Sa oled siin

Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid 2020

 

Sihtgrupp: 

KOV-id

Toetust antakse uuringuteks, mis on vajalikud juba algatatud üldplaneeringu koostamiseks.

Taotlusvoor avatud 03.02 - 31.03.2020 16:30

 
 

Tingimused

 • Ministri käskkiri. (479.02 KB, PDF)

 • Toetatakse järgmisi tegevusi, mis on vajalikud koostamisel oleva üldplaneeringu koostamiseks:
 1. Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine, sh tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamine ning kahanemisega kohanemise kavandamine.
 2. Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamine, sh ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamine.
 3. Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamine, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamine.
 4. Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamine, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamine.
 5. Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamine, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamine.“
 • Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot

 • Taotluste hindamisel eelistatakse ühistaotlusi. Hindamismetoodika (76.02 KB, DOCX).

 • Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

 

 

Taotlemine

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 3. veebruarist ja taotluste esitamise tähtaeg lõpeb 31. märtsil 2020 kell 16:30

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvorm (58.68 KB, DOCX) (Taotlusvorm täidetakse e-toetus keskkonnas)
 • Partneri kinnituskiri RTK etteantud vormil. (XLSX) Projektis peab osalema vähemalt üks partner või kaasatud organisatsioon
 • Lähteülesanne ja selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised või hankedokumentatsioon.
 • Volikiri.
 • Üldplaneeringu lähteseisukohad
 • Taotlusvooru esitlus​ (151.4 KB, PPTX)
 

E-toetus keskkond

 

Tulemused

 

Toetust saanud projektid (10.72 KB, XLSX)

 

Kontakt 

Eelika Lumiste

 Telefon: 663 1962
eelika.lumiste@rtk.ee

 

 

Aruandlus

 

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu. Aruandevormi näidis (42.32 KB, DOCX)(täidetakse e-toetuses)

05.06.2020