Üldinfo planeerimisest

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimise alusena kasutatav arengustrateegia „Eesti 2035“ on riigi pikaajaline strateegia, mille keskmeks on viis sihti (inimene, elukeskkond, ühiskond, majandus ja riigivalitsemine), mis sõnastavad Eesti sellisena, nagu ta aastal 2035 olema peaks.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ „Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõjude hindamine“ ning siseriiklik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS) sätestavad kohustuse strateegilise planeerimisdokumendi ehk rakenduskava koostamisega samaaegselt läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH). Keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumendid leiad hindamiste lehelt.

2021. aasta esimeses kvartalis valmis rakenduskava eelnõu sihtide ja nende saavutamiseks EL toetusega kavandatavate tegevuste kohta koos täpsema rahastamiskavaga. 2021. aastal jätkuvad avalikud konsultatsioonid ning toimub riigisisene kooskõlastusring. Õiglase ülemineku fond on üks osa struktuuritoetuste rakenduskavast ning sellega koos esitatakse Euroopa Komisjonile Õiglase ülemineku kava. Rohkem infot õiglase ülemineku kohta vaata Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud 07.09.2021