Ukraina sõda ja vääramatu jõud toetuste rakendamisel

Mitmete asjaolude ilmnemine projektide elluviimisel on tekitanud küsimusi, kas Ukraina sõja puhul on tegemist vääramatu jõuga, mille puhul on võimalik lepinguliste suhete muutmine lihtsustatud tingimustel. Oleme koondanud selgitused vääramatu jõu mõiste kasutamisest lepinguliste kohustuste täitmisel.

30.03.2022

Vääramatu jõuga on võlaõigusseaduse (VÕS) § 103 tähenduses tegemist ettenägematu sündmusega, mis avaldub lepingu sõlmimise ajahetkel või kohustuse täitmise sissenõutavaks muutumisel. Tänaste Ukraina sündmuste valguses tuleb kindlasti arvestada, et hetkel kehtiv olukord võib veel mõnda aega avaldada mõju lepingulistele suhetele, muuhulgas tööde ja teenuste hindadele ning tarneahelatele. Seega uutes sõlmitavates lepingutes/läbiviidavates hangetes tuleks võimalike riskidega arvestada ning lepingus nende maandamiseks vajalikud sätted võimalikult selgelt ette näha.

Juhul, kui pooled soovivad muuta lepingutingimusi, nt maksetingimusi, tasu suurust, täitmise tähtaega või lepingu eset, tuleb pooltel esmalt veenduda, et lepingu muutmine on võimalik toetuse andmise tingimuste või riigihangete seaduse kohaselt.
Kas tegemist on vääramatu jõuga või mitte, sõltub iga konkreetse olukorra asjaoludest. Esimese sammuna tuleks hinnata vääramatu jõu olemasolu eeldusi ja need on järgmised: 

 • lepingus ei ole teisiti reguleeritud;
 • kohustuse täitmist takistava asjaolu esinemine;
 • asjaolu on väljaspool võlgniku mõjuulatust;
 • võlgnik ei saanud asjaolu ette näha ega sellega kohustuse tekkimisel arvestada. Takistava asjaolu teke peab olema objektiivne ning see ei tohi olla põhjustatud võlgniku enda tegevusest või tegevusetusest;
 • asjaolu saabumine peab olema lepingu sõlmimise seisuga ootamatu;
 • vääramatu jõu asjaolu ei saanud vältida ega ületada.

Oluline on, et kõik eeldused peavad olema täidetud üheaegselt. Vääramatu jõud vabandab lepinguliste kohustuste täitmata jätmist ainult siis, kui sellel on vahetu mõju lepingu täitmisele. 

Toetuse saaja peab asjaolude hindamisel lähtuma järgnevast:

 • kas konkreetses olukorras on samaaegselt täidetud  vääramatu jõu olemasolu eeldused?
 • kas vääramatu jõu olukorra hindamise aluseks on olemas objektiivne info, dokumendid vmt? 

Toetusi rakendav asutus: 

 • hindab kas toetuse saaja esitatud objektiivne info vastab vääramatu jõu olemasolu eeldustele?
 • juhul kui konkreetses olukorras on tegemist vääramatu jõuga, muudab vajadusel haldusotsust;
 • muudatuse heaks kiitmiseks on vaja põhjuslikku seost kriisi ja muudatuse vahel ning tagada tuleb seda tõendav kontrolljälg SFOS-is. Soovituslik on kasutada järgmisi võimalusi: 
 • hangete muutmine:
  • lisada kirjavahetus tarnijatega konkreetse hanke muudatuse juurde SFOS hangete ja lepingute moodulisse. E-toetuskeskkonnas/SFOS-is on soovitav projekti postkastis märkida konkreetset lepingut ja riigihanget puudutava kirjavahetuse pealkirja riigihanke viitenumber. 
  • muid teemasid puudutav kirjavahetus lisada kuludokumendi juurde või viidata konkreetsele kirjale e-toetuskeskkonna/SFOS-i postkastis. Tähtis on, et kuludokumendilt oleks kätte saadav vajalik info või viited info asukohale.

Oluline on meeles pidada, et vääramatu jõu esinemine annab lepingut rikkuvale poolele võimaluse edasi lükata oma kohustuse täitmist kuni vääramatu jõu mõju möödumiseni. Seega saab vääramatu jõud esineda üldjuhul vaid teatud aja vältel. See lepingupool, keda vääramatu jõu asjaolu mõjutab, peab selle mõju suutma tõendada ning on kohustatud astuma samme, et tekkinud olukorda ületada. 

Võlgniku võimet mingit asjaolu mõjutada tuleb hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel. Arvesse võib võtta konkreetset olukorda iseloomustavaid subjektiivseid asjaolusid, kuid asjaolude mõjutamisvõime hindamisel tuleb lähtuda mitte konkreetse võlgniku isikust, vaid sarnastel asjaoludel heas usus tegutseva isiku võimest.


 

Viimati uuendatud 01.04.2022