. 

Loe lähemalt

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Loe lähemalt

Teenused e-residentidele

E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.

Loe lähemalt

Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine

Rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Loe lähemalt

Sotsiaalkaitse teenuste uuendamine

Sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Loe lähemalt

Avalike teenuste analüüs

Toetatakse projekte, mille abil on avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.

Loe lähemalt

Avalike teenuste IKT arendamine

Toetatakse avalike teenuste ümberkorraldamist ning riigi toimimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Loe lähemalt

Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil (2019 taotlusvoor)

Toetatakse avalike teenuste ümberkorraldamist ning riigi toimimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Loe lähemalt

Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.

Loe lähemalt

Avaandemete ja andmeanalüüsi edendamine

Andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil luua eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

Loe lähemalt

Selle valdkonna SUUNATUD meetmed:

Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Meetme eesmärk on edendada täiskasvanud tööealise elanikkonna IKT-oskusi ja -teadmisi.

Digitaalse kirjaoskuse laialdane levik ning IKT-oskuste parandamine aitavad luua kõrgema lisandväärtusega töökohti ning tagavad inimeste suurema konkurentsivõime tööturul (sh rahvusvaheliselt). Nimetatut toetab rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, mis loob uut teadmist, suurendab sektorite konkurentsivõimet ja Eesti elanike heaolu.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.

Eelarve on 8 500 000 eurot, sh ELi toetus 7 225 000 eurot.

Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

TAT eesmärkide saavutamiseks selgitatakse välja lõppkasutajate vajadused ja ootused, võrreldakse neid praeguse olukorraga, luuakse vajadustele vastava peremeditsiini tarkvara suunas liikumise teekaart, võimestatakse keskse tellija kujunemist ning tehakse esmased arendustegevused võimekama tarkvara loomiseks. 

TAT tegevus on osa meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” terviklikust mõjust. 

Toetuse saaja:

MTÜ Eesti Perearstide Selts

Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.

Tulemused:

Vajaduste kaardistamine tarkvaraarendusteks. 

Kogueelarve:

projekti kogumaksumus 435 tuhat eurot, maksimaalne toetuse määr 75%.

Telekommunikatsiooni taristu rajamine

Eesmärk on võimaldada kõigile isikutele Eestis kiire internetiühendus nüüdisaegsete e-teenuste tarbimiseks ja osutamiseks.

Toetust antakse internetiühenduste kättesaadavuse parandamiseks piirkondades, kus uue põlvkonna elektroonilise side võrgu taristu puudumise tõttu ei ole kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav. Nii parandatakse nende piirkondade konkurentsivõimet.

Selleks toetatakse investeeringu kavadesse lülitatud telekommunikatsiooni taristu uuendamise ja uue rajamise projekte ligikaudu 40,4 miljoni euroga.

Investeeringute kava

Varasemad investeeringute kavad ja toetatud projektid

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuste elluviija on Riigi Infosüsteemi Amet, kes korraldab ja tellib koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste osapooltega:

  • infoühiskonda puudutavaid hindamisi, kontseptsioone, uuringuid ja analüüse;
  • standardeid, raamistikke, metoodilisi juhendeid ja koolitusmaterjale;
  • koolitusi, seminare, töötube, infopäevi, konverentse ja kursuseid;
  • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid, teavitustegevusi ja esitlusi.

Tegevusteks on eraldatud  8 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Avalike teenuste koosvõime loomine

Teenuste koosvõimet loovate tegevuste elluviija on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond.

Tegevusteks on eraldatud 3,5 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Meetme tegevusest 12.3.3 „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ toetatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse arendamist ning tervishoiutöötajate kompetentsuse suurendamist personaalmeditsiini teenuste pakkumisel.

Toetuse saaja:

Tervise Arengu Instituut.

Toetuse saaja partnerid on Tartu Ülikool, Eesti Haigekassa ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on luua terviklik personaalmeditsiini süsteem, mis jagab personaliseeritud teenusepõhist informatsiooni tervishoiutöötajatele.

Tulemused:

TAT eesmärkide saavutamiseks arendatakse ja juurutatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse viis osa: nõusolekute infosüsteem, geneetiliste andmete infosüsteem, geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond, personaalmeditsiini arvutuskeskkond, personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond. Lisaks korraldatakse projekti käigus koolitused tervishoiutöötajate teadlikkuse suurendamiseks geneetika valdkonnast.

Kõik arendustööd tehakse kooskõlas Eesti infoühiskonna arengukavaga 2020.

Kogueelarve:

projekti kogumaksumus 5 miljonit eurot, maksimaalne toetuse määr 85%.

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Välistoetuste terminite sõnastik 

Välistoetuste enamlevinud terminid eesti ja inglise keeles koos selgitustega.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 28.10.2022