Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Toetuse andmise eesmärk on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust.

Taotlusvoor on suletud

Taotlusvoor oli avatud 4. oktoobrist 2021 kell 12.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Taotlusi sai e-toetuse keskkonda sisestada alates 8. septembrist kuni 15. detsembrini 2021.


Sihtgrupp:

ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutaja, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba


Eesmärk:

Suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust.


Tulemused:

Tagada võimalikult nakkusohutud tööolud personalile ning elamis- ja hooldustingimused klientidele ja klientidega vahetult kokku puutuvatele isikutele.


Taotlusvooru eelarve:

 • 4 000 000 eurot

Toetatavad tegevused:

Toetatakse üldhooldusteenuse toimepidevuse suurendamiseks, bioloogiliste riskide vähendamiseks, nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, tulekahjuohu ja tulekahju tagajärgede vähendamiseks, elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamiseks ja elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks:

 1. personali, klientide ja külastajate ruumide ümberehitamist ja sisustamist;
 2. tehnovõrkude ja -seadmete, sealhulgas ventilatsioon, küte, veevarustus, kanalisatsioon, infotehnoloogia, side- või elektrivõrk, uuendamist;
 3. abitehnoloogia soetamist, paigaldamist ja seadistamist.

Toetust antakse kindlasummalise maksena, mille aluseks on kulude eelarve, mille koostamisel on lähtutud säästlikkusest ja otstarbekusest ning parimast hinna ja kvaliteedi suhtest.
 

Tingimused

Tingimused on välja toodud sotsiaalkaitseministri 26. juuli 2021. a määruses „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ ja määruse seletuskirjas. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 100%. Tegevuskoha maksimaalne toetus on 1000 eurot ühe teenusekoha kohta, kuid kõige rohkem 65 000 eurot. Kuni kümne teenusekohaga üldhooldusteenuse osutamise tegevuskohale on maksimaalne toetus, teenusekohtade arvu arvestamata, 10 000 eurot.

HIndamine

Rakendusüksus kontrollib taotleja ja taotluse vastavust nõuetele ning hindab projekti vastavust järgmistele kriteeriumidele:

 1.  projekt panustab meetme tegevuse väljundinäitajasse;
 2.  projektiga planeeritakse tegevusi bioloogiliste riskide vähendamiseks, nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, tulekahjuohu ja tulekahju tagajärgede vähendamiseks, elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamiseks või elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks;
 3.  projektiga planeeritud tegevused vastavad § 14 lõike 4 punktides 3–5 nimetatud dokumentidele;
 4.  projekti eelarves kavandatud kulud on säästlikud ja otstarbekad ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega;
 5.  taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia;
 6.  projektil on mõju võrdsete võimaluste, regionaalarengu ja riigivalitsemise tagamisele ning valikuline mõju keskkonnahoiule.

  Infotund

  Meetme infotund toimus 15. septembril 2021 kell 13:00-15:00 virtuaalselt. 


  Taotlemine ja kontakt:

  Taotlemine

  Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

  E-toetus

  Viimati uuendatud 09.02.2022