Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine (RRF)

Toetuse andmise tulemusena luuakse liitumise võimalus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvoor on avatud 26.07.2022  kuni 26.09.2022 kella 17:00ni

Valdkond: Digiriik

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Eesmärk

Toetuse eesmärk on aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamisele.
Toetatavate tegevuste abikõlblik sihtpiirkond moodustub aadressiobjektidest, kus puudub vähemalt 30 megabitti sekundis allalaadimiskiirusega püsiühendus ning kuhu seda lähema kolme aasta jooksul ei ole kavas sideettevõtja investeeringuga rajada.
 


Sihtrühm

Taotleja on juriidiline isik, kes osutab üldkasutatavat elektroonilise side teenust, omab vähemalt kolme aasta pikkust sidevõrkude ehitamise kogemust või tema osad või aktsiad kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele. 


Toetatavad tegevused:

Toetust antakse projektile, mille raames 

  • projekteeritakse ja ehitatakse juurdepääsuvõrgu passiivne lairibataristu koos selleks vajalike materjalide ja omanikujärelevalve läbiviimisega ning dokumenteeritakse võrguinfo;
     
  • ostetakse ja paigaldatakse juurdepääsuvõrgul teenuste osutamiseks vajalikud aktiivseadmed.


Kogueelarve:

Toetuse eelarve on kokku 24,29 miljonit eurot, mille rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. 

Taotlusvooru rahastamise eelarve, selle kohaliku omavalitsuse üksuste vahelise jaotuse, abikõlbliku sihtpiirkonna asustusüksuste loetelu, abikõlblike aadressiobjektide loetelu ja abikõlblikes asustusüksustes asuvate sotsiaal-majanduslikult oluliste aadressiobjektide loetelu kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskirjaga. Õigusaktid on leitavad SIIT  

Toetuse maksimaalne suurus ja osakaal:

  • toetuse maksimaalne suurus ühe aadressiobjekti kohta, millele luuakse toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus, on 3000 eurot; 
  • toetuse maksimaalne osakaal projekti toetatavatest kuludest on 70 protsenti.


 


Taotlusvoor on avatud 26.07.2022  kuni 26.09.2022 kella 17:00ni

Taotlemise abimaterjalid leiab SIIT

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 9. mai 2022 käskkirjaga kinnitatud lisa nr 2 sisaldab kohaliku omavalitsuse üksuste esitatud abikõlbliku sihtpiirkonna asustusüksuste ja seal asuvate abikõlblike aadressiobjektide loetelu. 

Pärast käskkirja kinnitamist on selgunud, et osadele selles  loetelus olevatele aadressidele on vahepealse aja jooksul juba rajatud või on alanud ehitus juurdepääsuvõrgu rajamiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt läbi viidud avaliku konsultatsiooni ajal 2021. teises pooles nende aadresside kohta investeerimisplaane ei esitatud, ning sellest tulenevalt ei eemaldatud neid aadresse ka abikõlblike aadresside loetelust. 

Ühele ja samale aadressile/asustusüksussesse kahe paralleelse lairibataristu rajamine ei ole ratsionaalne ja seetõttu soovitame toetuse taotlejatel kattuvused eelnevalt tuvastada. 
Hetkel teadaolevad kattuvad aadressid leiab lisatud tabelist „Abitabel aadressiobjektide valimiseks - täiendatud“ (vt veerg töös/tehtud)  SIIT avaneb uues vahekaardis
 

Õigusaktid ja taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab SIIT

Määruse tervikteksti leiab Riigi Teatajast SIIT

Vt lisaks ka toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda meetmes Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused

02.09.2022  toimunud taotlusvooru infopäeva slaidid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis

24.01.2023 toimunud toetuse saajate infoseminari slaidid leiab SIIT


Juurdepääsuvõrkude rajamise kolmanda toetusmeetme esimese vooru tulemuste pressiteade

Toetust saanud projektide nimekirja leiab SIIT

Toetatud projektide aadressiobjektid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis

Viimati uuendatud 27.01.2023