Regionaalareng

Struktuurifondide regionaalarengu valdkonna toetuste rakendajaks on RTK. Siia alla kuuluvad erinevad regionaalsed arendusprogrammid: piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine, Ida-Virumaa alakasutatud linnapiirkondade areng,
ja lapsehoiuvõimaluste tõstmine ning säästvate liiklusviiside toetamine, tööstusinvesteeringud, ettevõtete elektriliikumised jms.

EL struktuurivahenditest rahastatud projektide eesmärgid:

  • Erinevaid liikumisviise integreeriva ning inim- ja keskkonnasõbraliku linnaruumi arendamine;
  • Olulisemad alakasutatud alade elavdamine Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades;
  • Kodulähedased lasteaia -ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud. 

Projektide rahastamine riigieelarvest:

Riigieelarvest rahastatud siseriiklikest toetusprogrammidest ning nende eesmärkidest saab lugeda Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Taotluste esitamine nende programmide taotlusvoorudesse käib Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. 

Hetkel AVATUD meetmed:

Starditoetus alustavale ettevõttele

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Loe lähemalt

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

Loe lähemalt

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

Loe lähemalt

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Loe lähemalt

Hetkel SULETUD meetmed:

Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.

Loe lähemalt

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Loe lähemalt

Hajaasustuse programm

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Lipuväljakute väljaarendamise programm

Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.

Loe lähemalt

Setomaa programm

Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

Loe lähemalt

Peipsiveere programm

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule.

Loe lähemalt

Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Loe lähemalt

Kergliiklusteede toetusskeem

Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti.

Loe lähemalt

Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes

Toetuse andmise eesmärk on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

Loe lähemalt

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Kõikide maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks pakuti eelnõustamist.

Loe lähemalt

Noored Setomaale

Toetamaks noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus.

Loe lähemalt

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kavuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Loe lähemalt

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Loe lähemalt

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks

Loe lähemalt

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Loe lähemalt

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Siia paneme meetme eesmärgi ehk lühidalt, a la Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine ja suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine. Siia paneme meetme eesmärgi ehk lühidalt, a la Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine ja suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine.

Loe lähemalt

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

Loe lähemalt

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Sihtgrupi maakondade ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks

Loe lähemalt

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (enne 2020)

Toetuse andmise eesmärk oli uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

Loe lähemalt

Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

Loe lähemalt

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Toetuse andmise eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Loe lähemalt

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

Loe lähemalt

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 31.08.2021