Riigivalitsemine

Struktuurifondide riigivalitsemise valdkonna toetustega suunatakse investeeringuid institutsionaalsesse suutlikkusse ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi avaliku halduse ja avalike teenuste efektiivsuse tõstmisesse.

Riigivalitsemise valdkonnas toetatakse projekte ja ettevõtmisi, mille tulemusel:

  • On suurenenud inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus;
  • On poliitikakujundamine terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem;
  • Pakutakse avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

Hallatavad meetmed:

Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamine 2023

Meetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste suure energiakuluga hoonete mahu vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

Loe lähemalt 

Reformide ettevalmistamise rahastu TSI (Technical Support Instrument)

Rahastu eesmärgiks on anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides.

Loe lähemalt

SRSP Struktuurireformide toetusprogramm

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Loe lähemalt

Inimressursi koolitus ja arendamine

Toetuse andmise eesmärgiks on avaliku sektori ameti- ja erialase pädevuse tõstmine ning juhtimisvõimekuse parendamine.

Loe lähemalt

Tippjuhtide arendamine

Toetuse andmise eesmärgiks on kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid, kes aitavad kaasa valitsuse eesmärkide saavutamisele.

Loe lähemalt

Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

Meetme tegevuse 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust.

Loe lähemalt

Kohaliku ja regionaalse arendusvõime tõstmiseks toetuse andmine (koolitus- ja arendustegevused ning eksperdirühmade tegevused)

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) viib kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse edendamiseks ellu koolitus- ja arendustegevusi ning korraldab strateegiliste küsimuste lahendamisele suunatud eksperdirühmade tööd.

Loe lähemalt

Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Toetuse andmise tulemusena suureneb valitsussektori võimekus lahendada riigi pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme.

Loe lähemalt

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Meetme eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust

Loe lähemalt

Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Taotlusvooruga toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks

Loe lähemalt

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine

Keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 01.07.2022