Sotsiaalkaitse ja tervis

Sotsiaalkaitse ja tervise valdkonna toetuste eesmärk on tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks ning suurendada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja tõsta kvaliteeti.

Investeeringud:

Investeeringud panustavad piirkondlikku ja kohalikku arengusse, vähendades tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust parandatud teenuste kättesaadavuse kaudu. 

Valdkonna eesmärgid:

  • Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate tööturul osalemise suurendamine;
  • Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste tööturul osalemise suurendamine;
  • Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamise vähendamine;
  • Kaasaegse, regionaalselt kättesaadava ja optimaalse tervishoiu esmatasandi- ja aktiivravivõrgu rajamine, mis võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid;
  • Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning hoolduskoormusega inimeste aktiviseerumist ning osalemist tööturul;
  • Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime parandamine Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks;
  • Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas.

AVATUD taotlusvoorud

Hetkel avatud taotlusvoore ei ole. 

Hetkel suletud taotlusvoorud

Riigieelarveline meede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele aastal 2023

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

LOE LÄHEMALT

Riigieelarveline meede: Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiste läbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

LOE LÄHEMALT

Hoolekanne - tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamise toetamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda.

Loe lähemalt

Hoolekanne- tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused hoolduskoormusega inimeste toimetuleku toetamiseks kindlasummalise makse alusel

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks..

Loe lähemalt
 

Hädaolukordadeks valmistumine haiglavõrgu arengukava haiglates

Toetuse andmise eesmärk on tagada COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse.

Loe lähemalt

Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Loe lähemalt

Üldhooldusteenuse kohandamine

Toetuse andmise eesmärk on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust.

Loe lähemalt

Hoolekanne Ida-Viru maakonnas

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või seal jätkamise toetamine, tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturul osalemiseks ja toimetulekuraskustes inimeste toimetuleku toetamine.

Loe lähemalt

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Toetatakse erihoolekande teenusekohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.

Loe lähemalt

Tervisekeskuste kaasajastamine

Toetatakse tervisekeskuste taristu ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurde- ja ligipääsetavust, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

Loe lähemalt

KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Loe lähemalt

Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust ja parandada olemasolevate hoonete energiatõhusust.

LOE LÄHEMALT

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / väiketoetus

Antud meetme raames toetatakse uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas.

Loe lähemalt

Tööturuteenused

Toetusmeetme eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.

Loe lähemalt

Lapsehoiukohtade loomine

Toetust anti projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust..

Loe lähemalt

Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas. .

Loe lähemalt

Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Loe lähemalt

Taastava õiguse arendamine Eestis

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. .

Loe lähemalt

Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas

Toetuse andmise eesmärk on ennetada ja vähendada kodus toimuvaid vigastusi ja varakult tuvastada ning toetada imikute ja väikelastega riskiperesid.

Loe lähemalt

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks.

Loe lähemalt

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / põhitoetus

Toetuse andmise eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, toetada nende tööturule suundumist ning toetada erivajadustega inimeste toimetulekuvõimekust.

Loe lähemalt

Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.

Loe lähemalt

Taastava õiguse arendamine Eestis II

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sealhulgas vanglas, ning ühiskonnas laiemalt.

Loe lähemalt

Allolevad on SUUNATUD meetmed

Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.

Loe lähemalt

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Toetuse andmise eesmärk on luua terviklik personaalmeditsiini süsteem, mis jagab personaliseeritud teenusepõhist informatsiooni tervishoiutöötajatele.

Loe lähemalt

Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine“ toetatakse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonete ümberehitamist ja rajamist. Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 20.03.2023