Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus

Teaduse- ja arendustegevuse ning ettevõtluse valdkonnas rahastatakse tööturule ligipääsu parendavaid tegevusi, kasvu- ja konkurentsivõimelise ettevõtluse edendamist ning seda toetavaid teadus- ja arendustegevusi. Lisaks RTK-le rakendavad valdkonna toetusi Eesti Teadusagentuur, EAS ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nende rakendatavate meetmete ja avatud taotlusvoorude kohta leiab täpsemat infot asutuste veebilehtedelt (www.etag.ee, www.eas.ee, www.kik.ee)

  Valdkonna eesmärgid: 

  • T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav;
  • Teadus-ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvidesning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks;
  • Ressursisäästlikumad ettevõtted;
  • Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid.
    

  Valdkonna prioriteedid:

  • Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine;
  • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus;
  • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.
  • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

  Praegu AVATUD taotlusvoorud:

  Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

  Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut

  Loe lähemalt

  Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

  Väike- ja keskmise suurusega ettevõttetele pakutakse antud meetme raames laenusid ja käenduseid, mida vahendab KredEx.

  Loe lähemalt

  Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamise rakendussüsteem Fondifond

  EstFundi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 fondidest 48 miljoni euroga ja EIF investeerib 12 miljonit eurot enda poolt hallatavat kapitali.

  Loe lähemalt

  Praegu SULETUD taotlusvoorud ja SUUNATUD meetmed:

  Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

  Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks

  Loe lähemalt

  Alustava ettevõtja Starditoetus

  Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

  Loe lähemalt

  Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

  Meede on loodud selleks, et soodustada sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

  Loe lähemalt

  Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

  Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

  Loe lähemalt

  Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

  Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.

  Loe lähemalt

  Toetus COVID-19 puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele

  Toetuse andmise eesmärk on abi andmine rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatorile COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest tingitud kahjude hüvitamiseks.

  Loe lähemalt

  Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

  Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

  Loe lähemalt

  Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

  Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

  Loe lähemalt

  Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

  Pilootprogrammist toetatakse elektrivõrguga liitumist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks töötleva tööstuse tegevusalal.

  Loe lähemalt

  Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (kuni 2020)

  Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

  Loe lähemalt

  Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

  Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

  Loe lähemalt

  Ettevõtlusõpe

  Meetmega soovitakse tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

  Loe lähemalt

  Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

  Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti.

  Loe lähemalt

  Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

  Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

  Loe lähemalt

  Erakorraline abi elamuskeskustele ja konverentsihoonete valdajatele

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele.

  Loe lähemalt

  IT Akadeemia toetusmeede

  Meetme eesmärgiks on tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine Eestis.

  Loe lähemalt

  Dora Pluss

  Dora Plussiga soovitakse tõsta Eesti kui teadustöö tegemise ning õppimiskoha tuntust.

  Loe lähemalt

  Maapõueuuringute TA tugitegevused

  Arbaveres asuvas Eesti keskses puursüdamike hoidlas maapõueteadlastele teadus- ja arendustööks vajalike tingimuste loomine.

  Loe lähemalt

  Mobilitas Pluss

  Mobilitas Pluss toetusmeede on ellu kutsutud, tõstmaks Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust.

  Loe lähemalt

  Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine

  Toetatakse teadus- ja arendussüsteemi võimekuse kasvu ning ettevõtluse vajadusest lähtuvate teadussuundade arengut ressursside väärindamise valdkondades.

  Loe lähemalt

  Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

  Toetuse eesmärk on aidata kaasa ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes ja seeläbi soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

  Loe lähemalt

  Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

  Meetme eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste süsteemse taristu arendamine ja Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate juurdepääs rahvusvahelisele teadustaristule.

  Loe lähemalt

  RITA

  Rita on riiklikult oluliste teadussuundade arendamiseks ellu kutsutud meede.

  Loe lähemalt

  Teaduse tippkeskused

  Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

  Loe lähemalt

  Targa linna tippkeskus

  Toetada Eesti teaduse rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime suurendamist, kasvatades teadus- ja arendusasutuste võimekust rakendada sünergiast Horisont 2020 koostöövõrgustikega tekkivaid teadustulemusi.

  Loe lähemalt

  TeaMe+

  Positiivse ühiskondliku fooni loomine loodus-, täppis ja tehnikateaduste valdkonnas õppimisele.

  Loe lähemalt


  Aastakokkuvõtted:

  Siit leiab infot, mil määral on meetmeid aastate jooksul rakendatud - kui palju on esitatud taotlusi,
  kui palju toetusi välja makstud ja palju muud.

  Abiks esmakordsele taotlejale:

  Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

  Välistoetuste terminite sõnastik  

  Välistoetuste enamlevinud terminid eesti ja inglise keeles koos selgitustega.

  Loe lähemalt

  Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

  Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

  Loe lähemalt

  Sümboolika, logod ja viitamine

  Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

  Loe lähemalt

  Saadame kord kvartalis oma klientidele ja koostööpartneritele uudiskirja, kus tutvustame Riigi Tugiteenuste Keskuse töö viimaseid arenguid. Meie tegemistega kursis püsimiseks liitu uudiskirjaga!

  Viimati uuendatud 28.10.2022