Meede: Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Viru maakonna elukeskkonna kvaliteeti ja elanikkonna elutingimusi ning tõsta elukondliku kinnisvara väärtust, vähendades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös väheväärtuslike ja alakasutatud korterelamute hulka

Taotlusvoor: SULETUD

E-toetus

Taotlusvooru pressiteade


Sihtgrupp:

Sihtgrupp: Meetme rakendamise piirkond on Ida-Viru maakond. Toetust võib taotleda Ida-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksus.
 


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Viru maakonna elukeskkonna kvaliteeti ja elanikkonna elutingimusi ning tõsta elukondliku kinnisvara väärtust, vähendades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös väheväärtuslike ja alakasutatud korterelamute hulka


Tulemused:

Määrusega panustatakse meetme tulemusnäitajate saavutamisse, milleks on toetuse abil vähendatud amortiseerunud ja alakasutatud korterelamute netopinna ruutmeetrite arv ja nendes paiknevate korteriomandite arv. 
Toetusega panustatakse väljundnäitaja saavutamisse, milleks on:
1) kaardistatud tühjenevate korterelamute arv; 
2) tühjenevast korterelamust ümberkolimisel abistatud leibkondade arv; 
3) nende kinnisasjade arv, kus on korteriomandid ja korteriühistu lõpetatud


Kogueelarve:

2023. aasta taotlusvooru rahaliseks mahuks on 1 693 585 eurot ja toetusmeedet rahastatakse Ida-Virumaa programmi vahenditest.

Tingimused:

Tingimused on välja toodud määruses „Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede“ ja määruse seletuskirjas.
Tutvu määrusega  avaneb uues vahekaardisja määruse seletuskirjaga avaneb uues vahekaardis.avaneb uues vahekaard avaneb uues vahekaardis  ja määruse seletuskirjaga avaneb uues vahekaardis. 


Toetust võib taotleda Ida-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlemise eeltingimuseks on kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud õigusakt, milles 
on taotlejale kohalduvate nõuete täitmiseks täpsustatud tühjenevate korterelamute 
probleemistiku lahendamise tingimused oma haldusterritooriumil, sealhulgas vähemalt:

  •  linna- või vallavalitsuse ülesanded tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamisel; 
  • asenduskorteri omandamise kompensatsiooni maksmise kord, milles on arvesse võetud §-s 9 sätestatud nõudeid.

Vt ka KOV määruse kavandit. avaneb uues vahekaardis

Meetme ja tegevuse skeem avaneb uues vahekaardis

Toetatavad tegevused:


Meetme raames antakse toetust meetme rakendamise piirkonna kohaliku omavalitsuse 
üksusele tema haldusterritooriumil tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamiseks, 
mis hõlmab tühjenevate korterelamute väljaselgitamist, asustatuse ja seisundi hindamist, 
tühjeneva korterelamu kõigi korteriomandite omandamist, leibkondade ümberkolimist ja 
omandatud tühjenevate korterelamute lammutamist ning muid kaasnevaid tegevusi, 
panustades seeläbi toetuse andmise eesmärgi, tulemus- ja väljundnäitajate saavutamisse.

Taotlosvormi ja aruandevormi näidised

Abistavad materjalid:

Viimati uuendatud 21.04.2023