Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus.
RTK osutab keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kontaktasutuse ning toetuste rakendusüksuse ülesandeid.

RTK pakutavate teenuste hulka kuulub:
- personali- ja palgaarvestus;
- personaliarendus;
- finantsarvestus;
- riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine;
- riigihangete korraldamine;
- toetuste kasutamise korraldamine.